Pierwsza interpretacja dotycząca zwolnienia dla spółek holdingowych

Od początku 2022 r. funkcjonuje zwolnienie podatkowe dla spółek holdignowych.

Polska spółka holdingowa, bo tak potocznie określane jest nowe rozwiązanie, to zespół przepisów, w istocie samodzielnie funkcjonujących w ramach updop, przewidujących odrębne zwolnienie partycypacyjne dla dywidend otrzymywanych z zagranicy oraz – co ciekawsze – zwolnienie zysków kapitałowych ze sprzedaży spółki zależnej od podatku dochodowego.

Stan faktyczny

Aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego, zarówno spółka holdingowa jak i spółka zależna muszą spełniać szereg warunków. Nie mogą np. korzystać ze zwolnień podatkowych w związku z działalnością prowadzoną na terenie SSE czy na podstawie decyzji o wsparciu. Co ważne – spółka holdingowa i spółki zależne nie mogą również korzystać z systemu zwolnień partycypacyjnych dotyczących dywidend i odsetek.

Dodatkowo, spółki muszą być powiązane kapitałowo bezpośrednio i nieprzerwanie przez co najmniej rok, a udział w kapitale spółki zależnej posiadany przez spółkę holdingową w tym okresie nie może być niższy, niż 10%.

Nad tym ostatnim warunkiem w interpretacji indywidualnej z 26 kwietnia 2022 r. pochylił się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, analizując, czy musi on być spełniony w dniu sprzedaży udziałów w spółce zależnej czy może być spełniony później.

Stanowisko organu

Dyrektor KIS nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, zdaniem którego dla zastosowania zwolnienia podatkowego wystarczające będzie, by minimalny wymagany bezpośredni udział został zachowany po dniu sprzedaży udziałów w spółce zależnej. Organ wskazał, że zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 24o ust. 1 ustawy o CIT warunkowane jest tym, aby spółka zbywająca udziały była spółką holdingową, tj. spełniała wszystkie warunki, o których mowa w art. 24m ustawy o CIT. Dochód może korzystać ze zwolnienia, o ile zbycia dokonuje spółka holdingowa, a przedmiotem zbycia są udziały (akcje) w spółce zależnej (krajowej lub zagranicznej).

Tym samym, skoro posiadanie 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej jest warunkiem posiadania statusu spółki holdingowej (i odpowiednio spółki zależnej), to warunek ten musi być spełniony na dzień uzyskania dochodu, a późniejsze jego spełnienie nie skutkuje możliwością skorzystania ze zwolnienia.

W konsekwencji nie można uznać za spółkę holdingową spółki, która w dacie odpłatnego zbycia udziałów w spółce zależnej nie spełnia warunków z art. 24m pkt 2 ustawy o CIT. W efekcie spółka taka nie może skorzystać ze zwolnienia holdingowego.

Podsumowanie

Stanowisko organu nie wydaje się kontrowersyjne i znajduje oparcie w brzmieniu przepisów, które – co ważne – wprost nie dopuszczają do spełnienia warunku kwalifikowanego powiązania później, jak ma to miejsce w przypadku zwolnienia partycypacyjnego dla dywidend czy odsetek. Przypomnijmy, że dywidendy czy odsetki albo należności licencyjne mogą być zwolnione od podatku potrącanego przy wypłacie, jeżeli minimalny dwuletni okres posiadania udziałów upłynie także po dniu tej wypłaty i zastosowania zwolnienia.  

 

Polska spółka holdingowa zbliża polski system podatkowy do rozwiązań znanych na całym świecie, gdzie podmioty prowadzące działalność holdingową i inwestycyjną, mogą korzystać ze zwolnień od podatku dochodowego w przypadku sprzedaży udziałów lub akcji. Mimo szeregu wątpliwości interpretacyjnych, nowe rozwiązanie z pewnością będzie cieszyło się coraz większym zainteresowaniem podatników.

[1] Interpretacja z 26 kwietnia 2022 r., o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.23.2022.2.JD

[2] por. wyrok NSA z 28 sierpnia 2018 r. o sygn. II FSK 2357/16

Facebook
Twitter
LinkedIn