Korekty cen transferowych pod lupą organów podatkowych – trendy w 2023 r.

Korekty cen nadal nie są zagadnieniem jednoznacznym i budzą wątpliwości podatników. W 2023 roku sądy administracyjne wydawały wyroki dotyczące korekt w trzech głównych obszarach opisanych poniżej.

Definicja korekty cen transferowych

Warto przypomnieć, że korekty TP odnoszą się do transakcji między podmiotami powiązanymi i stanowią istotny element praktyki biznesowej. Jednak ich definicja nie jest jednoznaczna i może podlegać różnym interpretacjom, pomimo Objaśnień Ministerstwa Finansów z 2021 roku, które rozwiały część wątpliwości.

W praktyce podatkowej można wyróżnić korekty, co do których mamy pewność (korekta rentowności – jest korektą TP; rabaty, zmiany cenników – nie są) oraz niejednoznaczne przypadki, które mogą wiązać się z wystąpieniem o interpretację organów podatkowych. Przykładem takiej niejednoznacznej korekty jest tzw. true-up. Jest to sposób korekty , w którym budżetowane koszty są dostosowywane do rzeczywistych, ale nie dochodzi do zmiany rentowności podmiotu.

Rozliczenie podatkowe korekty

Właściwe sklasyfikowanie korekty jako korekty TP ma istotny wpływ na okres, w którym zostanie uwzględniona, i na jej poprawne rozliczenie podatkowe.

Aby móc ująć podatkowo korektę TP, należy spełnić warunki określone w ustawie:

  • ustalić ex ante rynkowe warunki transakcji, która podlega korekcie (aby mieć pewność co do rynkowości transakcji przed lub w trakcie jej realizacji),​
  • dokładnie uzasadnić korektę TP, wynikającą ze zmiany istotnych okoliczności.​

W jednym z wyroków z 2023 r. sąd uznał, że spółka nie wykazała, że przed dokonaniem transakcji ustalała ceny rynkowe ani nie weryfikowała ich w trakcie roku. Dopiero po zakończeniu roku spółka przeanalizowała rynkowy charakter cen. Sąd stwierdził, że spółka nie udowodniła zasadności korekty, w tym nie wykazała, że wystąpiły istotne, niezależne od niej zmiany okoliczności mające wpływ na warunki transakcji ustalone przed i w trakcie roku podatkowego.

W przypadku, gdy przeprowadzają Państwo korektę TP, warto przygotować odpowiedni dokument potwierdzający spełnienie poszczególnych warunków umożliwiających jej podatkowe ujęcie.

Warto również z wyprzedzeniem ustalić swoją politykę w zakresie monitorowania rynkowości cen, zasad przeprowadzania korekty (np. wybór punktu rynkowego, do którego będzie odnosiła się korekta) i ich właściwej identyfikacji.

Specyficzne zagadnienia

Podatnik rozważał utworzenie podatkowej grupy kapitałowej (PGK)., Spółka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy transakcja z powiązanym podmiotem spoza PGK, przeprowadzona na warunkach odbiegających od rynkowych i skorygowana po zakończeniu roku, doprowadzi do utraty statusu PGK. Organ podatkowy odpowiedział twierdząco, argumentując, że korekty nie mogą mieć skutku wstecznego. NSA także potwierdził, że PGK nie może narzucać nierynkowych warunków w transakcjach z podmiotami spoza grupy w trakcie ich realizacji. Sprawa została skierowana do ponownego rozpatrzenia.

Co do specjalnych stref ekonomicznych (SSE), to zagadnienie korekt nie było w ostatnim czasie rozpatrywane przez sądy. Jednak na podstawie interpretacji można przyjąć wniosek, że korekty cen transferowych nie powinny być traktowane jako odrębne zdarzenia gospodarcze, tj. w oderwaniu od prowadzonej działalności objętej decyzją o wsparciu. Korekty te odnoszą się bowiem do wyrównania rentowności w ramach działalności objętej decyzją. Oznacza to, że mogą być uznawane jako działalność prowadzona w ramach SSE.

A to nie wszystkie wyzwania związane z korektami. Po ich właściwej identyfikacji należy również rozważyć zagadnienia związane z wyborem dokumentu księgowego, którym zostanie rozliczona korekta, i ocenić skutki korekt w CIT, VAT lub cłach.

Z uwagi na to, że temat jest wielowątkowy i niejednoznaczny, proponujemy kompleksowy przegląd, który pomoże stwierdzić, czy temat korekt cen transferowych i ich ryzyk faktycznie dotyczy Państwa i w jakim zakresie.

***

Najważniejsze pytania, jakie mogą się pojawić przy okazji korekt cen, oraz wskazówki, jak się do nich przygotować, znajdą Państwo na stronie https://www.mddp.pl/korekta-cen/.

Facebook
Twitter
LinkedIn