Przedłużenie terminów przekazania zaliczek PIT za październik-grudzień 2020 r.

19 listopada br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego [Rozporządzenie]. Rozporządzenie to przewiduje przedłużenie terminu na wpłatę zaliczek na podatek pobranych przez niektórych płatników w październiku, listopadzie i grudniu 2020 r. Odnosi się ono m.in. do podmiotów prowadzących sprzedaż detaliczną ubrań i żywności, działających w branży gastronomicznej, hotelarskiej, filmowej, sportowej, turystycznej czy organizującej różnego rodzaju tzw. eventy. Stosownie do  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczki na podatek pobrane przez płatników:
  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników;
  • ze świadczeń dokonywanych z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych
– podlegają wpłacie do właściwego urzędu skarbowego najpóźniej do 20ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten podatek pobrano. Rozporządzenie modyfikuje powyższą zasadę w takim zakresie, że wpłaty zaliczki na podatek z ww tytułów (ale nie innych) można uiścić:
  • do 20 maja 2021 w odniesieniu do zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych przez płatników w październiku 2020 r.,
  • do 20 czerwca 2021 r. w odniesieniu do zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych przez płatników w listopadzie 2020,
  • do 20 lipca 2021 r. w odniesieniu do zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych przez płatników w grudniu 2020
Z powyższego przedłużenia skorzystać mają  wyłącznie płatnicy zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułów wskazanych powyżej, którzy:
  • „ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19” oraz
  • na dzień 30 września 2020 r. prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną wg PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności jednym z kodów wymienionych w poniższej tabeli:
LP. Kod PKD Rodzaj działalności
1. 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
2. 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach.
3. 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach.
4. 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach.
5. 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany.
6. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania.
7. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.
8. 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne.
9. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna.
10. 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów.
11. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.
12. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi.
13. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.
14. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów.
15. 74.20.Z Działalność fotograficzna.
16. 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego.
17. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
18. 79.11.A Agenci turystyczni.
19. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki.
20. 79.90.A Piloci i przewodnicy turystyczni.
21. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
22. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
23. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
24. 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu.
25. 85.59.A Nauka języków obcych.
26. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
27. 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna.
28. 86.90.D Działalność paramedyczna.
29. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych.
30. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.
31. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych.
32. 91.02.Z Działalność muzeów.
33. 93.11.Z Działalność obiektów sportowych.
34. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.
35. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem.
36. 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki.
37. 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych.
38. 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
39. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
40. 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.
W Rozporządzeniu nie przewidziano żadnego trybu wnioskowania o takie przedłużenie. Oznacza to, że uprawnionym będzie ono przysługiwać automatycznie, bez konieczności notyfikowania organów podatkowych.