Jakie warunki trzeba spełnić, żeby skorzystać ze zwolnienia z obowiązku przygotowania analizy porównawczej? Warunki safe harbour dla transakcji finansowych w 2022 rok

W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie Ministerstwa Finansów z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w 2022 rok (dalej jako: Obwieszczenie).

Obwieszczenie określa rodzaje bazowych stóp procentowych i wysokości marż, potrzebne do wyznaczenia oprocentowania transakcji pożyczki, kredytu lub emisji obligacji, uprawniające do skorzystania z uproszczenia safe harbour. Tak więc informacje te stanowią jeden z warunków, pozwalających podatnikom skorzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia analizy cen transferowych dla transakcji finansowych zawieranych między podmiotami powiązanymi. Z takiego uproszczenia podatnicy mogą korzystać już od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Zmiany wynikające z opublikowanego Obwieszczenia dla 2022 roku (w porównaniu do obwieszczenia obowiązującego dla 2021 roku):

  • podwyższenie wysokości marży dla pożyczkobiorców mogących skorzystać z uproszczenia o 0,5 p.p., tj. z wartości 2,3 p.p do wartości 2,8 p.p. (wysokość marży dla pożyczkodawcy pozostała na niezmienionym poziomie 2,0 p.p.),
  • zmiana stóp bazowych dla transakcji finansowych w walutach USD, CHF i GBP (przy zachowaniu stóp bazowych dla waluty PLN – WIBOR 3M oraz EUR – EURIBOR 3M), tj.:
    • USD: zmiana ze stopy LIBOR USD 3M na stopę SOFR 3M Compound Rate lub LIBOR USD 3M – w przypadku pożyczek udzielonych przed dniem 1 stycznia 2022 roku,
    • CHF: zmiana ze stopy LIBOR CHF 3M na stopę SARON 3M Compound Rate,
    • GBP: zmiana ze stopy LIBOR GBP 3M na stopę SONIA 3M Compound Rate lub LIBOR GBP 3M – w przypadku pożyczek udzielonych przed dniem 1 stycznia 2022 roku.

Rodzaje bazowych stóp procentowych i wysokości marż ogłoszone w opublikowanym Obwieszczeniu obowiązują od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Zawierając nowe transakcje finansowe z podmiotami powiązanymi, warto więc pamiętać o omawianym Obwieszczeniu. Nie wynika to wprost z przepisów, jednak oprocentowanie określone w oparciu o obwieszczone warunki mogą zostać uznane przez organy podatkowe za rynkowe (wskazuje na to brak obowiązku sporządzenia analizy cen transferowych w ramach transakcji korzystających z safe harbour).

Niemniej nie każda transakcja finansowa będzie podlegać pod opisane wyżej uproszczenie. W takim przypadku konieczne jest ustalenie rynkowego poziomu oprocentowania, przeprowadzając odpowiednią analizę porównawczą. MDDP dysponuje szerokim gronem specjalistów, mogących wesprzeć Państwa w ramach wskazanych kwestii. Zapraszamy do kontaktu.

Szczegółowe informacje znajdują się w opublikowanym Obwieszczeniu oraz uzasadnieniu do Obwieszczenia:

https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/zmiany-w-prawie/rodzaj-bazowej-stopy-procentowej-i-marzy-dla-potrzeb-cen-transferowych-na-rok-2022/

Facebook
Twitter
LinkedIn