Transfer technologii i innowacyjnego biznesu

Jak zarządzić ryzykiem prawnym i podatkowym?

Rozwijasz lub planujesz innowacyjny biznes? – bądź świadomy ryzyk prawnych i podatkowych

Naszym zdaniem w każdym przedsiębiorstwie mają miejsce procesy innowacyjne! Pracujesz nad tym, by stale rozwijać przedsiębiorstwo, swoje wyroby i usługi. A więc siłą rzeczy przyczyniasz się do powstania innowacji. W takim układzie możesz potrzebować pomocy ekspertów, by zidentyfikować, nazwać, odpowiednio rozliczyć podatkowo i uregulować od strony prawnej efekty działań o innowacyjnym charakterze.

Jak możemy pomóc?

Na każdym etapie prowadzenia działalności innowacyjnej (faza start-up, prace B+R, komercjalizacja, rozwój, przeniesienie lub licencjonowanie praw własności intelektualnej) warto wziąć pod uwagę aspekty prawne i podatkowe, które zabezpieczą Twój biznes. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze obszary prawne i podatkowe, które wymagają analizy i w których udzielamy wsparcia.

Jak możemy pomóc?Korzyści
 • Podatkowy przegląd w zakresie metodologii ujmowania nakładów na wartości niematerialne oraz prace badawczo-rozwojowe.
 • Bieżące doradztwo w zakresie poprawności ujmowania nakładów na wartości niematerialne oraz prac badawczo-rozwojowych.
 • Weryfikacja poprawności kwalifikacji kosztów związanych z rozwojem innowacyjnego biznesu z perspektywy momentu i sposobu ujmowania poszczególnych kategorii kosztów (kapitalizacja lub rozpoznawanie na bieżąco).
 • Podatkowa weryfikacja zawartych umów dotyczących ponoszenia kosztów związanych z rozwojem innowacyjnego biznesu oraz opiniowanie planowanych umów.
 • Weryfikacja przyjętych zasad podatkowej amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych.
 • Poprawność rozliczenia kosztów związanych z rozwojem innowacyjnego biznesu z perspektywy podatku u źródła (WHT) w przypadku zagranicznych kontrahentów, w tym:
 • Przegląd dotychczasowych rozliczeń w WHT, identyfikacja ewentualnych ryzyk oraz wskazanie rekomendacji,
 • Analiza istniejących lub planowanych umów oraz ocena kwalifikacji na gruncie WHT ze wskazaniem rekomendacji,
 • Weryfikacja kompletności dokumentacji wymaganej dla zastosowania wyłączenia,  obniżonych stawek lub zwolnienia z WHT,
 • Wsparcie w zakresie przygotowania lub uzupełnienia dokumentacji niezbędnej dla zastosowania wyłączenia, obniżonych stawek lub zwolnienia z WHT,
 • Wsparcie w zakresie opracowania i wdrożenia procedury dochowania należytej staranności dla celów WHT.
 • Weryfikacja zastosowanego modelu zatrudnienia, ze wskazaniem ewentualnych ryzyk w zakresie PIT i ZUS, oceną ryzyka reklasyfikacji umów B2B na umowy o pracę oraz wskazaniem rekomendacji.
 • Wsparcie w zakresie uzyskania interpretacji indywidualnych w celu potwierdzenia wybranych aspektów podatkowych – zarówno w odniesieniu do zdarzeń planowanych jak też historycznych.
 • Wsparcie w zakresie ograniczenia lub wyeliminowania zidentyfikowanych ryzyk w powyższym zakresie.
 • Rekomendacja prawna w zakresie oceny, czy efektywniejsze gospodarczo jest publikowanie czy wdrażanie? Opracowanie dobrych praktyk w zakresie zachowania poufności wyników badań naukowych.
 • Przygotowanie oraz opracowanie dalszej strategii w zakresie zgłoszenia rozwiązania technicznego w Urzędzie Patentowym RP, Europejskim Urzędzie Patentowym.
 • Ochrona prywatności i Cyberbezpieczeństwo.
 • Wyeliminowanie lub ograniczenie historycznych ryzyk związanych z ponoszonymi kosztami dotyczącymi tworzenia oraz rozwoju istniejących wartości niematerialnych.
 • Wskazanie zasad, opracowanie i wsparcie we wdrożeniu polityk i procedur w celu wyeliminowania powstawania ryzyk podatkowych w przyszłości.
 • Optymalne wykorzystanie wydatków w rachunku podatkowym poprzez zastosowanie adekwatnych ulg lub odliczeń oraz zoptymallizowanie przychodów związanych z własnością intelektualną
Jak możemy pomóc? Korzyści
 • Analiza podatkowej efektywności planowanych zmian, w tym w zakresie rozliczeń w podatku u źródła (w przypadku płatności transgranicznych) ze wskazaniem ryzyk, istniejących alternatyw oraz rekomendacji dla każdej z opcji.
 • Podatkowa analiza projektów umów oraz pozostałej dokumentacji stanowiącej podstawę planowanej zmiany modelu rozliczeń.
 • Analiza podatkowych skutków rozliczeń w okresie przejściowym, ze wskazaniem rekomendacji.
 • Analiza biznesowego uzasadnienia planowanych zmian w kontekście możliwości zastosowania klauzul antyabuzywnych (w tym w szczególności: klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, „GAAR”).
 • Wsparcie w opracowaniu dokumentacji uzasadniającej planowane zmiany z perspektywy biznesowej w formie tzw. „defense file”.
 • Analiza planowanych zmian oraz wskazanie ewentualnych obowiązków sprawozdawczych wynikających z przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych („MDR”).
 • Wsparcie w zakresie wypełnienia ewentualnych obowiązków wynikających z przepisów MDR.
 • Wsparcie w zakresie uzyskania interpretacji indywidualnych w celu potwierdzenia wybranych aspektów podatkowych – zarówno w odniesieniu do zdarzeń planowanych jak też historycznych.
 • Zapewnienie podatkowej efektywności zmian w modelu rozliczeń na podstawie analizy dostępnych alternatyw.
 • Przygotowanie dokumentacji uzasadniającej przeprowadzone zmiany z perspektywy biznesowej, która będzie mogła być wykorzystywana w razie ewentualnego sporu z organami podatkowymi.
 • Identyfikacja oraz wypełnienie ewentualnych obowiązków sprawozdawczych, które mogą wynikać z planowanych / przeprowadzonych zmian.
 • Optymalne wykorzystanie wydatków w rachunku podatkowym poprzez zastosowanie adekwatnych ulg lub odliczeń oraz zoptymalizowanie przychodów związanych z własnością intelektualną
Ceny transferowe
 • Identyfikacja rozliczeń realizowanych po  transferze z perspektywy TP.
 • Propozycje / scenariusze rozliczeń wewnątrzgrupowych dotyczących WNiP i innych rodzajów w nowym modelu współpracy bezpieczne do wdrożenia z perspektywy TP.
 • Ustalenie rynkowej wysokości wynagrodzenia w rozliczeniach wewnątrzgrupowych.
 • Przygotowanie polityki TP dla wybranej metodologii rozliczeń wewnątrzgrupowych.
 • Analiza profili funkcjonalnych podmiotów, zakresu i specyfikacji współpracy pod kątem TP.
 • Analiza DEMPE czyli określenie, kto odpowiada i ponosi koszty związane z funkcjami DEMPE dotyczącymi rozwoju (development), ulepszania (enhancement), utrzymania (maintenance), ochrony (protection), wykorzystania (exploitation) wartości niematerialnych i prawnych.
 • Analiza planowanej transakcji pod kątem zasadności i substancji biznesowej z perspektywy TP.
 • Weryfikacja / przygotowanie umów pomiędzy podmiotami powiązanymi w zakresie obszaru  współpracy i metodologii rozliczeń z perspektywy TP.
 • Identyfikacja potencjalnych ryzyk TP wynikających z zapisów umownych.
 • Weryfikacja zgodności postanowień umownych z rzeczywistym przebiegiem transakcji.
Jak możemy pomóc? Korzyści
 • Analiza podatkowej efektywności planowanego transferu, w tym w zakresie rozliczeń w podatku u źródła (w przypadku płatności transgranicznych) ze wskazaniem ryzyk, istniejących alternatyw oraz rekomendacji dla każdej z opcji.
 • Ocena ryzyka reklasyfikacji transakcji z perspektywy kwalifikacji transferowanych składników majątkowych jako pojedyncze aktywa lub transfer przedsiębiorstwa / zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 • Analiza podatkowych implikacji związanych z ewentualnym przeniesieniem umów finansowych.
 • Podatkowa analiza projektów umów oraz pozostałej dokumentacji stanowiącej podstawę planowanego transferu.
 • Doradztwo podatkowe w zakresie rozliczeń w okresie przejściowym.
 • Analiza biznesowego uzasadnienia transferu w kontekście możliwości zastosowania klauzul antyabuzywnych (w tym w szczególności: klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, „GAAR”).
 • Wsparcie w opracowaniu dokumentacji uzasadniającej transfer z perspektywy biznesowej w formie tzw. „defense file”.
 • Analiza planowanych zmian oraz wskazanie ewentualnych obowiązków sprawozdawczych wynikających z przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych („MDR”).
 • Wsparcie w zakresie wypełnienia ewentualnych obowiązków wynikających z przepisów MDR.
 • Wsparcie w zakresie uzyskania interpretacji indywidualnych w celu potwierdzenia wybranych aspektów podatkowych.
 • Doradztwo kontraktowe, opiniowanie i pracowanie umów, analiza due diligence istniejących umów określające współpracę pomiędzy ośrodkami naukowymi a przedsiębiorstwami.
 • Umowy o zachowaniu poufności.
 • Sporządzanie i negocjowanie umów licencyjnych dotyczących własności intelektualnej i technologii.
 • Transfer technologii, współpraca, sponsoring, usługi badawcze, produkcja, dostawy i dystrybucja.
 • Sporządzanie projektów licencji na własność intelektualną do wykorzystania w ramach grup korporacyjnych oraz doradztwo w zakresie strukturyzacji własności intelektualnej w porozumieniu z doradcami podatkowymi.
 • Umowy dotyczące cesji, sprzedaży lub zakupu aktywów IP.
 • Rejestracja cesji patentów, znaków towarowych, zarejestrowanych wzorów i praw hodowców roślin.
 • Warunki korzystania z witryny internetowej.
 • Wybór prawa i egzekwowanie transgraniczne.
 • Umowy licencyjne dla użytkowników końcowych.
 • Dokumentacja franczyzy.
 • Opracowanie strategii zarządzania informacją patentową.
 • Zapewnienie podatkowej efektywności reorganizacji na bazie przeprowadzonej analizy dostępnych alternatyw.
 • Przygotowanie dokumentacji uzasadniającej reorganizację z perspektywy biznesowej, która będzie mogła być wykorzystywana w razie ewentualnego sporu z organami podatkowymi.
 • Identyfikacja oraz wypełnienie ewentualnych obowiązków sprawozdawczych, które mogą wynikać z planowanych / przeprowadzonych zmian.
Ceny transferowe
 • Identyfikacja działań biznesowych składających się na transfer biznesu i ich analiza z perspektywy TP.
 • Weryfikacja czy planowany transfer biznesu spełnia definicję restrukturyzacji w rozumieniu cen transferowych, w tym wsparcie w kalkulacji przewidywanego EBIT przy założeniu przeprowadzenia i braku restrukturyzacji.
 • Wsparcie w analizie opcji realistycznie dostępnych związanych z planowanym transferem.
 • Identyfikacja potencjalnych ryzyk podatkowych i prawnych związanych z transferem biznesu.
 • Analiza planowanego transferu do podmiotu powiązanego pod kątem zasadności wypłaty exit fee wraz z rekomendacjami z perspektywy TP.
 • Przeprowadzenie kalkulacji wysokości wynagrodzenia kompensacyjnego (exit fee).
 • Identyfikacja potencjalnych ryzyk TP związanych z wprowadzeniem / brakiem exit fee.
 • Zidentyfikowanie wszystkich planowanych rozliczeń w związku z udostępnianiem lub transferem WNiP z perspektywy TP.
 • Przedstawienie propozycji / scenariuszów rozliczeń wewnątrzgrupowych w nowym modelu współpracy (po transferze biznesu) oraz poziomu wynagrodzeń bezpiecznych do wdrożenia z perspektywy TP.
 • Przeprowadzenie analiz benchmarkingowych mających na celu określenie rynkowego poziomu wynagrodzenia w rozliczeniach dot. WNiP.
 • Identyfikacja obowiązków sprawozdawczych dla transakcji restrukturyzacji oraz rozliczeń wewnątrzgrupowych w ramach nowego modelu współpracy (po transferze biznesu).
 • Przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
 • Przygotowanie dokumentacji defense file z uzasadnieniem biznesowym restrukturyzacji.
 • Przygotowanie grupowej dokumentacji Master File.
 • Przeprowadzenie analiz benchmarkingowych dla transakcji realizowanych po restrukturyzacji.
 • Przygotowanie deklaracji TP-R w celu zaraportowania transakcji stanowiącej restrukturyzację przedsiębiorstwa oraz transakcji realizowanych po restrukturyzacji.
Wdrożenie 50% kosztów uzyskania przychodów (KUP)
Jak możemy pomóc? Korzyści
 • Weryfikacja, czy w przypadku zatrudnionych może znaleźć zastosowanie preferencyjny system podatkowy z 50% kup, biorąc pod uwagę charakter działalności gospodarczej, zakres obowiązków zatrudnionych oraz efekty ich prac.
 • Określenie zasad i warunków stosowania preferencyjnego systemu podatkowego przewidującego 50% kup.
 • Pomoc we wdrożeniu i przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji dla płatnika.
 • Większe wynagrodzenie dla pracowników bez podniesienia kwoty brutto -> większa konkurencyjność na rynku pracy / większa motywacja zatrudnionych.
 • Potencjalne korzyści dla pracownika:
Ulga badawczo-rozwojowa
Jak możemy pomóc? Korzyści
 • Identyfikacja procesów działalności badawczo-rozwojowej i procesów kwalifikujących się do ulgi.
 • Identyfikacja kosztów kwalifikowanych.
 • Rekomendacje w zakresie ewidencji.
 • Wnioski o interpretacje indywidualne w celu zabezpieczenia zagadnień wątpliwych.
 • Weryfikacja lub przygotowanie kalkulacji wraz z zeznaniem podatkowym.
 • Przygotowanie dokumentacji potwierdzającej przyjęte rozwiązania.
 • Odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych, np. w przypadku kosztów pracowniczych pomniejszają one podstawę opodatkowania łącznie trzykrotnie.
 • Zabezpieczenie i potwierdzenie prawidłowości rozliczeń w poprzez raport i formalne opinie podatkowe.
 • Wsparcie w bieżącym funkcjonowaniu w sposób ułatwiający rozliczenie ulgi po zakończeniu roku podatkowego.
Polska strefa inwestycji
Jak możemy pomóc? Korzyści
 • Identyfikacja działalności potencjalnie mogącej zostać objętą decyzją o wsparciu.
 • Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o wsparciu.
 • Identyfikacja i weryfikacja kosztów kwalifikowanych.
 • Przygotowanie do rozliczenia decyzji o wsparciu poprzez identyfikację przychodów z działalności zwolnionej i działalności opodatkowanej, opracowanie kluczy alokacji kosztów do działalności zwolnionej i opodatkowanej.
 • Zwolnienie podatkowe dochodu z nowej inwestycji będące pochodną.
Zakup
Jak możemy pomóc? Korzyści
 • Podatkowe doradztwo w zakresie ustalenia optymalnej struktury transakcji (nabycie w ramach transakcji „share deal”, „asset deal” lub „business deal”).
 • Analiza optymalnej formy sfinansowania planowanej transakcji (finansowanie kapitałem, długiem lub alternatywne formy).
 • Przeprowadzenie kompleksowego, podatkowego badania due diligence, w celu identyfikacji podatkowych ryzyk związanych z nabywanym biznesem.
 • Wskazanie optymalnych sposobów zaadresowania zidentyfikowanych ryzyk w kontekście planowanej transakcji poprzez odpowiednie zapisy w dokumentacji transakcyjnej lub alternatywne formy (ubezpieczenie, zmitygowanie ryzyk jeszcze przed transakcją, ujęcie w cenie).
 • Wsparcie w negocjacjach z doradcami sprzedającego.
 • Podatkowa weryfikacja dokumentacji transakcyjnej na każdym etapie (SPA, APA, Investment Agreement).
 • Wsparcie w zakresie podatkowego rozliczenia transakcji oraz złożenia wszystkich wymaganych deklaracji / informacji podatkowych.
 • Wsparcie w zakresie integracji przejętego biznesu w ramach struktur właścicielskich inwestora.
 • Analiza i doradztwo w zakresie ofert prac badawczych na potrzeby przedsiębiorstw.
 • Buyer due diligence.
 • Opracowanie umów przeniesienia praw własności intelektualnej lub umów licencyjnych.
 • Cesja zgłoszeń lub praw z rejestracji własności intelektualnej.
 • Zabezpieczenie interesu kupującego poprzez identyfikację podatkowych ryzyk związanych z przejmowanym biznesem oraz ich odpowiednie zaadresowanie.
 • Identyfikacja efektywnego podatkowo scenariusza nabycia oraz dalszego funkcjonowania biznesu.
 • Kompleksowe wsparcie transakcyjne na każdym etapie transakcji.
Sprzedaż
Jak możemy pomóc? Korzyści
 • Podatkowe doradztwo w zakresie ustalenia optymalnej struktury transakcji (sprzedaż w ramach transakcji „share deal”, „asset deal” lub „business deal”) w celu zapewnienia podatkowej efektywności rozliczenia zbycia przez sprzedającego.
 • Doradztwo w zakresie podatkowych skutków związanych ze spłatą, refinansowaniem lub przejęciem istniejącego długu.
 • Przeprowadzenie podatkowego badania vendor due diligence, w celu identyfikacji ewentualnych ryzyk podatkowych przed transakcją i odpowiedniego przygotowania się do transakcji.
 • Alternatywnie – przygotowanie tax fact book – opracowania prezentującego ogólną sytuację podatkową zbywanego biznesu.
 • Wskazanie optymalnych sposobów zaadresowania zidentyfikowanych ryzyk w kontekście planowanej transakcji.
 • Wsparcie w zakresie implementacji rozwiązań w celu wyeliminowania / ograniczenia zidentyfikowanych ryzyk.
 • Wsparcie w negocjacjach z doradcami kupującego.
 • Podatkowa weryfikacja dokumentacji transakcyjnej na każdym etapie (SPA, APA, Investment Agreement).
 • Wsparcie w zakresie podatkowego rozliczenia transakcji oraz złożenia wszystkich wymaganych deklaracji / informacji podatkowych.
 • Vendor due diligence.
 • Negocjowanie i opiniowanie umów.
 • Możliwość zaadresowania ryzyk podatkowych związanych ze sprzedawanym biznesem jeszcze przed transakcją i przygotowania się do rozmów z kupującym.
 • W przypadku przeprowadzenia badania vendor due diligence lub przygotowania tax fact book – wykazanie transparentności sprzedającego oraz istotne odciążenie zespołu spodziewanymi obowiązkami związanymi z procesami due diligence kupującego (lub kupujących).
 • Ustalenie preferowanej formy sprzedaży biznesu z perspektywy sprzedającego.
 • Kompleksowe wsparcie transakcyjne na każdym etapie transakcji.
Jak możemy pomóc? Korzyści
 • Przeprowadzenie audytu prawno-pracowniczego transferowanego biznesu.
 • Analiza zakresu transferu biznesu pod kątem przejścia zakładu pracy lub jego części na nowy podmiot.
 • Doradztwo przy przejściu zakładu pracy lub jego części jako elementu transferu innowacyjnego biznesu na nowy podmiot – wsparcie przy wypełnieniu obowiązków informacyjnych pracodawcy, transferze zobowiązań pracowniczych.
 • Wsparcie przy określeniu zasad współpracy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w transfer biznesu w zakresie kwestii prawno-pracowniczych – opracowanie właściwego kształtu umów pomiędzy podmiotami.
 • Doradztwo przy harmonizacji warunków zatrudnienia przejmowanych pracowników.
 • Doradztwo przy umowach dotyczących zakazu konkurencji pracowników i współpracowników.
 • Doradztwo przy reorganizacji biznesu w celu zapewnienia kontynuacji działalności.
 • Doradztwo przy ustaleniu zasad zatrudniania pracowników / współpracowników i form współpracy z nimi.
 • Zabezpieczenie ciągłości biznesu poprzez właściwe zidentyfikowanie działów / pracowników, którzy będą objęcie transferem biznesu.
 • Zapewnienie właściwej formy współpracy pomiędzy podmiotami, których dotyczy transfer innowacyjnego biznesu.
 • Minimalizacja ryzyk związanych ze zmianą podmiotu zatrudniającego pracowników danego biznesu,
 • Zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy i ograniczenie możliwości podejmowania dodatkowych aktywności przez pracowników biznesu.
 • Zapewnienie harmonijnej współpracy i spójnych warunków zatrudnienia w stosunku do pracowników przejętych w ramach transferu biznesu.
 • Wdrożenie najefektywniejszej i najkorzystniejszej kosztowo struktury współpracy z personelem.

Zapraszamy do kontaktu

Bartosz Głowacki

Partner I Doradca podatkowy
E: bartosz.glowacki@mddp.pl
T: (+48) 603 980 382

Bartosz Doroszuk

Partner | Doradca podatkowy
E: bartosz.doroszuk@mddp.pl
T: (+48) 790 732 266

Dorian Jabłoński

Starszy Konsultant
E: dorian.jablonski@mddp.pl
T: (+48) 504 400 031