Stanowisko TSUE w sporze o zwrot nadpłaconego podatku VAT wynikającego z zastosowania błędnej, zawyżonej stawki przy sprzedaży na rzecz konsumentów

8 grudnia 2022 r. Trybunał Sprawiedliwość Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku w sprawie C-378/21 P GmbH v Finanzamt Österreich zajął stanowisko w kwestii możliwości zwrotu nadpłaconego przez podatnika podatku VAT, który wynikał z omyłkowego zastosowania zawyżonej stawki VAT do usług świadczonych przez tego podatnika na rzecz konsumentów (B2C). Stan faktyczny Sprawa dotyczyła spółki P GmbH świadczącej usługi wstępu na kryty plac zabaw. P GmbH świadcząc usługi na rzecz konsumentów stosowała 20% stawkę VAT…

Rzecznik generalna TSUE daje wskazówki w sprawie opodatkowania VAT nielegalnego poboru energii – opinia w sprawie C-677/21 Fluvius Antwerpen

W dniu 12 stycznia 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał opinię rzecznik generalnej J.Kokott, w której stwierdza ona, że w świetle przepisów Dyrektywy VAT nielegalny pobór energii stanowi odpłatną dostawę towarów dla potrzeb VAT, jeżeli należne zgodnie z prawem wynagrodzenie jest uzależnione od zużycia. Polska praktyka w zakresie opodatkowania nielegalnego poboru energii Choć w przeszłości występowały stanowiska zgodne z powyżej przytoczonym zdaniem rzecznik generalnej, to obecnie wśród…

Pakiet unijnych zmian VAT in the Digital Age (ViDA) cz. 5

Dodatkowe obowiązki w obszarze VAT dla platform cyfrowych (platform economy) działających w obszarze usług krótkoterminowego wynajmu zakwaterowania lub usług przewozu osób. Jednym ze strategicznych celów pakietu przepisów ViDA jest sprostanie wyzwaniom związanym z działalnością platform cyfrowych (platform economy). Do tego właśnie celu odnosi się aktualizacja przepisów VAT, które mają zastosowanie do platform skupionych na świadczeniu usług krótkoterminowego wynajmu zakwaterowania lub usług przewozu…

Uproszczenie dla wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej niemożliwe przy braku właściwej adnotacji na fakturze

W dniu 8 grudnia 2022 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-247/21 Luxury Trust Automobil GmbH dotyczącej braków formalnych na fakturze wystawionej w ramach dostawy trójstronnej uproszczonej, w którym stwierdził że w przypadku takiej transakcji nabywca końcowy nie jest skutecznie wyznaczony jako osoba zobowiązana do zapłaty VAT, jeżeli faktura wystawiona przez podmiot pośredniczący nie zawiera wzmianki „odwrotne obciążenie”. Tło sprawy Sprawa dotyczyła austriackiej spółki, która prowadziła działalność w zakresie pośrednictwa i sprzedaży…

Pakiet unijnych zmian VAT in the Digital Age cz 4

Kolejną propozycją zmiany rozliczeń VAT w unijnym pakiecie „VAT in the Digital Age” jest pojedyncza rejestracja na potrzeby VAT (z ang. SVR – Single VAT Registration). Dzięki temu podatnicy będą mogli uniknąć rejestracji dla celów VAT w poszczególnych państwach UE, która jest obecnie wymagana przy niektórych transgranicznych dostawach towarów lub świadczeniu usług. Będzie można także ograniczyć koszty związane z raportowaniem VAT w wielu…

Przedwcześnie wystawiona faktura – czy jest się czego obawiać?

Przepisy ustawy o VAT dopuszczają możliwość wystawienia faktury przed zaistnieniem obowiązku podatkowego. Jednak – co ważne – wyraźnie określają ramy czasowe, w których powinno się ją wystawić. Zgodnie z art. 106i ust. 7 ustawy o VAT faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 60. dnia przed: dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi lub przed otrzymaniem całości lub części zapłaty. Co ciekawe, ustawa nie wskazuje, co się stanie, jeśli przedsiębiorca…

Projekt ustawy: Faktury ustrukturyzowane obowiązkowe od 2024 roku

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy wprowadzającej obowiązek wystawiania faktur w formie ustrukturyzowanej od 1 stycznia 2024 roku. Obowiązek ten ma objąć podatników VAT mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (tzw. fixed establishment) w Polsce, również w zakresie transakcji z kontrahentami zagranicznymi oraz konsumentami. Dokumentów wystawionych wbrew przepisom z pominięciem Krajowego Systemu e-Faktur nie będzie uznawać się za fakturę, a podatnik, który nie wystawi faktury ustrukturyzowanej, od 1 lipca 2024 r. będzie…

Zmiany w stawkach VAT w 2023 r.

Zostały już opublikowane akty prawne określające wykaz towarów i usług, w odniesieniu do których w 2023 r. w dalszym ciągu będą obowiązywać stawki VAT obniżone względem tych przewidzianych w ustawie. Zmiany dotyczą również stawek i zwolnień od podatku akcyzowego dotyczących gazu ziemnego i energii elektrycznej. Tarcza Antyinflacyjna w dotychczasowym brzmieniu wprowadzała obniżone stawki VAT na podstawowe produkty żywnościowe, energię elektryczną i cieplną, gaz ziemny, niektóre paliwa silnikowe oraz nawozy i środki…

Uproszczenie dla transakcji trójstronnej niemożliwe przy braku adnotacji na fakturze

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 8 grudnia 2022 r. w sprawie Luxury Trust Automobil GmbH (C‑247/21) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej [dalej jako: TSUE] wydał bardzo ważny wyrok w sprawie braków formalnych na fakturze wystawionej w ramach dostawy trójstronnej uproszczonej. Sprawa dotyczyła austriackiej spółki Luxury Trust Automobil GmbH [dalej jako: Spółka], która prowadziła działalność w zakresie pośrednictwa i sprzedaży pojazdów luksusowych zarówno w Unii Europejskiej, jak…

Pakiet unijnych zmian VAT in the Digital Age cz 3

Kontynuując omawianie propozycji zmian w ramach pakietu VAT in the Digital Age (ViDA) w tym wpisie skupimy się na fakturach, a zmiany w tym obszarze są naprawdę istotne. Pierwszą proponowaną przez KE zmianą, którą zdecydowanie należy ocenić na plus, jest wprowadzenie fakturowania elektronicznego jako standardu, a tym samym zniesienie wymogu uzyskania zgody odbiorcy na przesyłanie faktur w tej postaci. Obecne regulacje miały jeszcze sens kilkanaście lat temu, gdy dostęp…