Rozszerzone obowiązki raportowania spółek nieruchomościowych

Do końca marca 2023 r. spółki nieruchomościowe (z rokiem podatkowym odpowiadającym kalendarzowemu) oraz niektórzy wspólnicy takich spółek mają obowiązek przekazać informacje o strukturze udziałowej. Termin ten prawdopodobnie nie zostanie odroczony wraz z planowanym odroczeniem terminu na złożenie deklaracji CIT (zgodnie z obecną wersją projektu rozporządzenia).

W uproszczeniu, spółką nieruchomościową jest podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio posiada nieruchomości położone w Polsce o wartości przekraczającej 10 mln zł, u którego takie nieruchomości stanowią bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 50% aktywów oraz którego przychody z takich nieruchomości i ze spółek nieruchomościowych wynoszą co najmniej 60%. Spółki deweloperskie prowadzące sprzedaż nieruchomości oraz ich udziałowcy mogą zatem spełnić te warunki.

Spółki nieruchomościowe są zobowiązane do przekazania informacji o swoich bezpośrednich i pośrednich udziałowcach, których udział w spółce wynosi co najmniej 5%. Przekazywane dane o wspólnikach obejmują m.in. nazwę, adres, zagraniczny lub polski numer podatkowy, liczbę i procent posiadanych udziałów w spółce nieruchomościowej. Przepis nie precyzuje jednak jak spółka nieruchomościowa powinna pozyskać takie dane, ani nie daje spółce narzędzi do uzyskania takich danych.

Do składania informacji zobowiązani są również „podatnicy posiadający (bezpośrednio lub pośrednio) prawa do spółki nieruchomościowej” dające co najmniej 5% głosów, udziałów lub udziału w zysku. Pojęcie to budzi liczne wątpliwości. Część z nich została wyjaśniona w ostatniej interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 28 lutego 2023 r. (nr DD5.8203.7.2022.).

 

Facebook
Twitter
LinkedIn