Ministerstwo Finansów udostępniło nową wersję projektu SLIM VAT 3

22 listopada 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano kolejną wersję projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (zwanym SLIM VAT 3).

Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w następujących obszarach:

 • podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2 mln euro;
 • doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w przypadku, gdy faktura została wystawiona w walucie obcej;
 • doprecyzowanie okresu, za który jest deklarowana WDT w przypadku, gdy podatnik otrzymuje dokumenty potwierdzające WDT po okresie 3 miesięcy (moment powstania obowiązku podatkowego zamiast momentu dostawy);
 • konsolidacja wydawania wiążących informacji;
 • ujednolicenie systemu podatkowego w obszarze dotyczącym wydawania WIS i WIA;
 • doprecyzowanie definicji bagażu osobistego dla potrzeb zwolnienia od VAT importu towarów przywożonych przez podróżnego;
 • rezygnacja z formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu;
  liberalizacja warunków szybszego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych oraz wzmocnienie ram proceduralnych tego zwrotu;
 • likwidacja obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu proporcji do odliczenia podatku naliczonego w przypadku podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotów, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30 tys. zł, i w to miejsce wprowadzenie wymogu zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji;
 • likwidacja obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu prognozy w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku podatników obowiązanych do stosowania tzw. prewspółczynnika, którzy rozpoczynają w danym roku wykonywanie działalności, i w to miejsce wprowadzenie wymogu zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętych danych wyliczonych szacunkowo;
 • zwiększenie kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100% w sytuacji, gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%, z obecnych 500 zł do 10 tys. zł;
 • wprowadzenie opcji rezygnacji z dokonania korekty, jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2 punktów procentowych oraz w przypadku gdy proporcja ostateczna jest mniejsza niż proporcja wstępna, a podatek naliczony niepodlegający odliczeniu wynikający z różnicy między tymi proporcjami oraz tzw. korekty wieloletniej nie przekracza 10 tys. zł;
 • wprowadzenie nowej, dodatkowej możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej przez „osoby trzecie”;
 • wprowadzenie możliwości rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy ich zastosowaniu;
 • doprecyzowanie zasad dokonywania korekt podatku należnego od dostawy towarów dokonanej dla podróżnego;
 • modyfikacja terminu płatności podatku rozliczanego w szczególnej procedurze unijnej i nieunijnej za pośrednictwem systemu OSS oraz procedurze importu za pośrednictwem systemu IOSS;
 • wprowadzenie przepisów stanowiących podstawę do składania deklaracji korygujących poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego US.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 kwietnia 2023 roku (pierwotnie planowano, że nastąpi to już 1 stycznia). Wyjątkiem są przepisy dotyczące zmian w sankcjach VAT (wykonanie wyroku TSUE w sprawie C-935/19 z 15 kwietnia 2021 r. – Grupa Warzywna Sp. z o.o. vs. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu), które wejdą w życie z dniem następnym po dniu ogłoszenia.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn