Atrakcyjność jubileuszu oraz pamiątka dla uczestników wydarzenia nie przemawiają za prawem do odliczenia VAT od usług fotografa i kamerzysty

Wyrok WSA we Wrocławiu z 21 marca 2024 r. I SA/WR 828/23.

Opis zdarzenia przyszłego

Spółka wystąpiła o wydanie interpretacji w sprawie dotyczącej podatku VAT. We wniosku przedstawiono zdarzenie przyszłe, które dotyczy organizacji uroczystego spotkania z okazji jubileuszu firmy dla jej pracowników, współpracowników oraz pracowników spółek powiązanych. W celu organizacji wydarzenia podatnik będzie nabywał kompleksową usługę organizacji wydarzenia oraz usługi dodatkowe takie jak usługa fotografa i kamerzysty.

Spółka podkreśliła, że za udział pracowników spółek powiązanych zostaną obciążone podmioty, które ich zatrudniają – w zakresie dodatkowych usług nabytych w związku z organizacją spotkania m.in. usługi fotografa czy kamerzysty – co zostanie udokumentowane fakturami VAT. Natomiast udział pracowników oraz współpracowników będzie dla tych osób bezpłatny.

Jedną z wątpliwości zawartych we wniosku było prawo do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na organizację wydarzenia – usług fotografia i kamerzysty – w odniesieniu do pracowników, współpracowników oraz pracowników spółek powiązanych.

Zasadność związku nabywanych usług z działalnością gospodarczą na gruncie VAT spółka argumentowała podniesieniem atrakcyjności jubileuszu oraz formą pamiątki dla uczestników zdarzenia.

W części dotyczącej pracowników spółek powiązanych, organ zgodził się ze stanowiskiem Spółki, ze względu na fakt obciążenia spółek powiązanych usługami dodatkowymi. Natomiast w zakresie możliwości odliczenia VAT od usług fotografa i kamerzysty dla pracowników i współpracowników organ był nieprzychylny. Argumentował, że skoro usługi te mają na celu zapewnić atrakcyjność wydarzenia oraz stanowić pamiątkę dla uczestników, to oznacza to, że będą służyć celom prywatnym, dlatego błędne byłoby dostrzeżenie związku ze sprzedażą opodatkowaną.

Wyrok WSA

Sąd podtrzymał opinię organu. We wniosku o interpretację przesłankami przemawiającymi za możliwością powiązania nabywanych usług fotografa i kamerzysty z działalnością gospodarczą miało być podniesienie atrakcyjności jubileuszu oraz udokumentowanie w celach pamiątkowych dla uczestników. Biorąc pod uwagę te dwie okoliczności zdaniem sądu organ słusznie stwierdził brak wpływu zakupu usług na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Dodatkowe argumentacje zawarte przez Spółkę w skardze do sądu, tj. podniesienie pozycji firmy w mediach społecznościowych, wpływ na wizerunek, atrakcyjność dla przyszłych pracowników spółki, podniesienie relacji z kontrahentami itp. – sąd uznał za nowe okoliczności, które nie zostały podniesione w opisanym zdarzeniu przyszłym zawartym we wniosku o interpretację. Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej zadaniem wnioskodawcy jest wyczerpujące przedstawienie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Dlatego mając na uwadze argumentacje zawarte tylko we wniosku o interpretację sąd oddalił skargę.

Podsumowanie

Analizując powyższy wyrok i argumentację sądu na myśl nasuwa się główny wniosek –we wniosku o interpretację podatkową trzeba wyczerpująco opisać zdarzenie oraz podnieść przemyślane argumenty, które będą przemawiać za przychylnym rozpatrzeniem wniosku. Dodatkowo należy zauważyć, że ogólnie pojęta atrakcyjność wydarzenia oraz upamiętnienie imprezy dla uczestników nie są wystarczającymi argumentami, aby stwierdzić korelację usług z prowadzoną działalnością firmy. Chyba, że uczestnicy zostali obciążeni za te usługi, a ich nabycie przez podatnika zostało udokumentowane fakturami VAT.

Facebook
Twitter
LinkedIn