Opinia zabezpieczająca Szefa KAS: Fundacja rodzinna a unikanie opodatkowania

Zgodnie z opinią zabezpieczającą Szefa KAS z 21 grudnia 2023 r. (nr DKP3.8082.5.2023), utworzenie w opisanym przypadku fundacji rodzinnej, wniesienie do niej mienia, prowadzenie przez nią działalności gospodarczej oraz otrzymanie przez beneficjentów świadczeń nie ma cech unikania opodatkowania na podstawie przepisów o generalnej klauzuli antyabuzywnej, pomimo że w sprawie została zidentyfikowana korzyść podatkowa będąca głównym lub jednym z głównych celów dokonania czynności. Korzyść podatkowa wiążąca się z utworzenie fundacji rodzinnej w ocenie Szefa…

ulga na ekspansję

Ulga na ekspansję – jakie koszty można odliczyć?

Pierwszy kwartał roku podatkowego oznacza dla wielu podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) okres przygotowywania się do złożenia deklaracji podatkowej. W ramach tego procesu warto sprawdzić, czy w 2023 r. poniesiono koszty uprawniające do zastosowania ulg podatkowych, które pozwalają na obniżenie podatku. Jedną z takich ulg jest ulga na ekspansję, określana również jako ulga prowzrostowa, która od 1 stycznia 2022 r. pozwala przedsiębiorcom –  (producentom, wytwarzającym własne produkty-…

Raportowanie spółek nieruchomościowych

Zbliża się termin raportowania spółek nieruchomościowych

Spółki nieruchomościowe mają obowiązek złożyć do urzędów skarbowych informację o swoich wspólnikach. Analogiczny obowiązek (tj. do wykazania swoich udziałów w spółkach nieruchomościowych) ciąży na wspólnikach takich spółek. Termin złożenia informacji upływa dla większości podmiotów z końcem trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej – w 2024 roku wyjątkowo termin upływa 2 kwietnia. Definicja spółki nieruchomościowej Przez spółkę nieruchomościową[1] należy rozumieć podmiot, który spełnia łącznie poniższe…

Benefit test pod lupą organów podatkowych i KAS

W ostatnim czasie usługi niematerialne są jednym z kluczowych obszarów weryfikowanych podczas kontroli podatkowych. Jak pokazują statystyki udostępnione nam przez Ministerstwo Finansów transakcje usługowe stanowią prawie 30% wszystkich raportowanych przez podatników w latach 2020-2021 w formularzu TPR transakcji, w tym aż 10% to usługi niematerialne. Usługi niematerialne pod lupą organów podatkowych Do katalogu najpopularniejszych usług niematerialnych można zaliczyć m.in.: usługi doradcze, zarządcze, prawne, finansowe, księgowe, informatyczne, rekrutacji…

Fit-out franczyza

Fit-outy w umowach franczyzowych – na co uważać?

Coraz popularniejszy staje się model franczyzowy, w którym franczyzodawca oferuje franczyzobiorcom fit-out (wyposażenie) w lokalach handlowych jako zachętę do rozwijania biznesu franczyzobiorców i wsparcie w pierwszym etapie współpracy. Taki fit-out może obejmować różne elementy, np.: wyposażenie ruchome (lady, regały, lodówki, narzędzia); prace aranżacyjne w lokalu dostosowujące go do działalności detalicznej (np. okładziny ścienne zgodne z barwami franczyzodawcy); nowy układ ścianek wewnętrznych; nakłady na teren zewnętrzny, np. rampa dostawcza,…

Cost segregation a taksonomia ESG

Regulacje unijne dotyczące ESG nadal ewoluują, jednakże nie można traktować ich już jedynie jako wizji przyszłości. Wiele z tych regulacji jest już w mocy, nakładając obowiązki ujawniania informacji na przedsiębiorstwa. Dotyczy to również taksonomii, czyli systemu określającego kryteria zrównoważonej działalności, które umożliwiają ocenę czy działalność danego podmiotu jest „zielona” z perspektywy unijnej. Cost segregation jako zaawansowany sposób rozliczania inwestycji Wyniki oceny taksonomicznej…

Mija pierwszy miesiąc obowiązywania zmienionego rozporządzenia o tzw. Polskiej Strefie Inwestycji

Przedsiębiorcy, którzy ubiegają się o decyzję o wsparciu od 30 grudnia 2023 r., otrzymują wsparcie (w tym zwolnienia z podatku dochodowego) na nowych zasadach, wynikających ze zmienionego rozporządzenia. Należy pamiętać, że do spraw wszczętych i niezakończonych oraz decyzji o wsparciu wydanych przed 30 grudnia 2023 r., zastosowanie mają przepisy obowiązujące do tego dnia. O jakich zmianach mówimy? 1. Wydłużony został okres, na jaki aktualnie wydawane są decyzje o wsparciu W przypadku nowej inwestycji zlokalizowanej na terenie województw…

Opodatkowanie fundacji rodzinnych w kontekście jej działalności zagranicznej

Fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców tylko w określonym zakresie. To oznacza, że może być m.in. wspólnikiem spółki handlowej (osobowej czy kapitałowej) albo ich zagranicznych odpowiedników, może udzielać pożyczek, obracać zagranicznymi środkami płatniczymi, czy odpłatnie udostępniać mienie. Posiadanie przez fundację rodzinną udziałów w spółce zagranicznej wiąże się z rozstrzygnięciem dwóch kwestii: czy fundacja rodzinna staje się podatnikiem podatku od dochodów zagranicznej jednostki…

Podstawa opodatkowania, odliczenia od podstawy opodatkowania i stawka minimalnego podatku dochodowego

Czwarty krok w kalkulacji podatku dochodowego to ustalenie podstawy opodatkowania, zastosowanie ustawowych odliczeń i zastosowanie właściwej stawki podatku. Ten etap należy zrealizować  wtedy, gdy zastosowania nie znalazło żadne z wyłączeń podmiotowych, a ustalona strata i poziom rentowności przedsiębiorstwa niestety kwalifikuje je do opodatkowania podatkiem minimalnym, pomimo wyłączenia z wyniku wskazanych w ustawie wartości. Każdy podatnik krajowego podatku minimalnego jest zobowiązany do samodzielnego ustalenia podstawy opodatkowania, przy czym w przepisach…

Wieje dobrym wiatrem dla branży PRS w podatku od nieruchomości

Jedno z ważniejszych zagadnień w 2023 r., które dotyczy podatku od nieruchomości (PON), odnosi się do właściwej stawki dla najmu komercyjnego budynków mieszkalnych. Czy można stosować stawkę preferencyjną dla budynków mieszkalnych, czy też właściwa jest stawka podstawowa dla działalności gospodarczej (prawie 30 razy wyższa)? W ostatnich latach przeważały negatywne dla podatników orzeczenia sądów administracyjnych. Jednak zwrot nastąpił 12 lipca 2023 r., kiedy to zapadł precedensowy…