Wynagrodzenie za usługę wspólnika nie jest ukrytym zyskiem przy estońskim CIT

Estoński CIT wraca do łask, lecz pojawiają się praktyczne wątpliwości co do sposobu rozliczeń w niektórych sytuacjach.

Najwięcej pytań dotyczy zdarzeń uznawanych za dywidendę – ukryte zyski skutkujące powstaniem obowiązku zapłaty przez spółkę ryczałtu CIT w trakcie roku.

Przypomnijmy – przez ukryte zyski rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec, akcjonariusz albo wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem, akcjonariuszem albo wspólnikiem. Ustawa podaje też przykłady takich świadczeń, które ukrytymi zyskami są („w szczególności”).

W katalogu przykładowych świadczeń nie zostały wymienione wypłaty na rzecz wspólnika czy podmiotu powiązanego, np. z tytułu nabywanych od wspólnika usług.

Należy wiec uznać, że tego typu świadczenia będą stanowiły ukryte zyski (katalog wszak jest otwarty) jedynie wtedy, gdy zostaną wykonane „w związku z prawem do udziału w zysku”.  W takim bowiem przypadku istotnie wypłata dokonywana przez spółkę może być uznana za ekwiwalent wypłaty zysku, a co za tym idzie – będzie opodatkowana ryczałtem CIT.

Komentowane zagadnienie ocenił Dyrektor KIS w jednej z wydanych niedawno interpretacji indywidualnych, który potwierdził, że nie będzie ukrytym zyskiem zapłata za świadczone przez wspólnika rzeczywiście wykonane usługi, na podstawie umów zawartych niezależnie od faktu, że wspólnik i spółka są podmiotami powiązanymi i na warunkach rynkowych.

Należy w tym miejscu przypomnieć, że wspólnik spółki opodatkowanej ryczałtem CIT może odliczyć od 19% PIT od dywidendy wypłaconej przez spółkę, część ryczałtu CIT zapłaconego przez spółkę. Odliczenie to dotyczy wyłącznie ryczałtu CIT zapłaconego w związku z wypłatą zysków. Świadczenia zidentyfikowane (i opodatkowane) jako ukryte zyski jednak z takim uprawnieniem się nie wiążą.

Interpretacja indywidualna z 13 maja 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.58.2022.2.IM.

Facebook
Twitter
LinkedIn