PIT 2020 – ważne zmiany dla pracodawców i osób zatrudnionych

Z początkiem 2020 r. weszło w życie szereg nowych regulacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, które mają wpływ na rozliczenia PIT dokonywane przez płatników, jak również ich pracowników, zleceniobiorców i inne osoby zatrudnione. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w tym zakresie. Nowa skala podatkowa –  17% PIT i kwota zmniejszająca podatek Skala podatkowa za 2020 r. prezentuje się następująco:
Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad Do
85 528 17% minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 14 539 zł 76 gr +32% nadwyżki ponad 85 528 zł
Tym samym, obowiązująca do końca 2019 r. stawka 17,75% PIT została obniżona do 17%, natomiast górna stawka skali podatkowej w wysokości 32% nie ulega zmianie. W ślad za obniżeniem stawki proporcjonalnemu zmniejszeniu ulega podstawowa kwota zmniejszająca podatek, która wynosi obecnie 525,12 zł. Naliczanie zaliczek po przekroczenia progu podatkowego Od 1 stycznia 2020 r. zmianie ulega sposób obliczenia zaliczek na PIT w odniesieniu do przychodów ze stosunku pracy, przekraczających kwotę 85 528 zł.W przypadku, w którym u danego pracodawcy uzyskany od początku roku dochód pracownika przekroczy kwotę 85 528 zł, w miesiącu, w którym nastąpi to przekroczenie, pracodawca:
  1. pobiera zaliczkę na PIT w wysokości 17% od tej części dochodu, która nie przekroczyła kwoty 85 528 zł, oraz
  2. pobiera zaliczkę na PIT w wysokości 32% od nadwyżki dochodu ponad 85 528 zł.
Omawiana zmiana nie będzie natomiast miała zastosowania do przychodów z tytułu umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło), przychodów członków zarządów, rad nadzorczych czy osób współpracujących na kontraktach menedżerskich. Przychody z tych źródeł nadal będą mogły być opodatkowane w trakcie roku niższą stawką podatkową, tj. stawką 17%. Nowe obowiązki pracodawców ulga „bez PIT dla młodych” Ulga dla młodych podatników obowiązuje już od 1 sierpnia 2019 r. Jej podstawowym założeniem jest limitowane zwolnienie z opodatkowania przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, uzyskiwanych przez osoby, które nie ukończyły 26. roku życia. W 2019 r. płatnicy byli zobowiązani kontynuować pobór zaliczek na PIT wg dotychczasowych zasad, chyba że młody podatnik złożył oświadczenie, iż jego przychody uzyskane w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do końca 2019 r. będą w całości zwolnione od podatku w ramach ww. ulgi. Tymczasem, od 1 stycznia 2020 r. płatnik, co do zasady, jest zobowiązany do stosowania tego zwolnienia od razu w ciągu roku podatkowego, oczywiście z zastrzeżeniem konieczności monitorowania warunków zwolnienia – kryterium wieku podatnika (do ukończenia 26. roku życia) oraz wysokości przychodów uzyskanych w ciągu roku. Płatnik nie stosuje zwolnienia jeżeli otrzyma od młodego podatnika wniosek o pobór zaliczek na PIT bez stosowania zwolnienia w danym roku podatkowym. Jeżeli chodzi o wysokość przychodów zwolnionych z opodatkowania, to od 1 stycznia 2020 r. roczny limit przychodów podlegających zwolnieniu w ramach ulgi dla młodych wynosi 85.528 zł (w 2019 r. limit zwolnienia wynosił 35.636,67 zł, gdyż był liczony za 5 miesięcy).Zwiększone pracownicze koszty uzyskania przychodu Wyższe koszty podatkowe ze stosunku pracy obowiązują już od 1 października 2019 r. i wynoszą 250 zł miesięcznie oraz 300 zł miesięcznie w przypadku pracowników dojeżdżających. Natomiast roczny limit ww. kosztów podatkowych w 2020 r. wynosi:
  • 3 000 zł – koszty podatkowe z tytułu jednego stosunku pracy,
  • 4 500 zł – koszty podatkowe z tytułu kilku stosunków pracy,
  • 3 600 zł – koszty podatkowe dla pracowników dojeżdżających (jedna umowa o pracę),
  • 5 400 zł – koszty podatkowe dla pracowników dojeżdżających (kilka stosunków pracy).
Zwracamy uwagę, że podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów ma również wpływ na podwyższenie kosztów stosowanych do innych przychodów z szeroko pojętego zatrudnienia, w tym m.in. wynagrodzeń z tytułu powołania do składu zarządów i rad nadzorczych osób prawnych, kontraktów menedżerskich. Indywidualne rachunki podatkowe Począwszy od 1 stycznia 2020 r. zarówno podatnicy jak i płatnicy PIT powinni dokonywać wpłat podatku/zaliczek na PIT na swój indywidualny rachunek podatkowy, który przypisany jest do ich identyfikatora podatkowego. Szczegółowe informacje w tym zakresie (m.in. kto powinien wygenerować taki rachunek i jak to zrobić) przedstawiliśmy we wpisie z dnia 20 grudnia 2019 r. pt. Indywidualne rachunki podatkowe – zmiany od 2020 r.