Wzmożona aktywność Ministerstwa Finansów na koniec roku

W ostatnich dniach mijającego roku możemy zaobserwować zwiększoną aktywność Ministerstwa Finansów w obszarze cen transferowych. Koniec roku jest od kilku lat okresem wzmożonej pracy dla praktyków cen transferowych, jednak jak się okazało w tym roku, jest to również intensywny okres w Ministerstwie. Miniony tydzień obfitował w informacje napływające z tego kierunku, mogące w znaczący sposób wpłynąć na najbliższe miesiące, w kontekście realizacji obowiązków podatkowych.

14 grudnia ukazała się interpretacja ogólna w sprawie pojęcia transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym[¹]. Warto zwrócić na nią uwagę, ponieważ ma ona zastosowanie bezpośrednio do transakcji z kontrahentami z tzw. „rajów podatkowych”, o których mowa w art. 23za ust. 1a ustawy o PIT i art. 11o ust. 1a ustawy o CIT. Ustawodawca wskazuje, że co do zasady wystąpi jedynie badanie strony kosztowej, gdyż tylko takie transakcje skutkują powstaniem należności, dla której można ustalać rzeczywistego właściciela. Można to potraktować jako krok w dobrym kierunku, warto jednak pamiętać, że wciąż oczekujemy na finalną wersję Objaśnień podatkowych w tym zakresie. Jeszcze w tym roku ma ukazać się wersja wstępna, nad którą do końca stycznia będą prowadzone konsultacje.

W trakcie XIV Forum Cen Transferowych, które odbyło się 16 grudnia, Dyrektor Departamentu Cen Transferowych i Wycen, Pan Marcin Jamroży, zaprezentował wykładnię, iż domniemanie zaistnienia transakcji z kontrahentem z raju podatkowego wystąpi dopiero po przekroczeniu progu 500 tys. PLN. Z pewnością można to również uznać za korzystną zmianę w stosunku do poprzedniego podejścia Ministerstwa, w którym nie wskazywano żadnych progów istotności transakcji. Zapowiedziano także, że szczegóły zostaną zaprezentowanie w przygotowywanych Objaśnieniach.

16 grudnia opublikowano dokument zatytułowany „Wpływ COVID-19 na ceny transferowe. Zbiór dobrych praktyk”, zawierający rekomendacje związane z wybranymi obszarami cen transferowych, na które wpływ miała lub może mieć pandemia COVID-19. Dokument uwzględnia rekomendacje XIII Forum Cen Transferowych, wśród nich można wskazać:

  • w zakresie Analizy porównawczej, rekomenduje się, aby wyselekcjonowane dane nie były automatycznie odrzucane z uwagi na wartości ujemne (straty), akceptacja podmiotów powinna być oparta na indywidulanej analizie i ocenie w połączeniu z wynikami branży / sektora gospodarki, w którym działa podmiot. Ponadto, przygotowanie aktualizacji analizy nie jest rekomendowane w oparciu o dane pochodzące z czasów kryzysu lat 2008-2009. Wskazano również, że względu na różnice w przebiegu pandemii w poszczególnych krajach oraz różną skalę wpływu COVID-19, co do zasady, należy opierać analizy obejmujące rok 2020 na danych pochodzących z polskiego rynku. W przypadku ich braku lub niedostatecznej liczby obserwacji w próbie porównawczej można oprzeć się na danych z rynków zagranicznych, charakteryzujących się porównywalnym wpływem COVID-19.
  • pomoc publiczna otrzymana w celu niwelowania negatywnych skutków pandemii może wpływać na dane finansowe podmiotów porównywalnych ujętych w przeprowadzanej analizie porównawczej, w związku z czym rekomendowane jest rozważenie dokonania w niej korekt;
  • koszty nadzwyczajne, powstałe wskutek pandemii powinny być alokowane do pomiotów, pełniących funkcje, z którymi te koszty są związane;
  • przygotowując lokalną dokumentację cen transferowych należy zwrócić szczególną uwagę, czy w związku z pandemią miały miejsce działania o charakterze restrukturyzacyjnym oraz ewentualnie odpowiednio je opisać. Zalecane jest również przedstawienie ewentualnego wpływu pandemii na branżę, w której działa spółka;
  • fakt wybuchu pandemii COVID-19 nie jest przesłanką do dokonania korekty, może być nią natomiast wpływ zmiany istotnych okoliczności na warunki transakcji.

Weryfikacja kontrahentów pod kątem transakcji z tzw. Rajami podatkowymi czy też odpowiednie zaadresowanie wpływu pandemii na transakcje realizowane z podmiotami powiązanymi to tylko niektóre z wyzwań, przed jakimi będzie musiała stanąć znaczna grupa podatników w najbliższym czasie. Ich realizacja nie zawsze będzie prosta, często natomiast czasochłonna. MDDP dysponuje szerokim gronem specjalistów, mogących wesprzeć Państwa w realizacji zadań wynikających z powyższych obowiązków.

[¹] www.podatki.gov.pl/media/7441/interpretacja-og%C3%B3lna-w-sprawie-poj%C4%99cia-transakcji-kontrolowanej-o-charakterze-jednorodnym.pdf

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn