Obniżona stawka odsetek za zwłokę również od zaległych zaliczek na CIT

31 maja 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyroki dotyczące możliwości zastosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (50% stawki podstawowej) w przypadku dobrowolnie skorygowanych zaliczek na CIT. Wyroki te oznaczają, że podatnicy mogą skorzystać z ulgi odsetkowej nawet w tych sytuacjach, gdy nie ma obowiązku składania deklaracji.   

NSA w niedawnych wyrokach z 31 maja 2022 r. (sygn. akt II FSK 2589/19, II FSK 2953/19, II FSK 3128/19, II FSK 3129/19, II FSK 39/20, II FSK 194/20) potwierdził, że brak obowiązku składania deklaracji na zaliczki nie skutkuje tym, że podatnik wpłacający zaległe zaliczki nie ma możliwości skorzystania z ulgi odsetkowej przewidzianej w art. 56a § 1 Ordynacji podatkowej. Jak wskazał sąd, preferencyjna wysokość odsetek ma zachęcać podatników do dobrowolnego korygowania deklaracji podatkowych i wpłacania zaległości – zatem zgodnie z tym celem należy interpretować wskazany przepis.

Sąd zwrócił uwagę, że dopiero złożenie zeznania rocznego umożliwia podatnikowi zadeklarowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i dopiero po zakończeniu roku podatkowego możliwe jest skorygowanie wysokości zaliczek, które w ciągu roku były uiszczanie w nieprawidłowej wysokości. Skoro ustawodawca ustanowił określony moment na zadeklarowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (w zeznaniu rocznym), a przy tym przewidział możliwość wydania po zakończeniu roku podatkowego decyzji określającej wysokość odsetek za zwłokę w uiszczeniu tych zaliczek, brak jest podstaw do zakwestionowania możliwości skorzystania z obniżonej stawki podatku przez podatnika, który odsetki te uiszcza dobrowolnie.

Tym samym dobrowolna zapłata odsetek z tytułu nieterminowego uiszczenia zaliczek (bez „interwencji” organu podatkowego w postaci wydania decyzji określającej wysokość odsetek) uzasadnia zastosowanie do wyliczenia tych odsetek obniżonej stawki w wysokości 50% stawki podstawowej.

Z powyższych orzeczeń wypływają istotne i praktyczne wnioski.

Organy podatkowe nie powinny oczekiwać wpłaty odsetek obliczonych według podstawowej stawki w przypadku dobrowolnego uiszczenia przez podatnika zaległych zaliczek na CIT.

Wyroki NSA oznaczają również, że podatnik ma możliwość skorzystania z ulgi odsetkowej przewidzianej w art. 56a § 1 Ordynacji podatkowej nawet w tych sytuacjach, gdy nie ma obowiązku składania deklaracji. Przepis ten powinien być bowiem interpretowany tak, aby „wynagradzać” podatników, którzy dobrowolnie korygują swoje rozliczenia.

Co więcej, jeżeli podatnik CIT za poprzednie lata zapłacił odsetki od nieterminowo zapłaconych zaliczek podatek dochodowy, może ubiegać się o zwrot połowy tych odsetek.

Facebook
Twitter
LinkedIn