Rozwój biznesu a potencjał narzędzi do planowania cen transferowych

W dynamicznym świecie biznesu, planowanie rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi staje się nieodzownym elementem strategii biznesowej grup. Zmiany na rynku wpływają na rozwój nowych technologii, produktów i usług. Determinują one działania przedsiębiorstw w osiąganiu korzyści ekonomicznych i przewagi konkurencyjnej. Dobre zaplanowanie rozliczeń jest podstawą sukcesu w biznesie, dlatego warto sięgnąć po właściwe narzędzia do planowania cen transferowych.

Istotne zaplanowanie rozliczeń w grupie

Już na etapie określania celów biznesowych, takich jak wzrost sprzedaży, poprawa rentowności czy ekspansja na nowe rynki, warto dobrze zaplanować rozliczenia wewnątrzgrupowe. Prawidłowe ustalenie cen transferowych ułatwia podejmowanie trafnych decyzji cenowych, wspiera wybór najlepszych rozwiązań biznesowych i podatkowych. W tym celu warto wykorzystać narzędzia do planowania cen transferowych takie jak m.in. analiza benchmarkingowa oraz polityka cen transferowych.

Analiza benchmarkingowa ex ante

Analizy benchmarkingowe kojarzone są z weryfikacją rynkowości transakcji dopiero na koniec roku. Natomiast taką analizę najlepiej przeprowadzić jeszcze przed zawarciem transakcji z podmiotami powiązanymi, by zapewnić zgodność planowanych rozliczeń z zasadą ceny rynkowej. Benchmarki są wszechstronnym narzędziem dla różnych branż, rodzajów rozliczeń i modeli biznesowych. Uwzględniają specyfikę planowanych rozliczeń i sytuację w branży oraz zaangażowanie stron transakcji. Pozwalają na monitorowanie trendów rynkowych i wpływu zmian warunków rynkowych na poziom zysku generowany przez porównywalne podmioty niezależne. Ich zaletą jest możliwość wykorzystania do symulacji różnych scenariuszy modeli rozliczeń i szacowania przyszłych wyników finansowych z uwzględnieniem cen rynkowych. Pomaga to w określaniu przewidywanych przychodów i kosztów planowanej działalności, a tym samym zmniejszeniu niepewności prognoz finansowych.

To jeszcze nie koniec

Jeżeli koncepcja biznesowa jest w trakcie powstawania, a ceny transferowe ustalone na poziomie rynkowym (na podstawie wyników benchmarku), warto zabezpieczyć się przed ryzykami podatkowymi poprzez przygotowanie dobrej polityki cen transferowych. Jest ona istotna dla planowanych, ale także już realizowanych transakcji w grupie. Dobrze przygotowana polityka cen transferowych przynosi wiele korzyści, m.in.:

  • określa jednolite zasady ustalania cen transferowych w grupie, zapewniając spójność i przejrzystość w procesie planowania rozliczeń,
  • stanowi zbiór reguł dotyczących danego rodzaju rozliczeń w grupie, ułatwiając zarządzanie cenami transferowymi przez wiele podmiotów powiązanych,
  • zawiera wytyczne dotyczące weryfikacji rynkowości stosowanych cen, umożliwiając bieżące monitorowanie ich zgodności z zasadą ceny rynkowej.

Przedsiębiorcy planujący nowy biznes lub rozwijający obecny powinni sięgnąć po politykę cen transferowych, która umożliwi skuteczne i bezpieczne wdrożenie rynkowych transakcji w grupie.

Jakie są korzyści?

Nie jest nowością, że podmioty powiązane mają obowiązek stosowania cen rynkowych. Przedsiębiorcy najczęściej pamiętają o tym na etapie ich raportowania i dokumentowania po zakończeniu roku. To błąd! Już podczas planowania przyszłych transakcji warto podjąć odpowiednie kroki, aby zapewnić ich zgodność z zasadą ceny rynkowej. Dwa najprostsze z nich to dobra polityka cen transferowych, uzupełniona o jakościowe benchmarki. Posiadając te narzędzia, przedsiębiorca ma komfort, że wdrażane transakcje są od początku rynkowe, a ryzyka podatkowe ograniczone. Chociaż terminy realizacji obowiązków w zakresie cen transferowych mogą wydawać się odległe, to drugi kwartał roku jest najlepszym momentem na przygotowanie lub zaktualizowanie polityki cen transferowych i benchmarków. Szczególnie dla tych przedsiębiorców, którzy nie zajęli się planowaniem rozliczeń wewnątrzgrupowych na początku roku.

Facebook
Twitter
LinkedIn