Samozatrudnienie – Test Przedsiębiorcy i koszty podróży samozatrudnionego

Temat samozatrudnienia jest przedmiotem nieustannego zainteresowania zarówno ustawodawcy, jak i podatników. Niezależnie od szeroko dyskutowanego ostatnio tematu „Testu Przedsiębiorcy” organy podatkowe potwierdzają, że w określonych uwarunkowaniach prowadzona działalność samozatrudnionego może być uznana za działalność gospodarczą niezależnie od świadczenia usług wyłącznie na rzecz jednego podmiotu. W interpretacji indywidualnej z 4 lipca 2019 r., sygnatura: 0114-KDIP3-1.4011.239.2019.2.MJ, Dyrektor KIS potwierdził, że samozatrudniony może świadczyć usługi doradcze na rzecz jednego kontrahenta i rozliczać uzyskany z tego tytułu dochód w ramach działalności gospodarczej z zastosowaniem 19% stawki liniowej. Rozstrzygnięcie jest o tyle istotne, że przedstawiony we wniosku interpretacyjnym model współpracy  zakładał m.in. dyspozycyjność doradcy od godziny 9 do 17, zwrot na jego rzecz niektórych wydatków (np. koszty ubezpieczenia medycznego, koszty Internetu i telefonu), wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane dni wolne, wypłatę wynagrodzenia za czas choroby. Przyjęte założenia odbiegają od tradycyjnego pojmowania modelu współpracy B2B obejmując elementy nawiązujące do relacji typowego zatrudnienia. Niemniej, organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem, że w analizowanym przypadku proces świadczenia usług będzie nadal mieścił się w definicji pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z  ustawą o PIT. W wydanej interpretacji podkreślono, że czynności wynikające z umowy doradczej nie będą  wykonywane pod kierownictwem, ani w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego, a doradca będzie ponosił ryzyko gospodarcze prowadzonej działalności. To niejedyna tego typu interpretacja podatkowa wydana w 2019 r. w przedmiocie opodatkowania dochodów samozatrudnionych. Tytułem przykładu, w interpretacji z 10 maja 2019 r., sygnatura: 0113-KDIPT2-1.4011.155.2019.1.MD, Dyrektor KIS potwierdził brak obowiązków płatnika PIT po stronie spółki nabywającej usługi od specjalistów prowadzących działalność gospodarczą, gdy przedmiotem świadczonych usług jest m.in. nadzorowanie procesów związanych z danym działem spółki (np. nadzorowanie procesów rekrutacji), nadzór nad wdrożeniem założonych strategii, nadzór nad sporządzaniem raportów oraz sprawozdań w ramach danych obszarów aktywności spółki lub jej klientów. Kadra kierownicza spółki bez prawa do podatku liniowego Samozatrudnionych zaniepokoić mogą natomiast wnioski płynące z interpretacji z 7 sierpnia 2019 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.253.2019.4.WM. W piśmie tym Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem, że usługi doradcze w zakresie np. tworzenia i optymalizacją procesów wewnętrznych spółki, podnoszenia poziomu jakości usług i obsługi, mogą być opodatkowane 19% podatkiem liniowym. Jednocześnie, organ odmówił prawa do podatku liniowego w odniesieniu do usług, których przedmiotem jest kierowanie jednym z działów przedsiębiorstwa m.in. w zakresie zarządzania, nadzoru i reprezentacji, prowadzenia negocjacji handlowych i zawierania umów handlowych z kontrahentami na podstawie odrębnych pełnomocnictw. Zdaniem organu, dochody z tego rodzaju usług podlegają opodatkowaniu jako dochody z kontaktów menedżerskich, a więc wg skali podatkowej, nawet gdy są wykonywane w ramach działalności gospodarczej. Można domniemywać, że nie bez wpływu na treść rozstrzygnięcia organu podatkowego miał fakt, że powołane usługi były wykonywane na podstawie umowy nazwanej przez strony kontraktem menedżerskim. Tym samym, analizowana interpretacja potwierdza, że ryzyko utraty prawa do podatku liniowego dotyczy nie tylko osób biorących udział w zarządzaniu całym przedsiębiorstwem (np. członków zarządu), ale również kadry kierowniczej przedsiębiorstwa (np. dyrektorów poszczególnych działów). Podróż służbowa przedsiębiorcy z dietą w kosztach  Organy podatkowe potwierdzają, że podróżującemu przedsiębiorcy przysługują diety tak jak pracownikom w podróży służbowej przy czym diety u przedsiębiorcy będą stanowiły koszt uzyskania przychodu.  W jednej z niedawno wydanych interpretacji (interpretacja z 12 lipca 2019 r., sygnatura: 0113-KDIPT2-1.4011.292.2019.1.KU) Dyrektor KIS zgodził się, że wyjazd do zagranicznego klienta celem świadczenia usług, nawet trwający pół roku, stanowi podróż służbową przedsiębiorcy. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca ma prawo do zaliczenia do kosztów podatkowych równowartość diety zagranicznej za każdy dzień podróży służbowej. To z kolei pozwala na realne zmniejszenie dochodu do opodatkowania. Nowa definicja działalności gospodarczej od 2020? W kwietniu 2019 r. Rada Ministrów przyjęła dokument pt. Aktualizacja Programu Konwergencji, zakładający  m.in. wypracowanie regulacji uszczelniających kwalifikację przychodów do źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza” od 1 stycznia 2020 r. Aktualizacja nie zawiera szczegółowych informacji wg jakich kryteriów następowałoby rozróżnienie między przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej, a przychodami z innych kategorii przychodów, opodatkowanych wg skali podatkowej (np. przychody z umów o pracę, z kontraktów menedżerskich, umów zlecenia), jednakże zmiany w tym zakresie mogą nastąpić.