Czy usługi egzaminacyjne nabyte od firmy szkoleniowej korzystają ze zwolnienia z podatku VAT?

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 26 lipca 2023 r., sygn. akt I SA/Gd 295/23.

Stan faktyczny

Spółka[1] zajmująca się przeprowadzaniem szkoleń obejmujących kształcenie zawodowe i mających na celu przekwalifikowanie zawodowe, wystąpiła z wnioskiem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej[2]  o udzielenie indywidualnej interpretacji.

We wniosku wskazała, że nie jest jednostką objętą systemem oświaty[3], uczelnią, jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk czy też instytutem badawczym. Spółka nie jest w posiadaniu akredytacji w rozumieniu prawa oświatowego ani nie stanowi żadnej z jednostek[4], o których mowa w ustawie o VAT. Skarżąca jest czynnym podatnikiem VAT.

Usługi szkoleniowe świadczone przez spółkę mają na celu uzyskanie lub aktualizację wiedzy do celów zawodowych. W konsekwencji uczestnik szkolenia podnosi swoje kwalifikacje i jest w stanie podjąć pracę zarobkową lub wykonywać określony zawód. Wniosek o interpretację dotyczy przypadków, w których szkolenia są finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Skarżąca wskazała, że oferuje akredytowane szkolenia, które przygotowują do egzaminów końcowych, potwierdzających nabyte umiejętności. Egzaminy są nieodłączną częścią świadczonych usług szkoleniowych. Jednocześnie w celu przeprowadzenia szkoleń spółka zaopatruje się w niezbędne materiały szkoleniowe, egzaminy, dostępy do platform szkoleniowych i egzaminacyjnych u firmy akredytacyjnej. Ponadto firma akredytacyjna udziela know-how i m.in. dokonuje cyklicznie audytów jakościowych, aby udoskonalać jakość świadczonych szkoleń. Wskazane zakupy stanowią dla skarżącej import usług[5].

Spółka wystąpiła do DKIS z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, w którym zadała pytanie:

  • czy nabyte od firmy szkoleniowej usługi egzaminacyjne oraz inne usługi opisane w stanie faktycznym korzystają ze zwolnienia z VAT[6] jako ściśle związane z usługami szkoleniowymi świadczonymi przez spółkę?

Zdaniem spółki odpowiedź jest twierdząca. Wnioskodawczyni przedstawiając własne stanowisko wskazała, że nabywane od firmy akredytacyjnej usługi egzaminacyjne oraz inne usługi opisane w stanie faktycznym stanowią niezbędny element do świadczenia przez spółkę usług zwolnionych z podatku[7]. Należy więc uznać, że korzystają one ze zwolnienia[8] – jako nieodłącznie związane z usługami szkoleniowymi świadczonymi przez spółkę.

Stanowisko DKIS

Organ podatkowy w interpretacji z 13 stycznia 2023 r.[9] uznał powyższe stanowisko za nieprawidłowe. DKIS stwierdził, że spółka dokonuje importu usług od firmy akredytacyjnej, których celem jest realizacja / weryfikacja egzaminów lub nadzór egzaminów online. Natomiast sama usługa, polegająca na przeprowadzeniu egzaminów, nie mieści się w definicji usług kształcenia. Egzamin to bowiem jedynie test nabytej już wiedzy i nie spełnia przesłanek kształcenia. W konsekwencji import od firmy akredytującej usług polegających na realizacji i / lub weryfikacji egzaminu oraz nadzorze w przypadku egzaminu online, nie może korzystać ze zwolnienia z podatku[10].

Od powyższej interpretacji spółka wniosła skargę do WSA w Gdańsku.

Stanowisko WSA

WSA nie zgodził się ze stanowiskiem organu i uchylił zaskarżoną interpretację. Sąd wskazał, że nie jest sporne to, że skarżąca korzysta ze zwolnienia[11] z tej przyczyny, że usługi kształcenia zawodowego finansowane są w całości ze środków publicznych. W tej sprawie kwestia sporna sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy dodatkowe nabywane usługi, np. usługa przeprowadzenia egzaminu, będą również zwolnione z podatku VAT.

W ocenie sądu import usług od firmy akredytacyjnej jest ściśle związany z usługą kształcenia świadczoną przez skarżącą. Jeżeli usługa kształcenia jest finansowana w całości ze środków publicznych, to jest zwolniona z podatku VAT, i import usług, które są niezbędne do ukończenia procesu kształcenia, również będą zwolnione z podatku jako świadczenie kompleksowe. W konsekwencji należy uznać stanowisko spółki za prawidłowe.

Znaczenie w VAT

Wyrok WSA jest pozytywnym rozstrzygnięciem dla podatników. Podmiot świadczący usługę szkoleniową, nabywając dodatkowe usługi, jakimi jest przeprowadzenie egzaminu, powinien przede wszystkim zwrócić uwagę na fakt kompleksowości udzielanego świadczenia. W opisanym stanie faktycznym nabywane usługi dodatkowe są niezbędne do wykonywania przez spółkę usług podstawowych[12]. W konsekwencji należy uznać, że nabywane usługi dodatkowe korzystają również ze zwolnienia z podatku VAT[13] jako ściśle związane z usługami szkoleniowymi świadczonymi przez spółkę.

_______

[1] Dalej również jako: wnioskodawczyni, skarżąca.

[2] Dalej jako: DKIS.

[3] W rozumieniu ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.).

[4] O których mowa w art. 43 ust.1 pkt 26 lit.b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

[5] W rozumieniu art. 28b ust.1 u.p.t.u.

[6] Na podstawie art. 43 ust.1 pkt 29 lit. c u.p.t.u.

[7] Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 29 lit. c u.p.t.u.

[8] Z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c u.p.t.u.

[9] Sygn. 0111-KDIB3-2.4012.813.2022.2.SR.

[10] Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 u.p.t.u.

[11] W rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 29 u.p.t.u.

[12] Zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c u.p.t.u.

[13] Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c u.p.t.u.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn