Ulga B+R również za wynagrodzenie za czas urlopu i choroby – kolejne orzeczenia NSA

Kolejne wyroki wpisują się w pozytywną dla podatników linię orzeczniczą sądów administracyjnych w zakresie pracowniczych kosztów kwalifikowanych ulgi B+R. W wyrokach z 3 sierpnia 2023 r., o sygn. akt II FSK 185/21 oraz z 30 sierpnia 2023 r., o sygn. akt II FSK 263/21 (na moment przygotowania publikacji dostępne są tylko uzasadnienia ustne), NSA potwierdził, że wynagrodzenia za okres urlopu, choroby oraz składki z tytułu tych należności należą do kosztów kwalifikowanych ulgi badawczo-rozwojowej (B+R) w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu. Wyroki zostały wydane odpowiednio na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

To kolejne orzeczenia, które potwierdzają korzystne podejście do zasad i zakresu ustalania pracowniczych kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R.

Istota sporu

Zgodnie z  ustawami o PIT i ustawy o CIT, za koszty kwalifikowane ulgi B+R uważa się poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 8 lit. a ustawy o PIT (czyli przychody ze stosunku pracy i podobne) oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu.

W zasadzie od momentu wprowadzenia ulgi B+R do przepisów podatkowych, odmienne podejście prezentowali podatnicy i organy podatkowe co do tego, jakie elementy pracowniczych kosztów można uwzględnić jako koszty kwalifikowane tej ulgi.

W wydawanych interpretacjach indywidualnych Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej prezentował zawężające podejście dotyczące pracowniczych kosztów kwalifikowanych. W ocenie organu podatkowego podatnicy nie mogą zaklasyfikować jako kosztów kwalifikowanych ulgi B+R tej części wynagrodzenia, która dotyczy okresu, w którym pracownik przebywał na urlopie lub zwolnieniu chorobowym oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. To stanowisko nie spotkało się z akceptacją podatników i doprowadziło do licznych wyroków w tej kwestii.

Wyroki

W omawianych orzeczeniach NSA potwierdził stanowisko prezentowane we wcześniej wydanych wyrokach. Podobnie wypowiadał się NSA, na przykład w wyrokach z 29 czerwca 2022 r., o sygn. akt II FSK 2921/19 czy z 1 września 2022 r., o sygn. akt II FSK 3033/19.

Sądy wskazywały, że zgodnie z  kodeksem pracy wynagrodzenie (wymienione w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT) przysługuje pracownikowi za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Kodeks pracy zawiera liczne uregulowania dotyczące obowiązku przyznania pracownikowi wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, w tym np.: art. 92 kp dotyczący obowiązku wypłaty wynagrodzenia za czas choroby, wypadku w drodze do pracy, poddania się niezbędnym badaniom lekarskim; art. 171 kp dotyczący ekwiwalentu pieniężnego w przypadku niewykorzystania przysługującego pracownikowi urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy i art. 172 kp przyznający pracownikowi wynagrodzenie za czas urlopu w takiej samej wysokości, jak wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Tym samym w ocenie sądów wynagrodzenie za czas urlopu lub choroby stanowi należność z tytułu stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT.

Choć urlop i zwolnienie chorobowe nie są czasem wykonywania pracy, to w czasie tych nieobecności pracownik jest nadal zatrudniony i przysługują mu należności wynikające z zatrudnienia. Jednocześnie na pracodawcy ciążą w tym czasie obowiązki wypłaty wynagrodzenia i odprowadzenia składek.

Dlatego też, zdaniem sądów, nie ma podstaw do wyłączenia przychodów pracownika wykonującego prace badawczo-rozwojowe za okresy nieobecności spowodowane urlopem, chorobą lub innymi usprawiedliwionymi przyczynami.

Skutek

Kierunek, w którym ujednolicona zostaje linia orzeczenia w zakresie pracowniczych kosztów kwalifikowanych ulgi B+R, należy ocenić pozytywnie. Dzięki kolejnym wyrokom podatnicy nabywają jasność w zakresie stosowania ulgi (tj. mają możliwość odliczenia wyższej wysokości pracowniczych kosztów kwalifikowanych), a ryzyko związane ze stosowaniem ulgi B+R w tym zakresie jest niższe.

Wyroki te mają szczególne znaczenie dla podmiotów, dla których pracownicze koszty kwalifikowane ulgi B+R stanowią istotny element kosztów kwalifikowanych ulgi B+R.

Obecnie należy zwrócić uwagę, jak na kolejne wyroki zareagują organy podatkowe, tj. czy stanowisko konsekwentnie prezentowane przez sądy zostanie uwzględnione w wydawanych interpretacjach indywidualnych.

W przypadku wątpliwości lub pytań związanych z ulgą B+R eksperci MDDP pozostają do Państwa dyspozycji.

*******

#WIĘCEJ o stosowaniu w praktyce ulg podczas webinarium pt. „Ulgi i zwolnienia podatkowe” >> link.

 

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn