Przedsiębiorca może darować żonie poleasingowe auto bez VAT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej [dalej jako: DKIS] wydał 17 stycznia b.r. interpretację indywidualną, w której potwierdził, że jeśli mąż-przedsiębiorca przekaże żonie darowiznę w postaci pojazdu wykupionego z leasingu, to takie działanie nie będzie powodowało powstania obowiązku podatkowego w zakresie VAT. Aby uniknąć podatku, trzeba będzie jednak spełnić kilka warunków.

Rozpatrywana przez DKIS sprawa dotyczyła podatnika VAT prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą [dalej jako: Podatnik], który zawarł umowę leasingu operacyjnego.

Przedmiotem umowy był samochód osobowy, który był wykorzystywany częściowo na cele prowadzonej działalności gospodarczej a częściowo na cele osobiste. Podatnik częściowo odliczał VAT naliczony wykazany na fakturach otrzymywanych w związku z leasingiem samochodu. Umowa leasingu skończyła się 1 stycznia 2023 r. Faktura sprzedaży została wystawiona przez leasingodawcę na dane działalności gospodarczej Podatnika.

We wniosku o interpretację indywidualną Podatnik wskazał, że nie zamierza księgować tej faktury, odliczać podatku naliczonego po jego wykupie, a także dalej wykorzystywać pojazdu w działalności gospodarczej. Nie planuje również wprowadzać pojazdu do ewidencji środków trwałych.

Podatnik po wykupie pojazdu zamierza natomiast umową darowizny przekazać go nieodpłatnie żonie (strony zawarły umowę o rozdzielności majątkowej małżeńskiej). Żona prowadzi działalność gospodarczą, jednak będzie korzystać z pojazdu jedynie do celów prywatnych. Na gruncie przedstawionego stanu faktycznego podatnik powziął wątpliwość, czy darowizna pojazdu będzie powodowała powstanie obowiązku podatkowego w zakresie VAT.

W wydanej interpretacji indywidualnej z 17 stycznia b.r. DKIS uznał za prawidłowe stanowisko Podatnika, zgodnie z którym darowizna pojazdu jako niesłużącego prowadzeniu działalności gospodarczej nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w zakresie VAT.

DKIS przypomniał, że dostawa towarów będzie podlegać opodatkowaniu VAT  wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji.

Aby określić, czy w odniesieniu do konkretnej dostawy mamy do czynienia z podatnikiem VAT, trzeba stwierdzić, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy. Za prawidłowe DKIS uznał wyłączenie osób fizycznych z grona podatników w przypadku, gdy dokonują sprzedaży, przekazania bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży, bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej.

DKIS w interpretacji podkreślił również, że nie jest podatnikiem VAT ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Aby zakwalifikować przedsiębiorcę dokonującego dostawy samochodu jako podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, trzeba rozstrzygnąć, czy jego działalność w tym zakresie przybiera profesjonalną formę zawodową. Przejawem takiej aktywności określonej osoby w zakresie obrotu ruchomościami (np. samochodami), która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną, mogą być np. działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży samochodu, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług handlu samochodami. Na tego rodzaju aktywność “handlową” musi wskazywać ciąg powyższych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych przypadków.

DKIS stwierdził, że w rozpatrywanym przypadku Podatnik dokonując darowizny pojazdu (samochodu osobowego wykupionego uprzednio od leasingodawcy) na rzecz żony nie będzie działał w charakterze podatnika VAT, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Znaczenie w VAT

Skutki podatkowe darowizn aut poleasingowych wciąż budzą wątpliwości podatników. Stanowisko organu podatkowego w omawianym stanie faktycznym wpisuje się w ugruntowaną linię interpretacyjną organów podatkowych.

Podatnik w analizowanym przypadku spełnił wszystkie kluczowe wymogi, dzięki czemu nie doszło do powstania obowiązku podatkowego w zakresie VAT:

  • nie zaksięgował faktury sprzedaży auta z leasingu,
  • tym samym nie odliczył podatku naliczonego po wykupie,
  • wycofał pojazd z działalności gospodarczej
  • i jednocześnie nie wprowadził go do ewidencji środków trwałych.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn