O czym nie zapomnieć przy wypełnianiu TPR za 2022 r.?

Chociaż terminy na złożenie formularza informacji o cenach transferowych (TPR) za 2022 r. mają zostać wydłużone o 3 dodatkowe miesiące, wielu podatników postanowiło złożyć je w pierwotnym terminie. Oprócz informacji o tych transakcjach, jest jednak kilka dodatkowych kwestii, o których nie należy zapomnieć przy wypełnianiu formularza.

Dokumentowane transakcje to nie wszystko

Wszyscy podatnicy zapewne będą pamiętali, aby w swoich TPR uzupełnić wymagane informacje o transakcjach, dla których przygotowali dokumentację Local File. Nie są to jednak jedyne transakcje, jakie powinny znaleźć się w tegorocznym formularzu.

Razem z Polskim Ładem zmieniono szereg przepisów z zakresu cen transferowych, które obowiązywały już od 1 stycznia 2022 r. W ramach przeprowadzonej nowelizacji wprowadzono m.in. nowe zwolnienia ze sporządzania dokumentacji Local File, jednak ustawodawca nie zrezygnował jednocześnie z obowiązku raportowania ich w TPR – chociaż w uproszczonej formie. Do takich transakcji, które otrzymały pełne zwolnienie ze sporządzania Local File, przy jednoczesnym uproszczonym raportowaniu w TPR, należą transakcje korzystające z tzw. mechanizmu safe harbour oraz tzw. czyste refaktury. Bez zmian pozostała kwestia uproszczonego raportowania transakcji krajowych podlegających zwolnieniu z obowiązków dokumentacyjnych.

W praktyce oznacza to, że podatnicy przy wypełnianiu swoich formularzy TPR za 2022 r. powinni wrócić do ustaleń i wniosków, jakie mieli przy określaniu swoich obowiązków cen transferowych za ten rok. Tam bowiem powinny znaleźć się informacje o transakcjach, które przekroczyły progi wartości określonych w przepisach, jednak mogły skorzystać z danego zwolnienia.

Raportowanie uproszczone, czyli jakie?

Szczegółowy sposób raportowania w TPR transakcji korzystających ze zwolnień zależy każdorazowo od rodzaju danego zwolnienia, z jakiego podatnik chce skorzystać. Jeśli określił on, że dana transakcja może podlegać nawet kilku zwolnieniom (np. zwolnieniu dla transakcji krajowych i zwolnieniu safe harbour), powinien zdecydować, które i w jakiej kolejności będą faktycznie wykorzystane (formularz pozwala np. na wykorzystanie zwolnienia krajowego przy wypełnianiu transakcji zwolnionych na podstawie mechanizmu safe harbour i transakcji czystych refaktur, ale nie odwrotnie). Niżej krótko podsumowujemy różnice w raportowaniu transakcji zwolnionych ze sporządzania Local File na podstawie 3 najpopularniejszych zwolnień (ich pełny katalog jest znacznie szerszy).

Transakcje krajowe

Transakcje korzystające z tzw. zwolnienia krajowego są raportowane w TPR według swojego rodzaju (mogą występować w grupach kategorii zarówno A, C i E). Informację, że korzystają ze zwolnienia na podstawie danego przepisu należy zaznaczyć dopiero po wypełnieniu podstawowych danych, jak kategoria transakcji, wartość, ewentualna korekta cen transferowych, kompensata rentowności oraz inne, odpowiednie dla danego rodzaju transakcji. Pozostałe informacje (pochodzące z m.in. analizy cen transferowych) nie dotyczą raportowania tych transakcji.

Safe harbour

Jeśli podatnik chce raportować transakcje korzystające z mechanizmu safe harbour, powinien w pierwszej kolejności wybrać odpowiednią grupę kategorii transakcji (grupa B dla usług o niskiej wartości dodanej i D dla transakcji finansowych). Podstawowe informacje o transakcjach do uzupełnienia będą różnić się w zależności, czy raportujemy usługi, czy transakcje finansowe. Jednak w obu przypadkach nie będzie konieczności przedstawiania szczegółowych informacji, np. z analizy cen transferowych.

Czyste refaktury

Tegoroczny formularz TPR zawiera dodatkową grupę kategorii transakcji – grupę F przeznaczoną specjalnie dla transakcji refaktur mogących korzystać ze zwolnienia ze sporządzenia Local File. Zakres obowiązkowych informacji uzupełnianych w przypadku tych transakcji jest najmniejszy w porównaniu do pozostałych zwolnień i obejmuje tylko:

  • kategorię transakcji,
  • jej wartość,
  • przeprowadzenie korekty cen transferowych
  • wykorzystanie kompensaty rentowności oraz
  • kraj kontrahenta i wartość transakcji przypadająca na ten kraj.

Wymienione zwolnienia oraz wiele innych opisywaliśmy już w naszych publikacjach (tutaj link), dlatego zachęcamy do lektury, jeśli chcą Państwo zapoznać się z ich szczegółami.

Facebook
Twitter
LinkedIn