Wątpliwość dotycząca możliwości korekty VAT w przypadku sprzedaży paragonowej to pasmo niekończących się wątpliwości podatników. Najwyraźniej te same wątpliwości miał Naczelny Sąd Administracyjny, który w konsekwencji postanowieniem z 23 czerwca 2022 roku (sygn. akt I FSK 1225/18) skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE. Celem zapytania jest ustalenie, czy regulacje Dyrektywy VAT oraz zasady neutralności, proporcjonalności oraz równego traktowania stoją na przeszkodzie praktyce organów podatkowych w takim zakresie, w jakim nie dopuszcza ona korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego przy niezmienionej w wyniku tej korekty cenie, jeżeli sprzedaż towarów i usług konsumentom z zawyżoną stawką VAT jest potwierdzona paragonami fiskalnymi, a nie fakturami VAT.

Konieczność korekty stawki VAT w odniesieniu do sprzedaży dla osób fizycznych zdarza się z różnych względów. Nierzadko może być konsekwencją audytu podatkowego czy też ostrożności podatnika, który nie wiedząc jaką stawkę VAT mógłby zastosować do danej sprzedaży, opodatkowuje ją podstawową stawką VAT.

Podatnik mając już pewność, że może opodatkować daną sprzedaż obniżoną stawką VAT, ma możliwość dokonania korekty rozliczeń VAT. Wówczas korekta jest dokonywana metodą „w stu”, co oznacza, że kwota podatku VAT wyliczana jest od kwoty brutto. I co prawda podatnik obniża kwotę podatku VAT, to jednak z oczywistych względów (bo nabywcą była osoba fizyczna) nie dochodzi do zwrotu różnicy tej kwoty konsumentowi.

Niekiedy taki sposób korekty jest kwestionowany przez organy podatkowe – uzasadniają swoje stanowisko faktem, że dochodzi do bezpodstawnego wzbogacenia po stronie podatnika. Uznają bowiem, że jednostronna korekta sprzedaży paragonowej po stronie sprzedawcy, z którą nie wiązałby się zwrot różnicy w cenie dla nabywcy usługi, prowadziłaby do nieuzasadnionego przysporzenia po stronie podatnika.

Nie jest to jednak opinia powszechnie akceptowalna, czego wyrazem moim zdaniem jest pytanie prejudycjalne skierowane przez Naczelny Sąd Administracyjny. Będzie to niezmiernie ważny wyrok TSUE, który pozwoli na ujednolicenie praktyki w tym zakresie, a może nawet na zmianę negatywnego podejścia organów podatkowych do tej kwestii.

 

Autor: Anna Matysiak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz