Terminy na sporządzenie analiz cen transferowych coraz bliżej

To już ostatnia chwila na zajęcie się tematem wypełniania obowiązków w zakresie przygotowania analiz porównawczych. W związku z pandemią Covid-19 w 2021 roku, terminy na wypełnienie obowiązków dokumentacyjnych za 2021 rok (w tym analiz cen transferowych) zostały przedłużone dla większości podatników do końca 2022 roku.

Aktualizacja analiz cen transferowych

Jednym z elementów lokalnej dokumentacji cen transferowych są analizy cen transferowych mogących przybrać formę analizy porównawczej lub analizy zgodności. Analizy te podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 3 lata, chyba że zmiana otoczenia ekonomicznego w stopniu znacznie wpływającym na sporządzoną analizę uzasadnia dokonanie aktualizacji w roku zaistnienia tej zmiany. Przy braku wcześniejszej aktualizacji, obowiązkiem aktualizacji analiz objęte są benchmarki przygotowywane na potrzeby 2018 roku.

Przy badaniu zmiany otoczenia ekonomicznego w 2021 roku należy mieć na uwadze np. wzrost poziomu cen oraz początek cyklu zacieśniania polityki monetarnej w naszym kraju. Niezbędne jest rozważenie czy w takich okolicznościach podatnicy powinni sporządzić nowe benchmarki finansowe z uwagi na zmiany stóp procentowych w drugiej połowie 2021 r. W analizach można już uwzględnić dane za 2020 i częściowo za 2021 rok czyli te lata, na które znaczny wpływ miała pandemia Covid-19. Mamy zatem narzędzia, żeby zbadać wpływ pandemii na poszczególne branże.

Ponadto należy wskazać, że aktualizacja analiz nie jest powszechnym obowiązkiem w krajach OECD. Polskie podmioty korzystające z benchmarków z grupy często nie są świadome, że posiadane analizy nie chronią ich z uwagi na brak aktualności badania. Zdarza się również, że analizy przygotowane przez grupę nie zawierają wszystkich elementów wymaganych przez polskie przepisy, bądź kryteria wyszukiwania podmiotów porównywalnych w bazach danych mogłyby być łatwo podważone przez polskie organy podatkowe.

Raportowanie transakcji zwolnionych z analiz

W związku ze zwolnieniami z obowiązku przygotowywania analiz, wątpliwości budził sposób raportowania w formularzach TPR części dotyczącej metod weryfikacji ceny. W Informatorze TPR z października 2022 r. wskazano na opcję wyboru kodu MW00 – nie dotyczy w polu Metoda weryfikacji ceny. Podkreślono, że z kodu MW00 można skorzystać w przypadku wykazywania w Informacji TPR transakcji:

  • objętych mechanizmem safe harbour,
  • transakcji zawieranych przez mikro lub małych przedsiębiorców,
  • zwolnionych z obowiązku dołączenia analizy porównawczej lub analizy zgodności do lokalnej dokumentacji cen transferowych, lub
  • transakcji rajowych innych niż transakcje kontrolowane (od 2021 roku weryfikujemy zarówno stronę kosztową jak i przychodową).

Zwolnienia przysługują jedynie w ściśle określonych przypadkach i w związku z tym należy przeprowadzić dogłębną analizę transakcji tym zakresie.

Kontrole w cenach transferowych

Organy są coraz bardziej wyspecjalizowane w zakresie cen transferowych oraz posiadają coraz większy zasób danych o podatniku (w tym z formularzy TPR). Z naszych doświadczeń wynika, że w ramach kontroli dotyczących cen transferowych, najczęściej kwestionowana jest prawidłowość sporządzenia analizy porównawczej. Organy nie zgadzają się najczęściej z doborem próby, tj. wyborem podmiotów porównywalnych. Często nie akceptują przedziału pełnego czy wykluczają wybrane do badania umowy w związku z różnicą rynków geograficznych (np. wykluczanie umów pomiędzy podmiotami amerykańskimi, w sytuacji, gdy transakcja badana miała miejsce na rynku polskim). Sporządzona analiza powinna zatem stanowić spójny wywód logiczny i zawierać odpowiednie uzasadnienie każdego z przeprowadzanych kroków.

Kluczowe znaczenie z perspektywy bezpieczeństwa podatkowego ma zatem jakość sporządzanych analiz. Przeprowadzenie poprawnego benchmarku wymaga dostępu do specjalistycznych baz danych, który z uwagi na wysokie koszty, dla części podatników jest ograniczony. Dane ogólnodostępne są często niewystarczające z uwagi na kryteria porównywalności, określone przepisami. Najlepszym przykładem tego typu sytuacji są np. transakcje pożyczkowe, dla których analizy cen transferowych przygotowywane są z wykorzystaniem danych na temat średnich stóp procentowych dla danych typów umów publikowanych przez NBP. Należy podkreślić, że dane te stanowią dane ogólne, uśrednione, których nie można zweryfikować pod kątem wszystkich kryteriów porównywalności (np. ryzyka kredytowego pożyczkobiorcy).

***

Zapraszamy do kontaktu, jeżeli nie wypełnili jeszcze Państwo obowiązków związanych ze sporządzeniem analiz cen transferowych, bądź mają Państwo wątpliwości w zakresie jakości przygotowanych analiz. Chętnie odciążymy Państwa w tym zakresie.

Powiązane treści

Automatyczne sporządzenie dokumentacji cen transferowych

Facebook
Twitter
LinkedIn