Analiza zgodności czy analiza porównawcza – jak zaraportować w formularzu TPR?

Jednym z kluczowych elementów dokumentacji cen transferowych jest analiza cen transferowych. Może ona zostać przygotowana w formie analizy porównawczej (tzw. benchmarku) lub w formie analizy zgodności.

Analiza cen transferowych musi zawierać (z uzasadnieniem wyboru):

  • metodę weryfikacji cen transferowej;
  • wybraną stronę lub transakcję podlegającą badaniu;
  • opis analizy porównawczej lub opis analizy zgodności;
  • odniesienie wyniku analizy do ustalonej ceny transferowej.

Analiza porównawcza

Analiza porównawcza opiera się na porównaniu ceny transferowej / wskaźnika finansowego, osiągniętego w ramach transakcji kontrolowanej, z porównywalnymi danymi dotyczącymi transakcji niekontrolowanych zawieranych pomiędzy podmiotami niepowiązanymi na rynku. Mogą to być dane porównawcze o charakterze wewnętrznym lub zewnętrznym.

Analiza porównawcza musi zawierać (z uzasadnieniem wyboru):

  • opis procesu identyfikacji danych porównawczych oraz źródeł danych;
  • dane porównawcze w formie elektronicznej;
  • informację o skorzystaniu z danych z wielu lat lub jednego roku;
  • wybrany wskaźnik finansowy;
  • opis korekty porównywalności;
  • punkt lub przedział oraz zastosowane miary statystyczne.

Analiza zgodności

Analizę zgodności przeprowadza się w przypadku gdy nie jest możliwe lub właściwe sporządzenie analizy porównawczej. Analizą zgodności może być opracowanie, które w sposób bezpośredni lub pośredni wskazuje, że transakcja kontrolowana jest zgodna z warunkami, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Powinna w sposób logiczny, w oparciu o racjonalne przesłanki ekonomiczne i charakterystykę transakcji, wskazywać na rynkowość warunków transakcji. W tym celu można posiłkować się opisem słownym, tabelami, diagramami czy grafami.

Jak zaraportować przeprowadzoną analizę w formularzu TPR?

Analiza porównawcza i analiza zgodności mają wspólny cel, jakim jest potwierdzenie, że cena transferowa w transakcji kontrolowanej jest zgodna z ceną, którą zawarłyby między sobą podmioty niezależnie funkcjonujące na rynku. Różnią się przede wszystkim formą – sformalizowaną w przypadku analizy porównawczej ze wskazanymi konkretnymi elementami oraz elastyczną w przypadku analizy zgodności, gdzie właściwie można zawrzeć wszystko co uzasadnia rynkowość transakcji.

Czasami jednak przygotowując analizę cen transferowych, w szczególności w oparciu o dane wewnętrzne, podatnik może napotkać problem polegający na tym, czy właściwym było zaraportować przeprowadzoną analizę w formularzu TPR jako analizę porównawczą, czy jako analizę zgodności.

W niektórych przypadkach i zastosowanych metodach weryfikacji cen transferowych granica może być bardzo cienka. W tym celu należy w pierwszej kolejności zweryfikować czy analiza zawiera wszystkie elementy obligatoryjne dla analizy porównawczej. Bowiem, jeśli w danej sytuacji możliwe jest przeprowadzenie analizy porównawczej, to właściwym jest jej sporządzenie i tak należałoby ją zaraportować. Wiąże się to w praktyce ze wskazaniem większej ilości informacji niż w przypadku analizy zgodności – takich jak choćby wyliczony przedział rynkowy oraz jego rodzaj.

Jednak dopiero gdy podatnik dojdzie do wniosku, że w danym przypadku nie jest możliwe przeprowadzenie analizy porównawczej i jest w stanie to rzetelnie uzasadnić, właściwym będzie zaraportowanie transakcji jako analizy zgodności.

Facebook
Twitter
LinkedIn