Polska będzie stosować kwalifikowany krajowy podatek wyrównawczy (QDMTT)?

Ministerstwo Finansów  w marcu 2024 ma przedstawić projekt ustawy implementującej – do krajowego porządku prawnego – dyrektywę Rady (UE) 2022/2523 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych w Unii (Dyrektywę).

Jedną z decyzji, jakiej podjęcie zapowiedziało Ministerstwo Finansów, jest wybór stosowania kwalifikowanego krajowego podatku wyrównawczego [QDMTT – Qualified Domestic Minimum Top up Tax]. Możliwość dokonania przez Polskę wyboru w tym zakresie przewidziano w art. 11 ust. 1 Dyrektywy. W ciągu 4 miesięcy od przyjęcia przepisów krajowych wprowadzających kwalifikowany krajowy podatek wyrównawczy Polska musi poinformować o tym o wyborze Komisję Europejską – co istotne, dokonany wybór będzie wiązać Polskę przez 3 lata i nie będzie mógł być zmieniony (okres obowiązywania wyboru będzie automatycznie przedłużony, o ile Polska nie zdecyduje się na zmianę, którą odpowiednio wcześniej notyfikuje Komisji Europejskiej).

Co stosowanie QDMTT w Polsce oznacza dla podatników?

Wybór QDMTT oznacza, że wszystkie nisko opodatkowane polskie jednostki składowe danej grupy międzynarodowej lub dużej grupy krajowej zobowiązanej do rozliczania globalnego minimalnego podatki dochodowego będą podlegać w Polsce krajowemu podatkowi wyrównawczemu.

Krajowy podatek wyrównawczy będzie obliczany i uiszczany od nadwyżki zysku wszystkich (za) nisko opodatkowanych jednostek składowych z siedzibą w Polsce (na zasadach przewidzianych w Dyrektywie).

Dla celów wyliczenia QDMTT krajowe nadwyżki zysku (za) nisko opodatkowanych jednostek składowych będzie można obliczać na podstawie przyjętego (lub zatwierdzonego przez upoważniony do tego krajowy organ ds. rachunkowości) standardu rachunkowości finansowej – o ile tenże standard zostanie dostosowany w taki sposób, aby zapobiec wszelkim istotnym odstępstwom wpływającym na zakłócenie konkurencji.

Co wybór stosowania QDMTT oznacza dla polskiego fiskusa?

Z punktu widzenia Polski jako państwa członkowskiego UE wybór QDMTT jawi się jako oczywisty – przemawia za nim bowiem fakt, że kwalifikowany krajowy podatek wyrównawczy będzie płacony w Polsce (Polska jako państwo członkowskie zachowa wpływy z tego podatku).

Jak wynika z  art. 11 ust.  2 Dyrektywy, fakt zapłaty QDMTT w Polsce będzie oznaczał, że jednostka dominująca grupy międzynarodowej lub dużej grupy krajowej pomniejszy kwotę ewentualnego, należnego podatku wyrównawczego (maksymalnie do zera) o kwotę kwalifikowanego krajowego podatku wyrównawczego należnego albo od tej jednostki, albo od tych jednostek składowych (w przypadku zastosowania – przy wyliczaniu QDMTT – MSSF lub standardu rachunkowości finansowej stosowanego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym danej grupy kapitałowej, Dyrektywa przewiduje brak konieczności wyliczenia podatku wyrównawczego).

Facebook
Twitter
LinkedIn