Nieład w CIT z (niewystarczającą) korektą

Projekt zmian w ustawie o CIT korygujący wcześniejsze zmiany wprowadzone w ramach reform nazywanych Polskim Ładem (chociaż nowelizacja z ładem niewiele ma wspólnego) został umieszczony 28 czerwca 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Zaproponowane zmiany są w większości raczej korzystne dla podatników. Duży minus za to, że zabrakło jednak uregulowania kwestii bardzo problematycznych w praktyce, na które przedsiębiorcy głośno zwracają uwagę odkąd pojawił się pierwszy projekt nowelizacji w 2021 r.…

CIT estoński w pytaniach i odpowiedziach

Czy „CIT estoński” jest dobrym rozwiązaniem? Jakie korzyści podatkowe daje ten model opodatkowania? Główną korzyścią wynikającą ze stosowania tego modelu opodatkowania jest odroczenie momentu zapłaty podatku (4 lub nawet więcej lat) oraz niska stawka łącznego podatku CIT i PIT (18% – 25%). W związku z tym ten model opodatkowania może być niezwykle ciekawą alternatywą dla prowadzenia działalności w formie spółki z o.o. czy spółki komandytowej,…

Obniżona stawka odsetek za zwłokę również od zaległych zaliczek na CIT

31 maja 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyroki dotyczące możliwości zastosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (50% stawki podstawowej) w przypadku dobrowolnie skorygowanych zaliczek na CIT. Wyroki te oznaczają, że podatnicy mogą skorzystać z ulgi odsetkowej nawet w tych sytuacjach, gdy nie ma obowiązku składania deklaracji.    NSA w niedawnych wyrokach z 31 maja 2022 r. (sygn. akt II FSK 2589/19, II FSK 2953/19, II FSK 3128/19, II FSK 3129/19, II FSK 39/20,…

Wartość majątku w przypadku podziału lub łączenia spółek a ustalenie przychodu podatkowego

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z 28 kwietnia 2022 r. (sygn. II FSK 2031/19) orzekł, że pod pojęciem wartości majątku spółki przejmowanej lub dzielonej, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8c u.p.d.o.p., należy rozumieć wartość jej aktywów netto. Tym samym, przy ustaleniu przychodu podatkowego aktywa pomniejsza się o wartość zobowiązań na dzień podziału lub łączenia. Wyrok NSA dotyczył treści art. 12 ust. 1 pkt 8c u.p.d.o.p. w brzmieniu…

Można wstecznie korygować stawki amortyzacyjne

Można się już zapoznać z  pisemnym uzasadnieniem  wyroku NSA z 3 lutego 2022 r., sygn. II FSK 1413/19, w którym Sąd potwierdził, że podatnik ma prawo do obniżania stawek amortyzacyjnych z załącznika do ustawy CIT/PIT nie tylko na bieżąco/na kolejne lata, co wynika wprost z przepisów, ale również w stosunku do okresów wcześniejszych. Jedyne ograniczenie wynika z przedawnienia rozliczeń, czyli do 5 lat podatkowych. Taka możliwość może być szczególnie interesująca dla podatników, którzy osiągali za lata wcześniejsze straty podatkowe i zakładają,…

Kolejna dyrektywa regulująca kwestie podatkowe

Europejski legislator nie zwalnia tempa! Niedawno opublikowano projekt dyrektywy regulującej kwestie podatkowe – tym razem chodzi o finansowanie podatników działających na terytorium UE, w tym w formie zagranicznych zakładów (permanent establishment). Jest to kolejny projekt zmian podatkowych na poziomie UE, który w ostatnim czasie ujrzał światło dziennie. Aktualnie trwają bowiem prace nad dyrektywą dotyczącą tzw. minimalnego podatku dochodowego (uzgodnionego na poziomie OECD w ramach tzw. #Pillar2, BEPS…

Wynagrodzenie za usługę wspólnika nie jest ukrytym zyskiem przy estońskim CIT

Estoński CIT wraca do łask, lecz pojawiają się praktyczne wątpliwości co do sposobu rozliczeń w niektórych sytuacjach. Najwięcej pytań dotyczy zdarzeń uznawanych za dywidendę – ukryte zyski skutkujące powstaniem obowiązku zapłaty przez spółkę ryczałtu CIT w trakcie roku. Przypomnijmy – przez ukryte zyski rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio…

Spółka holdingowa a zwolnienie dywidendy od podatku

Pojawiają się kolejne interpretacje indywidualne dotyczące stosowania zwolnienia podatkowego dla spółek holdingowych. W interpretacji z 28 kwietnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że okres dwunastomiesięcznego posiadania udziałów spółki zależnej przez spółkę holdingową powinien być spełniony przed dniem sprzedaży udziałów. Z kolei w interpretacji z 13 maja 2022 r. poruszone zostało zagadnienie budzące więcej wątpliwości interpretacyjnych, tj. dotyczące niestosowania niektórych zwolnień podatkowych przez spółkę holdingową i spółkę zależną. Stan…

Zniesienie stanu epidemii

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Jednocześnie opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia wprowadzające stan zagrożenia epidemicznego. Co się zmieni w rozliczeniach i obowiązkach podatkowych? Co się zmienia już teraz? Podatek od przychodów z budynków Zwolnienie z obowiązku uiszczania podatku od przychodów z budynków w trakcie obowiązywania stanu pandemii obowiązuje jedynie do końca maja 2022 r. Od czerwca 2022 r. podatek wraca na normalnych…

Koszty w spółkach uzyskujących przychody zwolnione i opodatkowanie

Podatnik uzyskujący przychody podlegające opodatkowaniu i przychody zwolnione z podatku dochodowego ma obowiązek wyodrębnić i przypisać przychody oraz koszty odpowiednio do przychodów opodatkowanych i zwolnionych. W realiach gospodarczych jednoznaczne i precyzyjne przypisanie niektórych kosztów do danego źródła przychodów – zwolnionego lub podlegającego opodatkowaniu – nie zawsze jest możliwe. Sposób właściwego przypisywania kosztów, które nie dają się zaklasyfikować do jednego ze źródeł został określony w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób…