Niepokojący projekt zmian podatku od nieruchomości

 

17 czerwca 2024 r. pojawił się długo wyczekiwany projekt zmian w podatku od nieruchomości w zakresie definicji budowli i budynku, które mają obowiązywać od 2025 r.

Zmiany są wymuszone orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego, w tym zwłaszcza w kontekście nieakceptowalnego posiłkowania się Prawem budowlanym. Wbrew pierwotnym komunikatom, Ministerstwo Finansów zaproponowało regulację, która nie stanowi zachowania status quo w stosunku do aktualnych przepisów. Punktowe proponowane ingerencje są poważne i mogą skutkować rozszerzeniem zakresu opodatkowania budowli dla biznesu.

 

Poniżej przedstawiamy wybrane proponowane rozwiązania:

 1. Przywrócenie przesłanki „całości techniczno-użytkowej” dla komponentów obiektów, która do 2016 r. powodowała liczne spory z organami podatkowymi – może to skutkować objęciem dodatkowych niebudowlanych komponentów obiektów do opodatkowania, jak: części techniczne, komputery, elektronika urządzeń;
 2. Objęcie opodatkowaniem części budowlanych elektrowni wiatrowych i jądrowych (jak obecnie) – ale brak wskazania wprost elektrowni fotowoltaicznych może oznaczać ryzyko ich opodatkowania od całości (w tym od paneli PV); tym bardziej, że organy będą mogły powoływać się na przesłankę „całości techniczno-użytkowej”;
 3. Wskazanie wprost do opodatkowania jako budowle zbiorników, silosów, bunkrów magazynowych – w naszej ocenie wciąż pozostawia przestrzeń na inną kwalifikację obiektów, które oprócz funkcji magazynowej pełnią również funkcje technologiczne;
 4. Objęcie opodatkowaniem jak budowle „przekryć namiotowych”„powłok pneumatycznych”, które do tej pory były kwalifikowane do podatku w bardzo różny sposób, często pozostając poza opodatkowaniem; użyte terminy rodzą nasze wątpliwości, co może być punktem zaczepienia do odmiennej kwalifikacji obiektów;
 5. Kategorią budowli ma być: „wolno stojące trwale związane z gruntem: (…) instalacja przemysłowa oraz urządzenie techniczne” – te kategorie od zawsze budziły trudności interpretacyjne, projekt regulacji ich nie wyklucza, co powoduje, że aktualny pozostaje istotny obszar sporny z organami podatkowymi;
 6. Budowlą ma być m.in. „sieć elektroenergetyczna”, co do której istnieją wątpliwości
  w zakresie komponentów, a zwłaszcza transformatora; przepisy nie precyzują urządzeń, ale z treści uzasadnienia wynika, że transformator będzie podlegać opodatkowaniu;
 7. Obiekty kontenerowe trwale związane z gruntem mają być budowlami (bez pierwszeństwa dla budynków), podobnie jak wiatyhangary;
 8. Rezygnacja ze zwolnienia dla infrastruktury kolejowej w zakresie terminali towarowych; w uzasadnieniu pojawia się informacja, że wycofano nawet wniosek notyfikacyjny do Komisji Europejskiej;
 9. Usunięcie wymogu, aby budowla była „wzniesiona” z użyciem wyrobów budowlanych – wystarczy, że jest z nich „wykonana” (a więc nie musi mieć nic wspólnego z procesem budowlanym).
 10. Jako pozytywny element należy wskazać, że w kompleksowych obiektach, jak np. oczyszczalniach ścieków i obiektach sportowych, pierwszeństwo ma mieć definicja budynku w stosunku do części kompleksu, który jest budynkiem, nawet jeśli taki obiekt kompleksowy jest wymieniony jako budowla – może to pozwolić na pewną racjonalizację podstawy opodatkowania.

 

Przez najbliższe 3 tygodnie zakłada się konsultacje publiczne. Jako MDDP mamy zamiar brać w nich czynny udział, reprezentując interesy przedsiębiorców. Służymy wsparciem również
w formułowaniu stanowisk do organizacji branżowych. 

 

Co można i warto zrobić teraz? Jak możemy pomóc?

 1. Zapraszamy na darmowy webinar dotyczący planowanych zmian w podatku od nieruchomości, który odbędzie się w czwartek, 27 czerwca 2024 r. Poniżej link do zapisów:
  https://mddp.clickmeeting.com/platforma-wiedzy-mddp-i-niepokojacy-projekt-zmian-podatku-od-nieruchomosci/register.
 2. Należy ocenić czy i jak nowe przepisy mogą wpłynąć na zakres opodatkowania, jakie wiążą się z tym ryzyka i możliwości, z jaką zmianą poziomu opodatkowania należy się liczyć i jakie będą nowe obowiązki – pomagamy m.in. poprzez pełne przeglądy majątku z wynikami w postaci raportów, jak również punktowo weryfikujemy wątpliwe składniki majątkowe;
 3. Na kolejnych etapach służymy wsparciem w postępowaniach podatkowych i przy występowaniu o interpretacje indywidualne;
 4. W naszej ocenie dużą wagę należy przykładać do ewidencji środków trwałych, która jest weryfikowana przez gminne organy podatkowe, podczas kontroli, w pierwszej kolejności. Proponujemy działania weryfikacyjne i porządkujące ewidencję, w tym poprzez rozliczanie inwestycji na środki trwałe (cost segregation).

Zachęcamy do składania nam Państwa uwag i spostrzeżeń, które przekażemy do ministerstwa.
Kontakt do nas:

Rafał Kran
rafal.kran@mddp.pl+48 693 290 919
Łukasz Szatkowski
lukasz.szatkowski@mddp.pl+48 570 898 499


lub z Państwa doradcą ze strony MDDP.

 

Niniejszy Tax Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych.