Na jakie zmiany legislacyjne należy zwrócić uwagę po wrześniu 2023 roku?

Choć z obowiązkowym Krajowym Systemem e-Faktur przyjdzie zmierzyć się podatnikom 1 lipca 2024 r., już 1 września br. weszła w życie część przepisów wynikających z nowelizacji ustawy o VAT z 16 czerwca 2023 r. Mowa o przepisach doprecyzowujących zasady wystawiania faktur zaliczkowych i korygujących.

Zgodnie z dodanym ustępem 1a i 1b artykułu 106b ustawy o VAT podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury zaliczkowej, jeżeli całość lub część zapłaty otrzymał w tym samym miesiącu, w którym dokonał czynności, na poczet których otrzymał całość lub część tej zapłaty. Przepis ten nie będzie miał jednak zastosowania w przypadkach, dla których w ustawie określone są szczególne terminy wystawienia faktury. Ponadto od 1 września 2023 r., jeśli podatnik zdecyduje się wystawić tylko jedną fakturę końcową (bez wystawiania uprzednio faktury zaliczkowej), to faktura powinna zawierać również datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.

Faktura końcowa, w przypadku wystawienia faktury zaliczkowej, poza wszystkimi niezbędnymi informacjami podanymi dotychczas w ustawie, będzie musiała zawierać numer identyfikujący fakturę zaliczkową w KSeF, a w przypadku faktur innych niż faktury ustrukturyzowane – numery poprzednich faktur.

Od 1 września br. obowiązuje również zapis poszerzający katalog obowiązkowych elementów, które powinny znaleźć się na fakturze korygującej. Faktura korygująca będzie musiała zawierać numer identyfikacyjny w KSeF faktury pierwotnej, z wyjątkiem faktur korygujących wystawianych do faktur, dla których nie został nadany numer identyfikujący w KSeF.

***

4 września 2023 r. opublikowano także projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przypadków odpowiednio udokumentowanych dostaw towarów lub świadczenia usług, w których podatnik nie ma obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych od 1 lipca 2024 r. Zgodnie z projektem podatnicy nie będą mieli obowiązku wystawiania w KSeF faktur dokumentujących świadczenie usług przejazdu autostradą płatną, udokumentowanych fakturami w formie biletu jednorazowego, wystawionymi przez podatników VAT uprawnionych do świadczenia tych usług.

Kolejnymi wyłączeniami są usługi przewozu osób na dowolną odległość: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, udokumentowane fakturami w formie biletu jednorazowego, wystawionymi przez podatników VAT uprawnionych do świadczenia tych usług, jak również usługi w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, co do których wystawiane są faktury miesięczne opisane w rozporządzeniu.

Znaczenie w VAT

Powyższe zmiany w zakresie faktur zaliczkowych mają na celu uproszczenie rozliczeń i doprecyzowanie zasad wynikających z praktyki organów podatkowych, które już wcześniej przyznawały rację podatnikom zadającym pytanie odnośnie do konieczności wystawiania dwóch faktur, jeśli otrzymują zaliczkę w tym samym miesiącu, w którym dokonali dostawy. Ograniczenie do jednej faktury końcowej z pewnością uprości fakturowanie w przypadku otrzymywania zaliczek na poczet dostaw, a także zmniejszy liczbę dokumentów będących w obiegu w firmie.

Termin wdrożenia obowiązkowego korzystania z KSeF zbliża się dużymi krokami. Podatnicy z niecierpliwością czekają na rozwianie wciąż istniejących wątpliwości związanych z funkcjonowaniem systemu. Opublikowany projekt rozporządzenia przewiduje wyłączenie z korzystania z KSeF dla niektórych usług transportowych, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą zostać objęte obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych, oraz już teraz wymagają określonej dokumentacji.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn