Spółka holdingowa a zwolnienie dywidendy od podatku

Pojawiają się kolejne interpretacje indywidualne dotyczące stosowania zwolnienia podatkowego dla spółek holdingowych.

W interpretacji z 28 kwietnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że okres dwunastomiesięcznego posiadania udziałów spółki zależnej przez spółkę holdingową powinien być spełniony przed dniem sprzedaży udziałów.

Z kolei w interpretacji z 13 maja 2022 r. poruszone zostało zagadnienie budzące więcej wątpliwości interpretacyjnych, tj. dotyczące niestosowania niektórych zwolnień podatkowych przez spółkę holdingową i spółkę zależną.

Stan faktyczny

W tej ostatniej sprawie wnioskodawca wskazał, że jest spółką posiadającą status spółki holdingowej w stosunkach ze spółką zależną. Wątpliwości podatnika dotyczyły warunku niestosowania przez spółkę holdingową zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT czyli zwolnienia z CIT dywidend otrzymywanych od spółki zależnej. Przepisy nie precyzują bowiem, w jakim okresie należy rozpatrywać brak stosowania tego zwolnienia, a sam Wnioskodawca zaznaczył, że korzystał ze zwolnienia w przeszłości.

Zdaniem Wnioskodawcy użyty w przepisie czas teraźniejszy wskazuje, że chodzi o bieżący okres obrachunkowy dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Wskazano, że nie wydaje się, aby intencją ustawodawcy było wykluczenie ze stosowania zwolnienia holdingowego podatników, którzy w przeszłości stosowali zwolnienie z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

Zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy podatnik będący spółką holdingową może obecnie skorzystać według swojego uznania:

  1. Albo z aktualnie obowiązujących zwolnień (wynikających z dyrektywy parent-subsidiary), co pozbawia go statusu spółki holdingowej,
  2. Albo ze zwolnień w ramach regulacji holdingowych, tj. z częściowego zwolnienia dla dywidend otrzymywanych od danej spółki zależnej oraz zwolnienia dochodów ze zbycia udziałów lub akcji tej spółki zależnej.

Organ podatkowy uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Organ interpetacyjny potwierdził, że z przewidzianych w ustawie o CIT zwolnień partycypacyjnych dla dywidend przed datą wejścia w życie ustawy wprowadzającej nowy reżim holdingowy (tj. przed 1 stycznia 2022 r.) nie wpływa na możliwość stosowania zwolnień z nowego reżimu opodatkowania.

Trudno nie zgodzić się zarówno w wnioskodawcą, jak organem interpretacyjnym. Co więcej, mając na względzie literalne brzmienie przepisów o polskiej spółce holdingowej należy uznać, że stosowanie zwolnień partycypacyjnych także po 31 grudnia 2021 r. nie powinno dyskwalifikować podatnika jako spółki holdingowej, o ile tylko zwolnienie partycypacyjne nie zostało zastosowane w roku sprzedaży udziałów.

Analogicznie należy spojrzeć na inne ograniczenia, np. wymóg braku korzystania ze zwolnień od podatku dochodowego z racji działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu albo fakt nieuczestniczenia w podatkowej grupie kapitałowej.

Miejmy nadzieję, że pomimo relatywnie niejasnych przepisów, kształtująca się stopniowo praktyka ich stosowania spopularyzuje polską spółkę holdingową.  

Facebook
Twitter
LinkedIn