Wycofanie towaru, a następnie sprzedaż lub zniszczenie nie wymaga korekty VAT naliczonego – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) w wyroku z 4 maja 2023 r. w sprawie C-127/22 „Balgarska telekomunikatsionna kompania” (dalej: Spółka) rozstrzygnął, czy wycofanie towarów niezdatnych do użytku w działalności gospodarczej podatnika, które następnie zostały sprzedane jako odpady lub zutylizowane, wpływa na konieczność skorygowania uprzednio odliczonego podatku. Stan faktyczny i pytanie prejudycjalne Rozpatrywana sprawa dotyczyła bułgarskiej spółki z branży telekomunikacyjnej, która nabywała telefony komórkowe oraz inne urządzenia…

Wynajem trwale zainstalowanego wyposażenia i urządzeń w ramach dzierżawy budynku jako świadczenie stanowiące jedno zdarzenie gospodarcze podlegające zwolnieniu z VAT – wyrok TSUE

W wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) z 4 maja 2023 r. w sprawie C 516/21 (Y) TSUE podjął się interpretacji dyrektywy VAT[1] w odniesieniu do wynajmu trwale zainstalowanego wyposażenia i urządzeń w ramach dzierżawy nieruchomości. Stan faktyczny i pytanie prejudycjalne Spór dotyczył niemieckiej spółki Y, która na podstawie umowy dzierżawy oddała w najem budynek rolniczy przeznaczony do hodowli wraz z trwale zainstalowanym wyposażeniem i urządzeniami. Co ważne, zgodnie z zapisami umowy,…

Przechowywanie faktur wyłącznie w formie elektronicznej (zdigitalizowanej), a prawo do odliczenia VAT

22 maja 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził prawo do odliczenia VAT wynikające z faktur VAT przechowywanych wyłącznie w formie elektronicznej (zdigitalizowanej). [1] Stan faktyczny sprawy Spółka [dalej również jako: wnioskodawca] świadczy usługi w zakresie zarządzania logistyką i globalnymi łańcuchami dostaw. W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej spółka ponosi koszty z tytułu nabywanych towarów i usług, do których należą .in.. wydatki ponoszone przez pracowników…

Pozorność czynności nie zawsze powoduje utratę prawa do odliczenia VAT

Niedawno zapadł niezwykle interesujący wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE). Wynika z niego, że art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. c) ustawy o VAT[1] jest niezgodny z dyrektywą 2006/112/WE[2]. Trybunał orzekł, że pozorność czynności na gruncie krajowego prawa cywilnego, bez wykazania, iż wiązała się ona z oszustwem podatkowym bądź nadużyciem prawa, nie jest wystarczającą przesłanką do odmówienia podatnikowi VAT jego fundamentalnego prawa – prawa…

Unijna reforma prawa celnego – propozycje Komisji Europejskiej

17 maja 2023 r. Komisja Europejska przedstawiła pierwszy pakiet zmian w unijnym prawie celnym. Projekt skupia się w szczególności na skoordynowanym w całej UE zarządzaniu ryzykiem, wprowadzeniu ułatwień dla zaufanych przedsiębiorców dotyczących formalności celnych oraz dostosowaniu przepisów celnych w zakresie e-commerce. Jednolite zarządzanie ryzykiem Komisja Europejska proponuje utworzenie organu celnego UE (ang. EU Customs Authority). Zadaniem instytucji będzie pomoc państwom członkowskim w zharmonizowaniu przebiegu…

Obowiązek podatkowy wraz z protokołem odbioru

Czy protokół z wykonania usługi związanej z wdrożeniem i aktualizacją systemów IT może powodować powstanie obowiązku podatkowego? Jak najbardziej. Tak orzekł WSA w Warszawie w wyroku z 18 kwietnia 2023 r.[1]. Wyrok ten daje nowe możliwości odnośnie do ustalenia obowiązku podatkowego w branży IT. Sąd uznał, że aby ustalić moment powstania obowiązku podatkowego – w odniesieniu do usług informatycznych, takich jak wdrożenie i aktualizacja systemów informatycznych – podatnik może powołać…

Opodatkowanie VAT tokenów NFT w opinii Komisji Europejskiej

21 marca 2023 r. Komisja Europejska opublikowała dokument roboczy (Working Paper no. 1060[1]), którego celem jest rozważenie podatkowych konsekwencji transakcji związanych z NFT oraz wywołanie dyskusji w nadziei na zajęcie wspólnego stanowiska przez przedstawicieli Komitetu ds. VAT[2]. Przedstawione w dokumencie problemy uwydatniają złożoność zagadnień związanych z cyfrowymi aktywami i nakreślają kierunki, które z dużym prawdopodobieństwem może obrać Komisja starając się w przyszłości uregulować kwestię opodatkowania VAT tokenów NFT.…

SLIM VAT 3 – Senat akceptuje nowelizację ustawy o VAT

11 maja b.r. Senat poparł nowy pakiet zmian przewidzianych w ustawie o VAT. SLIM VAT 3 przewiduje rozwiązania dla przedsiębiorców, które mają na celu ułatwienia w rozliczaniu VAT. Większość zmian wejdzie w życie 1 lipca tego roku. Najważniejsze zmiany dla podatników obejmują: Podwyższony limit sprzedaży dla małego podatnika Podwyższony zostanie limit sprzedaży dla małego podatnika VAT z 1,2 do 2 mln euro. Mały…

TSUE o zakazie stosowania podwójnej sankcji za to samo naruszenie

W wyroku z 4 maja 2023 r.[1] TSUE uznał za sprzeczne z prawem unijnym przepisy krajowe, które zezwalają na nałożenie na podatnika za to samo naruszenie zarówno kary pieniężnej, jak i innej sankcji w takim zakresie, w jakim brak jest możliwości koordynacji pomiędzy procedurami, w wyniku których te sankcje zostały nałożone. Oznacza to, że nie jest możliwe dwukrotne karanie podatnika z tytułu tego samego naruszenia w sytuacji, gdy każda z zastosowanych sankcji jest nakładana w innym trybie…

TSUE – czy konieczne jest dokonywanie korekt podatku VAT naliczonego w przypadku zniszczenia towarów?

W wyroku z 4 maja 2023 r.[1] TSUE wypowiedział się w zakresie obowiązków podatników. Stanowisko TSUE dotyczy dokonywania korekt podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów, w momencie gdy te towary nie zostaną wykorzystane w działalności gospodarczej, lecz zostaną zniszczone, zutylizowane bądź sprzedane w celu utylizacji. Czego dotyczyła sprawa? Sprawa dotyczyła bułgarskiej Spółki prowadzącej działalność w dziedzinie telekomunikacji. Na potrzeby działalności Spółka nabywała różne dobra inwestycyjne oraz telefony komórkowe (w celu ich…