Programy motywacyjne

Atrakcyjność finansowa / walor retencyjny / walor motywacyjny

Programy motywacyjne stanowią nowoczesną formę wynagradzania pracowników.

Odpowiednio zaprojektowany program motywacyjny sprawia, że pracownicy bardziej angażują się w sprawy firmy, są bardziej produktywni i kreatywni. To z kolei przekłada się na poprawę wyników finansowych firmy i wzmocnienie jej pozycji na rynku. Programy motywacyjne sprawiają też, że pracownicy czują się częścią zespołu i są bardziej lojalni wobec pracodawcy.

MDDP wraz z partnerską kancelarią Osborne Clarke, łącząc kreatywne podejście oraz doświadczenie i kompetencje z zakresu prawa oraz podatków, wspiera firmy w opracowywaniu oraz wdrażaniu optymalnych programów motywacyjnych.

Rodzaje programów motywacyjnych

Programy motywacyjne mogą być kształtowane w dość elastyczny sposób, dopasowany do oczekiwań pracodawców w zakresie celów, jakie dany program powinien spełniać oraz grup pracowników, do których program ma być skierowany.

Najbardziej popularne w Polsce programy motywacyjne to programy, w ramach których uczestnicy otrzymują instrumenty takie jak:

 • akcje lub udziały spółki lub spółek zależnych,
 • warranty subskrypcyjne,
 • opcje na akcje lub opcje na udziały,
 • akcje lub udziały fantomowe.

Wśród spółek giełdowych dominują 3 główne modele:

 • Umożliwienie uczestnikom programu zakupu akcji za cenę niższą niż ich wartość rynkowa. Liczba przyznanych akcji uzależniona jest najczęściej od spełnienia określonych warunków.
 • Przyznanie beneficjentom programu opcji na akcje umożliwiających nabycie akcji po określonej cenie wykonania opcji. Korzyścią jest wówczas różnica pomiędzy wartością akcji, a ceną wykonania opcji.
 • Przyznanie beneficjentowi programu warrantów subskrypcyjnych umożliwiających nabycie określonej liczby akcji po ustalonej cenie. Możliwość nabycia akcji w wykonaniu praw z warrantów uzależniona jest od stażu pracy i/lub spełnieniu dodatkowych warunków.\
 • Wśród startupów i scaleupów popularny jest także model oparty na udziałach lub akcjach fantomowych (wirtualnych; VSOP), który polega na zapewnieniu uczestnikowi programu wynagrodzenia pieniężnego stanowiącego równowartość określonej uprzednio liczby udziałów lub akcji.

Kto zazwyczaj jest adresatem programów motywacyjnych?

Zdecydowana większość organizacji adresuje programy motywacyjne do zarządu oraz kluczowych pracowników. Zazwyczaj jest to kadra dyrektorska i kierownicza, czyli osoby, które mają bezpośredni wpływ na wyniki przedsiębiorstwa i budowanie jego wartości.

Co można osiągnąć wdrażając program motywacyjny?

 • Największą korzyścią dla pracodawcy jest zwiększenie motywacji pracowników oraz ich zaangażowanie w pracę za co za tym idzie – lepsze wyniki finansowe firmy.
 • Dzięki programowi motywacyjnemu można zmniejszyć rotację pracowników co może wpłynąć na obniżenie kosztów związanych z prowadzeniem rekrutacji i szkoleń dla nowych osób. Pracownik, który czuje się doceniony, jest bardziej lojalny wobec organizacji, czuje się z nią mocniej związany.
 • Program motywacyjny to również pozytywny wizerunek firmy jako pracodawcy co zwiększa szanse na pozyskanie wykwalifikowanych i cennych pracowników.

Jakimi zasadami należy się kierować, aby stworzyć skuteczny program motywacyjny?

 • Założenia i cele danego programu powinny odpowiadać specyfice oraz potrzebom konkretnego przedsiębiorstwa i jego strategii (np. długotrwałe budowanie wartości firmy czy też przygotowanie firmy do jej efektywnej sprzedaży).
 • Cele i wskaźniki powinny być wyraźnie zdefiniowane, mierzalne i możliwe do osiągnięcia.
 • Zasady funkcjonowania i warunki uczestnictwa w programie powinny być zrozumiałe dla jego uczestników.
 • Właściwa komunikacja z uczestnikami jest niezbędna aby program skutecznie funkcjonował.
 • Pogram powinien być odpowiednio zaplanowany i wdrożony również z perspektywy efektywności podatkowej oraz bezpieczeństwa prawno-podatkowego uczestników i danego przedsiębiorstwa.

Jak możemy pomóc?

