Stosowanie certyfikatów rezydencji już niedługo bez specjalnych zasad COVIDowych

2 maja na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Informowaliśmy Państwa o tym fakcie w kontekście planowanego powrotu do obowiązkowego raportowania schematów podatkowych. Zgodnie z opublikowanym projektem Rozporządzenia stan zagrożenia epidemicznego ma zostać odwołany 1 lipca 2023 r. Oznacza to, że zasady dotyczące preferencyjnego stosowania certyfikatów rezydencji w kontekście ich terminu ważności przestaną obowiązywać. Te szczególne…

Polska Spółka Holdingowa: sądy administracyjne po stronie podatników, jednak zwolnienia holdingowe dla spółek giełdowych nadal pod znakiem zapytania

Na początku marca WSA w Poznaniu i Warszawie uchyliły interpretacje Dyrektora KIS, w których  odmówiono podatnikom stosowania  preferencji wynikających z przepisów o spółce holdingowej w 2022 roku, ponieważ stwierdził, że wymóg posiadania udziałów w spółce zależnej przez co najmniej rok powinien być liczony od wejścia w życie regulacji o Polskiej Spółce Holdingowej (PSH), tj. od 1 stycznia 2022 r. (interpretacje dotyczyły stanu prawnego sprzed nowelizacji). Sądy przychyliły się do stanowiska podatników i potwierdziły, że początkową datą…

Fundacja rodzinna, jej mienie i wpływ na opodatkowanie beneficjentów

Fundacja rodzinna ma za zadanie zarządzać majątkiem prywatnym, w tym także pomóc w zarządzaniu sukcesją. Podstawowym źródłem majątku fundacji jest fundator. W momencie tworzenia fundacji rodzinnej fundator ma obowiązek wyposażyć ją w mienie na pokrycie funduszu założycielskiego o wartości określonej w statucie, nie niższej niż 100 000 zł. Mienie wniesione na pokrycie funduszu założycielskiego nie może być zwracane fundatorowi – ani w całości, ani nawet w części. Konieczność wniesienia mienia przy tworzeniu…

Co wiadomo po roku funkcjonowania mechanizmu pay and refund w podatku u źródła?

Niedawno minął rok od wejścia w życie przepisów, które dotyczą systemu zapłaty i zwrotu (ang. pay and refund) w polskim podatku u źródła. Jakie wnioski można wyciągnąć z pierwszego okresu ich funkcjonowania (tj. od 1 stycznia 2022 r.)? Niska świadomość wagi tematu System pay and refund dotyczy nadwyżki płatności pasywnych: dywidendy, odsetki, należności licencyjne itp. ponad kwotę 2 mln zł rocznie, na rzecz danego zagranicznego…

Klamka NIE zapadła! – podatnik może korygować wszystkie oświadczenia w deklaracjach

WSA w Warszawie potwierdził, że podatnik może wstecznie zmienić metodę rozliczania różnic kursowych. Wyrok ma bardzo istotne znaczenie dla wszystkich podatników, ponieważ potwierdza, że możliwe jest wsteczne korygowanie wszelkich oświadczeń woli zawartych w deklaracjach podatkowych (dotyczących wszystkich podatków). To całkowicie odmienne stanowisko niż prezentowały do tej pory organy podatkowe. Sprawa, którą rozstrzygał WSA, dotyczyła możliwości wstecznej korekty oświadczenia co do wyboru metody rozliczania różnic kursowych.…

Rola zgromadzenia beneficjentów a lista osób, którym przysługują świadczenia fundacji rodzinnej

Zgodnie z zamysłem ustawodawcy, generalnym celem działalności każdej fundacji rodzinnej powinno być gromadzenie i zarządzanie majątkiem w interesie beneficjentów oraz spełnianie na ich rzecz świadczeń. Beneficjentami fundacji rodzinnej mogą być dowolne osoby fizyczne, jak również organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego. Obowiązkowym elementem, który powinien znaleźć się w statucie fundacji rodzinnej, jest określenie beneficjenta lub ustalenie modelu, zgodnie z którym uprawnienia beneficjenta będą nadawane.…

Podatkowa grupa kapitałowa – kiedy naprawdę warto ją utworzyć?

Przepisy o  podatkowych grupach kapitałowych (PGK) są od lat przedmiotem stopniowej liberalizacji. Mimo tego liczba PGK w Polsce pozostaje na rosnącym, ale niskim poziomie (ok. 60-70 wg danych na marzec 2022 r.). Czy stan ten ma szansę na zmianę w najbliższym czasie i kiedy warto rozważyć założenie PGK? Podstawową zaletą PGK jest możliwość zsumowania  dochodów i strat podatkowych spółek wchodzących w jej skład. Jest to szczególnie istotne w kontekście opodatkowania CIT spółek komandytowych…

Zysk pozostawiony w spółce powiększa koszty uzyskania przychodów i zmniejsza podatek o maks. 142 500 zł

W najbliższym czasie wielu podatników stanie przed decyzją o przeznaczeniu wyniku finansowego spółki kapitałowej za ostatnio zakończony rok obrotowy. Jest to więc odpowiedni czas, aby przypomnieć o rozwiązaniu, które umożliwia powiększenie kosztów uzyskania przychodów o tzw. hipotetyczne koszty finansowania dłużnego. Ma to miejsce, kiedy zgromadzenie wspólników decyduje się na zatrzymanie zysku w spółce i przeznaczenie go na kapitał rezerwowy lub zapasowy. W międzynarodowym prawie podatkowym rozwiązanie tego rodzaju jest znane jako…

Przepisy covidowe nie zawiesiły biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych

Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 27 marca 2023 r. (I FPS 2/22) uznał, że przepisy ustawy covidowej zawieszające bieg terminów prawa administracyjnego nie dotyczyły przedawnienia zobowiązań podatkowych. Podatnicy mogą zatem odetchnąć z ulgą – sąd potwierdził, że nie doszło do wydłużenia terminów na prowadzenie kontroli i wydawanie decyzji przez organy podatkowe. Warto przypomnieć, że przepisy tarczy antycovidowej przewidywały, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19…

Przedłużenie terminu na rozliczenie CIT za rok 2022 a raportowanie schematów podatkowych

Wyczekiwane przedłużenie terminu na złożenie deklaracji CIT i wpłatę podatku stało się dla części podatników faktem. Jednocześnie Ministerstwo Finansów potwierdziło w komunikacie prasowym, że w tym roku terminy dotyczące sprawozdań finansowych nie zostaną przedłużone, w przeciwieństwie do terminów dotyczących rozliczania podatku CIT. Przedłużenie terminu na złożenie deklaracji CIT jest istotne również z perspektywy przepisów o raportowaniu schematów podatkowych (MDR). Przepisy podatkowe w różny sposób regulują terminy obowiązków…