Podgrzewanie sporu o VAT od nielegalnego poboru

Podgrzewanie sporu o VAT od nielegalnego poboru

Choć w Polsce od wielu lat przyjęło się stanowisko, zgodnie z którym nielegalny pobór energii lub ciepła nie jest czynnością opodatkowaną VAT, ponieważ obciążenie nieuczciwych odbiorców ma charakter odszkodowawczy, to jednak przełamał je ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 24 maja 202 4 r., sygn. I FSK 1154/19. To zaskakujące stanowisko sądu może oznaczać uwikłanie przedsiębiorstw energetycznych w kolejną falę sporów o kwalifikację skutków podatkowych nielegalnego poboru. Według ustnego…

DAC7 – polskie przepisy nakładające nowe obowiązki na platformy cyfrowe w końcu przyjęte

6 czerwca 2024 r. Senat, nie wnosząc żadnych poprawek, przyjął tekst nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw i przekazał ją do podpisu Prezydenta. Wspomniana nowelizacja implementuje do polskiego porządku prawnego regulacje unijnej dyrektywy DAC7[1]. Czym jest DAC7? Dyrektywa DAC7 ma na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania w sektorze gospodarki cyfrowej poprzez wprowadzenie obowiązku raportowania danych o użytkownikach i ich przychodach przez platformy cyfrowe oraz umożliwienie…

Wcześniejsze wypowiedzenie umowy nie zawsze z VAT

Wcześniejsze wypowiedzenie umowy nie zawsze z VAT

W wyroku z 17 maja 2024 roku (sygn. I FSK 1240/20) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że opłaty naliczane w przypadku wypowiedzenia umowy z winy klienta pełnią funkcję odszkodowawczą i nie podlegają opodatkowaniu VAT. NSA argumentował powyższe stanowisko brakiem możliwości zidentyfikowania świadczenia wzajemnego, gdyż spółka wypowiada umowę na skutek naruszeń w jej wykonywaniu przez klienta. Nie ma dodatkowego świadczenia, więc nie ma podatku VAT. Jest to ciekawe rozstrzygnięcie NSA, ponieważ jak dotąd organy i sądy…

Nowa odsłona projektu ViDA a faktura w określonym standardzie VAT jako przesłanka merytoryczna odliczenia podatku naliczonego

Nowa odsłona projektu ViDA a faktura w określonym standardzie VAT jako przesłanka merytoryczna odliczenia podatku naliczonego?

Wszystko wskazuje na to, że negocjacje unijnego pakietu określanego jako ViDA (VAT in the Digital Age) wchodzą w decydującą fazę. Gdyby nie sprzeciw Estonii, to projekt zostałby uzgodniony nawet w maju. Warto wskazać, że brak zgody dotyczy jedynie pewnych elementów drugiego filaru (platformy cyfrowe), a kluczowe założenia pierwszego filaru (e-faktury) zdają się być uzgodnione. Kolejna kompromisowa wersja projektu zmian do Dyrektywy 2006/112 opublikowana 8 maja br. uwidacznia…

UE wprowadza jednolite kary za naruszenia sankcji, Polska dodaje więcej formalności

19 maja 2024 r. weszła w życie Dyrektywa 2024/1226, która wprowadza znaczące zmiany w zakresie stosowania i egzekwowania unijnych sankcji nałożonych w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Dotychczas państwa członkowskie UE miały pełną swobodę w określaniu kar za naruszenie obowiązujących sankcji. Różnice wynikające z odmiennego ustawodawstwa krajów UE w zakresie grożących kar doprowadziły do sytuacji naruszających integralność rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Komisja Europejska chcąc zapewnić sprawiedliwe traktowanie…

Projekty OZE i usuwanie azbestu w JST

Interpretacja ogólna MF: Projekty OZE i usuwanie azbestu w JST poza VAT, ale też bez wstecznej korekty rozliczeń W ślad za wydanymi w ubiegłym roku wyrokami Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącymi gminnych projektów polegających na montażu systemu OZE oraz usuwaniu azbestu z nieruchomości (wyroki sprawach C-612/21 Gmina O oraz C-616/21 Gmina L), 8 maja br. Minister Finansów wydał w tym zakresie interpretację ogólną (sygn. PT1.8101.1.2023). Co istotne, podejście zaprezentowane w interpretacji ogólnej…

Jaka podstawa opodatkowania VAT przy aporcie?

Jaka podstawa opodatkowania VAT przy aporcie?

Istotne dla podmiotów wnoszących i otrzymujących aporty rzeczowe orzeczenie wydał TUSE w sprawie VAT. Otóż, gdy aport podlega VAT – a przecież często tak jest – podatnicy muszą określić podstawę opodatkowania, aby poprawnie ustalić i wykazać kwotę podatku. Czy VAT liczyć od wartości nominalnej, czy też może od wartości emisyjnej? Konsekwencje tego wyboru są istotne dla obu stron transakcji, w szczególności gdy różnica pomiędzy wartością nominalną, a wartością emisyjną…

Widmo kart paliwowych nie powinno straszyć ładujących pojazdy elektryczne

Widmo kart paliwowych nie powinno straszyć ładujących pojazdy elektryczne

Ładowanie pojazdu elektrycznego w sieci punktów ładowania, do których użytkownik ma dostęp na podstawie abonamentu zawartego ze spółką inną niż operator punktu ładowania, oznacza, że zużyta energia elektryczna jest dostarczana użytkownikom przez tego operatora, a spółka oferująca dostęp do tych punktów ładowania dokonuje dostawy towarów (energii elektrycznej). Tak dla potrzeb VAT proces ładowania samochodów elektrycznych rozumie rzecznik generalny w sprawie C-60/23 Digital Charging Solutions. Czy jeśli potwierdzi to Trybunał,…

Kwalifikacja sprzedaży bonów dla celów VAT w przypadku potencjalnych nadużyć

Kwalifikacja sprzedaży bonów dla celów VAT w przypadku potencjalnych nadużyć

Dokonując rozróżnienia między bonami jednego przeznaczenia (tzw. bony SPV) i bonami różnego przeznaczenia (tzw. bony MPV) należy badać czy w chwili ich emisji miejsce świadczenia transakcji dla konsumentów końcowych, do którego odnosi się bon oraz kwota VAT należnego z tego tytułu są już znane. Okoliczność, że konsumenci końcowi mogą naruszyć warunki korzystania z bonów, np. wykorzystując je w innym kraju niż przewiduje regulamin, nie wpływa na ich kwalifikację – to sedno…

Protokół odbiorczy a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu wykonania usługi

Protokół odbiorczy a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu wykonania usługi

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2024 r., sygn. akt III SA/Wa 8/24 Wydawać by się mogło, że temat znaczenia protokołu odbiorczego dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu wykonania usługi jest dość przejrzysty i jasny, bowiem niejednokrotnie był on przedmiotem orzeczeń polskich sądów administracyjnych, jak i orzeczeń TSUE. Nic bardziej mylnego – problematyka ta wciąż wywołuje wiele wątpliwości…