Działając wspólnie z Osborne Clarke opracujemy i wdrożymy program motywacyjny dostosowany do potrzeb oraz kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, a także do założonych celów motywacyjnych. Działamy w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie z obszaru prawa podatkowego oraz obsługi przedsiębiorstw, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

W ramach naszego doradztwa w zakresie skonstruowania i wdrożenia programu motywacyjnego:

 • Opracujemy model programu uwzględniający specyfikę podmiotu, założone cele a także obciążenia publicznoprawne i regulacje prawne.
 • Przygotujemy dokumentację prawną – regulaminy, uchwały rad nadzorczych i zgromadzeń akcjonariuszy/wspólników, umowy uczestnictwa, porozumienia etc.
 • Udzielimy wsparcia w komunikacji z uczestnikami programu oraz przygotujemy materiały informacyjne wyjaśniające zasady oraz konsekwencje uczestnictwa w programie.
 • Kompleksowo wesprzemy Państwa w zakresie obowiązków związanych ze sprawozdawczością o wynagrodzeniach w spółkach publicznych oraz obowiązków związanych w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR).

Dbając o bezpieczeństwo prawne i podatkowe programu motywacyjnego, który został skonstruowany i wprowadzony w oparciu o instrumenty i rozwiązania funkcjonujące w innych jurysdykcjach:

 • Udzielimy wsparcia w zakresie skutków programu motywacyjnego w Polsce, w tym opodatkowania świadczeń uzyskanych w ramach takiego programu.
 • Ocenimy możliwość zastosowania preferencyjnych zasad opodatkowania programów motywacyjnych przewidzianych w ustawie o PIT.

Nasze ostatnie projekty

 • ESOP w spółce z branży recyklingu budowanej w formie venture building – opracowanie koncepcji i wdrożenia ESOP formule, w której akcje nabywane są przez uczestników z góry oraz sankcyjnie umarzane w przypadku braku realizacji określonego projektu (KPI technologiczny) lub braku spełnienia warunku lojalnościowego wobec pracodawcy (trwałości zatrudnienia).
 • VSOP w startupie dostarczającym narzędzia do obsługi klienta na bazie AI – opracowanie koncepcji i wdrożenia VSOP – programu motywacyjnego opartego o tzw. udziały fantomowe (wirtualne).
 • ESOP w startupie z branży cybersecurity budowanym przy wsparciu funduszy typu Venture Capital – opracowanie koncepcji i wdrożenia ESOP w formule, w której akcje nabywane są przez uczestników z góry oraz sankcyjnie odkupowane w przypadku niespełnienia warunku lojalnościowego wobec pracodawcy (trwałości zatrudnienia).
 • ESOP w dojrzałym softwarehouse – opracowanie koncepcji i wdrożenia ESOP w formule, w której uczestnicy mogą zwrotnie zbyć otrzymane akcje na rzecz spółki za z góry ustaloną cenę, po upływie określonego czasu.
 • ESOP w startupie z branży PropTech – opracowanie koncepcji i wdrożenia ESOP spełniającego przede wszystkich funkcję retencyjną – nabywanie akcji z biegiem czasu oraz bez uwarunkowania wynikami finansowymi Spółki.
 • ESOP w spółce z branży obrotu energią – opracowanie koncepcji i wdrożenia ESOP przy zastosowaniu tzw. suwaka, gdzie udział uczestników w programie jest bezpośrednio uzależniony od wyników spółki.
 • SPP, SOP i PSU w spółce z branży IT organizowane przez podmiot z siedzibą w Kanadzie – analiza wdrożonego rozwiązania i zaproponowanie odmiennego podejścia do kwestii opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez pracowników w Polsce, zakończone pozytywnymi interpretacjami indywidualnymi od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz ZUS.
 • RSU w spółce z branży odzieżowej – ocena konsekwencji uczestnictwa w programie motywacyjnym zorganizowanym przez podmiot niemiecki i ich potwierdzenie w pozytywnej indywidualnej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
 • Program akcji pracowniczych w branży hotelarskiej – analiza skutków podatkowych (po stronie spółki i pracowników) przystąpienia przez pracowników polskiej spółki do programu motywacyjnego organizowanego przez luksemburską spółkę matkę.

Zapraszamy do kontaktu

Anna Misiak

Partner | Doradca podatkowy
E: anna.misiak@mddp.pl
T: (+48) 500 046 024

Agnieszka Telakowska-Harasiewicz

Starszy menedżer | Doradca podatkowy
E: agnieszka.telakowska-harasiewicz@mddp.pl
T: (+48) 503 971 849

Rafał Sidorowicz

Starszy menedżer | Doradca podatkowy
E: rafal.sidorowicz@mddp.pl
T: (+48) 506 788 582

Dorian Jabłoński

Starszy konsultant
E: dorian.jablonski@mddp.pl
T: (+48) 504 400 031

Karolina Demska

Starszy konsultant | Doradca podatkowy
E: karolina.demska@mddp.pl
T: (+48) 503 972 813