Opodatkowanie VAT przy sprzedaży używanej nieruchomości

Wyrok TSUE C-56/21 w sprawie UAB Arvi ir ko Przy sprzedaży budynków używanych zasadniczo podatnicy mają do wyboru albo skorzystać ze zwolnienia z VAT albo wybrać opcję opodatkowania i zastosować stawkę VAT w wysokości 23%. Biorąc pod uwagę aspekty biznesowe bardziej opłacalne jest zastosowanie stawki VAT 23%, gdyż w działalności komercyjnej kupujący zwykle ten podatek może odliczyć. W konsekwencji zarówno dla kupującego i sprzedającego podatek VAT pozostaje neutralny. Z kolei zwolnienie…

Czy czekają nas kolejne zmiany w VAT w gospodarce platformowej?

W styczniu 2022 r. Komisja Europejska zaprosiła zainteresowane podmioty do udziału w konsultacjach publicznych dotyczących VAT w epoce cyfrowej. Jak wskazano w ogłoszeniu konsultacji, obecnie obowiązujące regulacje w podatku VAT nie nadążają za wyzwaniami związanymi ze zmianą sposobu działania przedsiębiorstw, w szczególności coraz większej roli platform cyfrowych, jak również nie rozwiązują problemu rozbudowanych obowiązków podatkowych nakładanych na przedsiębiorców (przykładowo w zakresie odrębnej rejestracji dla celów VAT w poszczególnych państwach członkowskich).…

Opodatkowanie w nowym cyfrowym świecie. Czym na gruncie VAT jest NFT (non-fungible tokens)?

Widoczny na przestrzeni ostatnich kilku lat rozwój trendów cyfrowych takich jak technologia blockchain, decentralizacja danych oraz rosnące znaczenie cyfryzacji otoczenia skłaniają do zastanowienia się jak traktować koncepcje nowej cyfrowej ery na gruncie prawa podatkowego. Kryptoaktywa i wirtualne rzeczywistości generują obroty, które nie powinny dłużej umykać administracjom państwowym. Jednocześnie w obliczu braku ustawowych definicji lub chociaż jasnych wytycznych klasyfikacja zdarzeń takich jak wybicie,…

Transakcja trójstronna uproszczona – czy może okazać się transakcją rodzącą duże ryzyko podatkowe i finansowe?

Tak, do takich bowiem wniosków można dojść po lekturze bardzo interesującej opinii Rzecznika Generalnego Juliane Kokott, wydanej 14 lipca 2022 w sprawie Luxury Trust Automobil C-247/21. Czego dotyczyła sprawa? Luxury Trust Automobil GmbH będąca spółką austriacką dokonała 2014 r. zakupu towarów (pojazdów) od Spółki mającej siedzibę w Wielkiej Brytanii. Następnie sprzedała przedmiotowe pojazdy do Spółki czeskiej. Niemniej jednak towar został bezpośrednio dostarczony od pierwszego kontrahenta…

SLIM VAT 3 – związanie WIS adresata tej decyzji

Kolejna nowelizacja przepisów ustawy o VAT pod nazwą SLIM VAT 3 proponuje, że WIS stanie się wiążący dla podmiotu, na wniosek którego został wydany. Nie tylko jak ma to miejsce dotychczas dla organu. Obecnie czytając literalnie przepisy faktycznie należy uznać, że WIS wiąże jedynie organy skarbowe wobec podmiotów, które złożyły wniosek o jej wydanie w zakresie towarów/usług będących przedmiotem transakcji, którą dokonano po dniu, w którym WIS została doręczona. Konsekwentnie należy…

Na horyzoncie przełomowa reforma unijnego prawa celnego – trwają konsultacje publiczne

Komisja Europejska uruchomiła konsultacje publiczne dotyczące planowanej reformy unijnych regulacji celnych. Podmioty zainteresowane regulacjami celnymi mogą skorzystać z konsultacji i podzielić się z Komisją swoimi opiniami i doświadczeniami do 14 września 2022 r. Inicjatywna ma zmodernizować i uprościć unijny system celny oraz uruchomić zdolność do jednomyślnego działania organów celnych w Unii. Jak wskazała przewodnicząca Ursula von der Leyen, reforma wynika z potrzeby, „by wprowadzić unię celną na kolejny poziom,…

Nowelizacja Ordynacji podatkowej – zabezpieczenie zobowiązań grupy VAT

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uzgadnia obecnie treść propozycji nowelizacji przepisów Ordynacji podatkowej. Jedną z projektowanych zmian jest możliwość zabezpieczenia zobowiązań podatkowych grupy VAT na majątku ich członków. Zmiany te mogą mieć bardzo istotne znaczenie dla podejmowania decyzji o powstaniu grupy VAT. Grupy VAT będzie można tworzyć od 1 stycznia 2023 r. Zgodnie zaś z uzgadnianym obecnie projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej – organ podatkowy…

Implementacja zmian akcyzowych związanych z wdrożeniem dyrektywy nabiera tempa

Ministerstwo Finansów 13 lipca br. opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych. Planowane zmiany są wynikiem wejścia w życie postanowień dyrektywy UE ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego. Przepisy unijne częściowo zostały już zaimplementowane do polskiej ustawy o podatku akcyzowym ustawą z 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (inne wejdą w życie od 13 lutego 2023 r.). Powyższe spowodowało konieczność dostosowania dotychczasowego…

Dostawa z montażem – jak prawidłowo zidentyfikować obowiązek podatkowy w VAT?

Prawidłowe zidentyfikowanie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy towarów z montażem stanowi nie lada wyzwanie dla podatników. Determinując powyższe, należy bowiem zmierzyć się z szeroko pojętymi zapisami umownymi zawartymi między stronami transakcji, w których zakres wchodzić mogą warunki płatności, obowiązek sporządzenia protokołu zdawczo – odbiorczego i inne indywidualne ustalenia mające na celu zabezpieczenie interesów oraz warunków transakcji obydwu stron. Proste zasady – lecz sporo…

Odpowiedzialność członka zarządu wobec osób trzecich jest kluczowa dla celów uznania go za podatnika VAT

Członkowie zarządu, oprócz pobierania wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, często są oddzielnie wynagradzani za usługi, które świadczą na rzecz spółki. Istotnym krokiem w stronę uregulowania kwestii opodatkowania VAT (lub jego braku) takich usług było wydanie przez ministra finansów interpretacji ogólnej z 6 października 2017 r. (nr PT3.8101.11.2017), w której wskazał on, że członek zarządu nie jest podatnikiem VAT, jeśli zawarta przez niego umowa: pozwala na wykorzystanie infrastruktury i organizacji wewnętrznej spółki, przewiduje…