NSA korzystnie o kosztach uzyskania przychodów przy sprzedaży przedmiotu aportu

Sprzedając składnik majątku warto sprawdzić w jaki sposób był nabyty, bo w zależności od trybu nabycia, różnie będzie ustalany koszt podatkowy. Do niedawna wątpliwości podatników budziło ustalenie kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży przedmiotu wkładu niepieniężnego innego niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, otrzymanego w zmian za udziały (akcje) własne. Po zmianie ustawy o CIT w 2017 r., coraz częściej pojawiały się stanowiska, że za koszt w takim przypadku uznać…

Podatek od nieruchomości od urządzeń technicznych tylko wyjątkowo

Jednym z trudniejszym zagadnień na gruncie podatku od nieruchomości (PON) jest opodatkowanie urządzeń technicznych. Wynika to z mało precyzyjnej i skomplikowanej regulacji ustawy o podatkach lokalnych oraz Prawa budowlanego, a także zróżnicowania grupy urządzeń technicznych. Podatkowi od nieruchomości podlegają części budowlane urządzeń technicznych, a także wolno stojące urządzenia techniczne. Oznacza to, że urządzenia z częściami budowlanymi (np. fundamentami) są opodatkowane tylko w zakresie tych części budowlanych. Natomiast urządzenia wolno stojące (nieposiadające części…

Nowy projekt ustawy o fundacji rodzinnej

Fundacja będzie mogła w określonym zakresie prowadzić działalność gospodarczą, w tym być wspólnikiem spółek czy nabywać i zbywać papiery wartościowe. W odróżnieniu od wcześniejszego projektu, który przewidywał określone sytuacji i rodzaje przychodów fundacji zwolnionych od podatku dochodowego, fundacja ma być podmiotowo zwolniona od podatku dochodowego. Z punktu widzenia beneficjentów fundacji, świadczenia uzyskiwane od fundacji będą pozostawać poza systemem opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, a będą opodatkowane podatkiem dochodowym – to największa…

Ulga na robotyzację – dotyczy amortyzacji czy wydatków na zakup?

Niebawem mija rok, odkąd zaczęła obowiązywać ulga na robotyzację. Przypomnijmy: podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. Ustawa specyficznie definiuje koszty…

Praktyczne znaczenie uchwały NSA ws. stacji redukcji gazu

10 października 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów wydał uchwałę o sygn. akt III FPS 2/22, która bezpośrednio dotyczy opodatkowania podatkiem od nieruchomości (PON) stacji redukcji gazu. NSA uznał, że urządzenia stacji i punktów redukcyjno-pomiarowych oraz inne urządzenia infrastruktury gazowniczej tworzą całość techniczno-użytkową z budowlą w postaci sieci gazowej i w konsekwencji podlegają opodatkowaniu jako budowle. Uchwała może mieć również znaczenie dla innych typów obiektów…

Podatek u źródła – co jeszcze uległo zmianie od 1 stycznia 2022?

Razem z wprowadzeniem w życie mechanizmu pay and refund zmieniającego zasady dotyczące rozliczenia podatku u źródła w niektórych transakcjach międzynarodowych, od 1 stycznia 2022 roku wprowadzono także zmiany do regulacji z zakresu WHT już wcześniej funkcjonujących w ramach ustawy o CIT. Głównie miały one charakter doprecyzowujący. Jednakże, wśród przepisów mających na celu rozwianie wątpliwości interpretacyjnych znalazła się także taka, która z całą pewnością pozytywnie wpłynie na usprawnienie składania oświadczeń WH-OSC.…

Oświadczenie WH-OSC – zmiany zasad składania formularza w roku 2022

30 sierpnia 2022 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Finansów z 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów wykonywania przez płatników obowiązków w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego (poz. 1829). Jak wskazywaliśmy w poprzednim wpisie poświęconym temu zagadnieniu (https://www.mddp.pl/formularz-wh-osc-nowe-przepisy-i-kolejne-watpliwosci/) rozporządzenie przewiduje przedłużenie dla płatników terminu stosowania złożonego tzw. pierwotnego oświadczenia WH-OSC do końca roku podatkowego, w którym płatnik złożył oświadczenie. W związku z tym, płatnicy będą uprawnieni do stosowania…

Podatek u źródła – czy to już granica absurdu?

Jest rok 2017 r. Pani Główna Księgowa w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przygotowywała się do wypłaty dywidendy na rzecz zagranicznego wspólnika z siedzibą we Francji. Wynik za zeszły rok był bardzo dobry więc dywidenda wyniesie zdecydowanie ponad 2 mln zł.  Pani Główna Księgowa wie, że wypłata dywidendy wiąże się z podatkiem u źródła, ale istnieje możliwość zastosowania  zwolnienia z opodatkowania. Stąd też przed planowanym przelewem Pani Księgowa sprawdziła jeszcze raz…

Podatek u źródła – którą drogę formalną wybrać?

Od 1 stycznia 2022 roku płatnicy podatku u źródła znaleźli się w nowej rzeczywistości. System tzw. ulgi u źródła, które przez lata był podstawą w stosowaniu przepisów w podatku u źródła stał się w dużej części historią. Przypomnijmy, że system ten umożliwiał niepobieranie podatku u źródła po spełnieniu określonych warunków. Od tego roku ulga u źródła została zastąpiona przez system pay and refund polegający, na tym że w pierwszej kolejności podatek należy uiścić, a dopiero potem…

Korzystne zmiany w modelu Polskiej Spółki Holdingowej

Od 1 stycznia 2023 r. model Polskiej Spółki Holdingowej (PSH) ma ulec znacznym zmianom, przede wszystkim łagodzącym warunki, jakie powinny zostać spełnione po stronie spółki holdingowej, jak i spółki zależnej. Dodatkowo, oprócz istniejącego zwolnienia dochodów ze zbycia udziałów spółek zależnych na rzecz podmiotów niepowiązanych, nowe przepisy mają wprowadzić zwolnienie z opodatkowania 100% przychodów dywidendowych (obecnie zwolnionych jest 95% dywidend). Zmiany zostały zaproponowane w rządowym projekcie…