Zniesienie limitu ZUS od 2020?

Ponownie wraca temat zniesienia limitu ZUS. To za sprawą opublikowanego 28 sierpnia projektu ustawy budżetowej na 2020 r. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że jednym z filarów dochodów budżetowych w 2020 r. będzie zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Poprzez zniesienie limitu ZUS zakłada się, iż do budżetu państwa wpłynie z tego tytułu dodatkowe 5,090 mld złotych. Podana kwota obejmuje składki należne od pracodawcy/płatnika składek, jak i pracowników/ubezpieczonych (tj. członków RN, osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia czy kontraktów menedżerskich, podlegających z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym). Oznacza to w konsekwencji realny wzrost kosztów funduszu wynagrodzeń oraz obniżenie poziomu wynagrodzeń “na rękę”. W chwili obecnej brak jest jednak projektu ustawy znoszącej limit ZUS. Niemniej, należy zaznaczyć, że dwa lata temu ustawę znoszącą limit ZUS od 2019 r. uchwalono w ramach bardzo szybkiej ścieżki legislacyjnej. Ostatecznie jednak, ustawa nie weszła w życie, gdyż Trybunał Konstytucyjny, w związku z wnioskiem Prezydenta RP, zdecydował o uchyleniu przepisów z powodu zbyt ,,forsownego tempa prac i niedotrzymania terminów konsultacji’’. Przy czym podkreślić należy, że Trybunał nie zakwestionował samej idei odprowadzania składek od całości dochodów po przekroczeniu trzydziestokrotności prognozowanego wynagrodzenia.