Termin na złożenie informacji ORD-u został wydłużony!

Dnia 6 marca 2023 r. w Dzienniku ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające termin złożenia informacji o umowach zawartych z nierezydentami – formularza ORD-U. Termin ten został przesunięty z 3 miesięcy do 11 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Wskazane przepisy mają zastosowanie do informacji składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2021 r. Oznacza to, iż formularz ORD-U za 2022 r. należy złożyć do końca listopada 2023 r. (przy założeniu, że rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym). Termin ten jest zatem tożsamy z terminem złożenia informacji TPR.

Czym jest ORD-u i kogo dotyczy?

Obowiązek złożenia informacji ORD-U dotyczy umów (zawartych w roku podatkowym lub realizowanych w roku podatkowym, a zawartych w latach wcześniejszych) z nierezydentami:

  • powiązanymi osobowo lub kapitałowo, o udziale który wynosi co najmniej 5%. Brane są pod uwagę te umowy, które zostały zawarte lub realizowane w roku podatkowym z tym samym nierezydentem, a suma należności / zobowiązań wynikająca z tych umów przekroczyła równowartość 300 000 EUR.
  • posiadającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo. Umowa podlega obowiązku raportowemu, gdy jednorazowa wartość należności / zobowiązań wynikająca z takiej umowy przekroczyła równowartość 5 000 EUR.

Informację sporządza się za rok podatkowy i przesyła Naczelnikowi Urzędu Skarbowego.

Wyłączenie stosowania

Co istotne, od 1 stycznia 2022 r. do złożenia informacji ORD-U nie są zobowiązane podmioty, składające formularz TP-R. Uproszczenie to nie dotyczy jednak podatników oraz spółek niebędących osobami prawnymi, które dokonują transakcji z rajami podatkowymi pośrednio lub bezpośrednio.

Warto zatem dokładnie przeanalizować czy podlegają Państwo obowiązkowi złożenia informacji ORD-u. W przypadku gdy pojawią się jakieś wątpliwości, chętnie wesprzemy Państwa w tym zakresie.

Facebook
Twitter
LinkedIn