Analiza rynkowego poziomu zadłużenia jest kluczowa dla transakcji finansowych

Transakcje finansowe są jednymi z najczęściej realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Są one także najchętniej kontrolowanych przez organy pod kątem zgodności z zasadą ceny rynkowej. Dlatego warto posiadać analizę rynkowego poziomu zadłużenia.

Ze statystyk Ministerstwa Finansów wynika, że blisko 40 proc. transakcji raportowanych w formularzach TPR stanowią transakcje finansowe. Tym samym analiza rynkowości tych transakcji może dotyczyć prawie każdej grupy podmiotów powiązanych.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o CIT podmioty powiązane są obowiązane do ustalania cen transferowych na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niezależne, działające na rynku. Weryfikację rynkowości transakcji można potwierdzić przeprowadzając analizę porównawczą, w której weryfikuje się warunki transakcji zawieranych w porównywalnych warunkach przed podmioty niepowiązane, a wyniki analizy odnosi się do warunków, na jakich została zawarta transakcja kontrolowana. W praktyce jednak podczas analiz porównawczych przeprowadzanych dla transakcji finansowania wewnątrzgrupowego przede wszystkim analizowany jest rating pożyczkobiorcy i wysokość oprocentowania jako wynagrodzenia ustalonego dla transakcji między podmiotami powiązanymi.

***

#WIĘCEJ w artykule Jakuba PatalasaMarty Olejniczak na stronie dziennika Rzeczpospolita >

https://www.rp.pl/podatki/art39227301-analiza-rynkowego-poziomu-zadluzenia-jest-kluczowa-dla-transakcji-finansowych.