Zwolnienie z VAT działki częściowo zabudowanej drogą

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 20 lipca 2023 r., sygn. akt I SA/Kr 414/23.

Stan faktyczny

Województwo[1] we wniosku o interpretację indywidualną zaznaczyło, że w drodze przetargu planuje dokonać sprzedaży kilku nieruchomości oznaczonych jako działki, w tym działki będącej przedmiotem sporu. Sporna działka znajduje się na terenie rolniczym. Dla tego terenu zakazuje się zabudowy, z wyjątkiem odbudowy, rozbudowy i nadbudowy budynków istniejących. Dodatkowo na wschodniej części tej działki znajduje się nawierzchnia asfaltowa wykorzystywana jako droga lokalna.

Nawierzchnia ta znajdowała się na działce już w momencie przejęcia nieruchomości do administrowania przez „B”. Województwo wskazuje również, że „B”, od momentu przejęcia administracji nad działką w 2008 r., nie ponosiło wydatków ani na cele remontowe, ani dalsze ulepszenia nawierzchni asfaltowej. Ponadto nawierzchnia stanowi własność województwa i będzie przedmiotem sprzedaży zgodnie z zasadami kodeksu cywilnego[2].

Województwo wystąpiło do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej[3] z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, w którym zadało szereg pytań, w tym pytanie dotyczące działki:

  • czy prawidłowa jest interpretacja, zgodnie z którą działka powinna w całości podlegać zwolnieniu od podatku na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług?[4]

Zdaniem wnioskodawcy odpowiedź jest twierdząca. Działka powinna w całości podlegać zwolnieniu z podatku VAT[5], ponieważ jest zabudowana nawierzchnią asfaltową, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a momentem planowanej dostawy, upłynął okres dłuższy niż dwa lata.

Stanowisko DKIS

Organ podatkowy w interpretacji z 7 marca 2023 r.[6] uznał stanowisko województwa za nieprawidłowe. Zgodnie z argumentacją DKIS, warunki do zastosowania zwolnienia z podatku VAT[7] są spełnione jedynie dla dostawy tej części działki, na której znajduje się budowla w postaci nawierzchni asfaltowej. Działka w części niezabudowanej (tereny rolnicze) nie będzie korzystała ze zwolnienia w oparciu o przywołane przepisy. W tej części bowiem działka nie jest terenem zabudowanym. Od tej interpretacji, województwo wniosło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Stanowisko WSA

WSA nie zgodził się z DKIS i uchylił interpretację w zaskarżonej części. Sąd uznał, że organ dokonał niewłaściwej interpretacji ulg opisanych w ustawie o VAT.

Ulga, o której mowa w pkt 9 ustawy, dotyczy terenów niezabudowanych i w tym zakresie – zgodnie z orzecznictwem i doktryną – decydujące znaczenie mają zapisy dokonane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i ewentualnie decyzje o warunkach zabudowy.

Z kolei ulga, o której stanowi pkt 10, dotyczy budynków lub budowli niedokonanych w ramach pierwszego zasiedlenia albo gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres dłuższy niż 2 lata. W tym zakresie zastosowanie ma zasada zgodna z ustawą, która jest odwrotnością reguły przyjętej w prawie cywilnym. Tam bowiem obowiązuje maksyma: superficies solo cedit – „to, co przynależy do gruntu, podąża za gruntem”.

W podatku VAT mamy natomiast do czynienia z zasadą dotyczącą tylko budynków i budowli. Wskazuje ona, że to grunt podąża za budynkiem lub budowlą. W konsekwencji stawka podatkowa właściwa dla budynków dotyczy również gruntu, a zwolnienie podatkowe dla budynku lub budowli odnosi się również do gruntu.

Zatem dla budowli w postaci nawierzchni asfaltowej, która znajduje się na działce, zastosowanie ma zwolnienie podatkowe dotyczące również gruntu – działki ewidencyjnej będącej przedmiotem sprzedaży.

Znaczenie w VAT

Kwestia sporna dotycząca zwolnienia działki ewidencyjnej z podatku VAT była już wielokrotnie przedmiotem orzeczeń sądów administracyjnych. Stanowisko WSA, tak jak poprzednie wyroki sądów administracyjnych wydane w podobnych sprawach spornych, jest przychylne dla podatników.

W przypadku dostawy działki (gruntu), na której usytuowana jest budowla lub budynek, niedokonana w ramach pierwszego zasiedlenia albo gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres dłuższy niż 2 lata, zastosowanie ma zwolnienie z podatku VAT zarówno dla wskazanej budowli lub budynku, jak i całej działki ewidencyjnej.

_______

[1] Dalej również jako: wnioskodawca, skarżący.

[2] Zgodnie z zasadą zawartą w art. 48 kodeksu cywilnego  (dalej: k.c.).

[3] Dalej jako: DKIS.

[4] Art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), dalej: u.p.t.u.

[5] Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u.

[6] Sygn. 0112-KDIL-1.4012.611.2022.2.EB.

[7] Na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 u.p.t.u.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn