W dniu 3 czerwca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał kolejny wyrok (sygn. C‑931/19, Titanium Ltd) w sprawie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie VAT (fixed establishment, FE).

ISTOTA ROZSTRZYGNIĘCIA

TSUE wskazał, że FE nie może powstać wyłącznie w oparciu o infrastrukturę techniczną czyli bez personelu. W konsekwencji, w sytuacji gdy właściciel wynajmowanej nieruchomości nie ma  własnego personelu do świadczenia usług związanych z najmem, to nieruchomość ta nie stanowi stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla celów VAT.

CZEGO DOTYCZYŁA SPRAWA?

Sprawa dotyczyła spółki Titanium z siedzibą na wyspie Jersey zajmującej się wynajmem nieruchomości w Austrii. Z uwagi na brak własnego personelu korzystała ona z usług austriackiej spółki zarządzającej (zajmującej się pośrednictwem w relacjach z kontrahentami, fakturowaniem czynszu oraz prowadzeniem rozliczeń). Titanium zachowała jednak uprawnienia decyzyjne do zawierania i rozwiązywania umów najmu, określania ich warunków, a także wyboru dostawców, w tym spółki zarządzającej nieruchomością. Austriacki organ podatkowy uznał, że wynajmowana nieruchomość stanowi dla Titanium FE w Austrii.

Sprawa trafiła do sądu, który zadał TSUE pytanie prejudycjalne:

czy pojęcie „stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej” należy interpretować w ten sposób, że zakłada ono obecność zasobów ludzkich oraz technicznych, i w związku z tym w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej konieczna jest obecność własnego personelu usługodawcy, czy też w konkretnym przypadku podlegającego opodatkowaniu wynajmu nieruchomości położonej na terytorium krajowym, który to wynajem stanowi tylko bierną usługę polegającą na tolerowaniu [działań usługobiorcy], można to miejsce uznać za „stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej” również w sytuacji braku własnego personelu obsługującego te nieruchomości?

Odpowiadając na pytanie TSUE podkreślił,  że w przypadku, gdy przedsiębiorca dysponuje jedynie zapleczem technicznym (nieruchomości) i nie ma na miejscu  żadnych zasobów ludzkich umożliwiających samodzielne działanie, w sposób oczywisty nie są spełnione kryteria uznania takiego stanu rzeczy za tworzący FE. W konsekwencji, wynajmowana w innym państwie członkowskim nieruchomość nie stanowi stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w sytuacji gdy właściciel tej nieruchomości nie ma własnego personelu niezbędnego do świadczenia usług związanych z najmem.

JAKI WPŁYW MOŻE MIEĆ WYROK NA ROZLICZENIA Z POLSKIMI PODATNIKAMI?

Pomimo, że TSUE odniósł się tylko do przypadków wynajmu nieruchomości, to sentencję wyroku można przełożyć również na inne stany faktyczne, gdzie podatnik zagraniczny nie posiada w Polsce własnego personelu.

Przykładowo, w przypadku nabywania w Polsce usług logistyczno-magazynowych, organy podatkowe wskazywały dotychczas (opierając się w szczególności na wyroku TSUE w sprawie Welmory, C–605/12), że pomimo braku własnych zasobów personalnych i technicznych, możemy mówić o powstaniu FE, gdyż najmowany magazyn stanowi zasoby techniczne, a personel usługodawcy, pracujący w tym magazynie, należy uznać za zaplecze personalne usługobiorcy. W takich przypadkach jednak, podobnie jak w Titanium, usługobiorca podejmuje wszystkie ważne decyzje odnośnie zakupu usług magazynowania, jak i zawierania umów z kontrahentami w miejscu swojej siedziby, a nie w wynajmowanym od podmiotu trzeciego magazynie, a w Polsce najczęściej nie posiada żadnego personelu.

Nasuwa się więc pytanie, czy w związku z tym ww. podmioty powinny rozważyć po raz kolejny zmianę sposobu rozliczeń z tytułu zakupu usług w Polsce?

Z perspektywy VAT ta kwestia ma ogromne znaczenie, gdyż ustalenie istnienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce ma bezpośrednie przełożenie na zasady opodatkowania usług świadczonych w związku z istnieniem tego stałego miejsca, czy też procedurę zwrotu VAT naliczonego. W odniesieniu do usług kwestię tę najlepiej obrazuje poniższa tabela:

Uznanie, że podatnik ma FE w Polsce
Rozliczenie usług: Usługodawca Usługobiorca
wystawia fakturę z podatkiem VAT odlicza podatek VAT z faktur zakupu
Jeżeli fiskus stwierdzi brak FE: powstaje nadpłata; koszty obsługi administracyjnej w zw. z korektami deklaracji i zwrotem nadpłaty brak prawa do odliczenia; zaległość podatkowa i odsetki, możliwe nawet dodatkowe zobowiązanie podatkowe
Uznanie, że podatnik nie ma fixed establishment w Polsce
Rozliczenie usług Usługodawca Usługobiorca
brak opodatkowania w Polsce import usług w państwie siedziby
Jeżeli fiskus stwierdzi istnienie FE: powstaje zaległość podatkowa i odsetki, możliwe nawet dodatkowe zobowiązanie podatkowe usługodawca może się domagać zapłaty VAT; powstaje kwestia związana z odliczenia VAT

Naszym zdaniem, wyrok TSUE ws. Titanium jest niewątpliwie krokiem w dobrym kierunku, jednakże nie należy się spodziewać natychmiastowego odwrócenia agresywnego podejścia organów podatkowych. Można się spodziewać, że kwestia FE będzie w najbliższym czasie nadal wzbudzać zainteresowanie kontrolujących w Polsce, którzy w zależności od pozycji podatkowej danego podatnika mogą kwestionować brak opodatkowania VAT albo podważać prawo do odliczenia VAT.

CO MOŻEMY ZROBIĆ?

W związku z powyższym, chętnie podzielimy się z Państwem naszym doświadczeniem oraz jesteśmy gotowi Państwa wesprzeć w szczególności poprzez:

  • analizę prowadzonej działalności pod kątem spełnienia kryteriów istnienia fixed establishment w Polsce, w tym istniejących zasobów oraz infrastruktury i celu, dla którego są wykorzystywane,
  • przygotowanie tzw. „defence file”, którego zadaniem jest przedstawienie przed kontrolującymi argumentów wskazujących na prawidłowość przyjętego sposobu rozliczenia transakcji dla celów VAT,
  • symulację finansową obrazująca potencjalne skutki kwotowe przyjętego sposobu rozliczeń wynikających z utworzenia stałego miejsca w Polsce,
  • weryfikację indywidualnych interpretacji podatkowych pod kątem tego, czy wystarczająco zabezpieczają przyjęty sposób rozliczeń w świetle aktualnego podejścia kontrolujących oraz przyjętego w praktyce sposobu działania przedsiębiorstwa,
  • przygotowanie wniosków o interpretacje podatkowe dotyczące prawidłowości stosowanego sposobu rozliczeń,
  • wsparcie oraz reprezentowanie przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, opracowanie optymalnej linii obrony,
  • modyfikację modelu działania – wsparcie w zakresie opracowania lub wdrażania nowych modeli biznesowych / struktur optymalnych z punktu zabezpieczenia potencjalnych ryzyk podatkowych.

 

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Tomasz Michalik                     Tomasz.Michalik@mddp.pl                   tel. 501 733 720

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pobierz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz