Korzystne zmiany w modelu Polskiej Spółki Holdingowej

Od 1 stycznia 2023 r. model Polskiej Spółki Holdingowej (PSH) ma ulec znacznym zmianom, przede wszystkim łagodzącym warunki, jakie powinny zostać spełnione po stronie spółki holdingowej, jak i spółki zależnej. Dodatkowo, oprócz istniejącego zwolnienia dochodów ze zbycia udziałów spółek zależnych na rzecz podmiotów niepowiązanych, nowe przepisy mają wprowadzić zwolnienie z opodatkowania 100% przychodów dywidendowych (obecnie zwolnionych jest 95% dywidend). Zmiany zostały zaproponowane w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o CIT opublikowanym 27 czerwca 2022 r. .

Jedną z najistotniejszych zmian przewidzianych w projekcie jest zniesienie obowiązku posiadania przez spółkę zależną nie więcej niż 5% udziałów (akcji) w kapitale innej spółki oraz wymogu niekorzystania przez spółkę zależną ze zwolnień strefowych (SSE/PSI). Ponadto, spółka zależna będzie mogła posiadać ogół praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną. Oznacza to rozszerzenie kręgu podmiotów, które mogą skorzystać ze zmodyfikowanego rozwiązania PSH, w szczególności o te należące do wieloszczeblowych struktur oraz stosujące inne preferencje podatkowe (rozszerzenie na spółki strefowe).

W odniesieniu do spółki holdingowej, oprócz zwolnienia z opodatkowania 100% przychodów dywidendowych od spółki zależnej, przewidziane zostało także zniesienie warunku niekorzystania przez tę spółkę ze zwolnienia z opodatkowania dywidend na podstawie innych przepisów ustawy o CIT niż te regulujące PSH. Zdaniem projektodawcy: „w ramach jednej grupy holdingowej może istnieć wiele zależności między spółkami i ograniczanie możliwości stosowania zwolnień z art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 ustawy CIT może znacząco obniżyć atrakcyjność reżimu holdingowego”.

Powyższe zmiany stanowią w dużej mierze odpowiedź na wypowiedzi ekspertów wskazujących m.in. na skierowanie modelu PSH do zbyt wąskiego kręgu odbiorców (głównie prostych, jednoszczeblowych struktur holdingowych), a ich celem jest uproszczenie oraz zwiększenie konkurencyjności PSH w stosunku do reżimów holdingowych funkcjonujących w innych krajach (co zostało wyraźnie zaakcentowane w uzasadnieniu projektu). Tym samym, istnieją duże szanse, że projektowane przepisy wejdą w obecnym kształcie w życie, a PSH może stać się atrakcyjnym mechanizmem opodatkowania spółek holdingowych oraz przyciągnąć również zagranicznych inwestorów.

Ponadto, zastosowanie tego modelu może przyczynić się do ograniczenia ryzyka zakwestionowania preferencji podatkowych w świetle przepisów antyabuzywnych, jak i ryzyka zastosowania przepisów CFC (PSH ułatwia polskim przedsiębiorcom m.in. spełnienie warunku prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej, co jest prostsze niż w przypadku ich spółek holdingowych mających siedzibę w innych krajach UE/EOG).

PSH może przyczynić się również do obniżenia kosztów bieżącego funkcjonowania spółki holdingowej – zasadniczo koszty bieżącej obsługi spółki holdingowej w Polsce są niższe niż np. w Holandii czy Luksemburgu.

Powyższe i pozostałe warunki zastosowania PSH (obecne i projektowane), jak i korzyści płynące z zastosowania tego modelu znajdą Państwo w naszej zakładce: https://www.mddp.pl/psh/.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się #WIĘCEJ na temat praktycznego zastosowania PSH zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium, wspólnie organizowanym przez Konfederację Lewiatan oraz MDDP Jak skorzystać na Polskim Ładzie? Polska Spółka Holdingowa i CIT Estoński”, które odbędzie się 14 września 2022 r. godz. 10:00-11:30 – online.

Zachęcamy do kontaktu z doradcami podatkowymi z MDDP, tymczasem my będziemy śledzić i informować o dalszych losach projektu.

Facebook
Twitter
LinkedIn