Dlaczego warto rozważyć wykorzystanie przepisów o PSH w ramach grup kapitałowych funkcjonujących w branży OZE?

Branża Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) od lat prężnie się rozwija i – mimo ogólnej dekononiunktury na rynkach – jest bardzo atrakcyjnym kierunkiem inwestycyjnym. Ten trend będzie w przyszłości jedynie silniejszy, np. z uwagi na ramy wyznaczane przez Unię Europejską m.in. w ramach  Europejskiego Zielonego Ładu czy też Fit for 55.

Polska Spółka Holdingowa jako atrakcyjne narzędzie inwestycyjne w branży OZE

W ramach inwestowania i funkcjonowania w branży OZE, oprócz kwestii regulacyjnych, należy uwzględnić szereg aspektów podatkowych. W tym kontekście wybór odpowiedniej struktury inwestycyjnej pozostaje jedną z kluczowych decyzji.

Rozwiązaniem mogącym okazać się korzystną alternatywą dla struktur właścicielskich z wykorzystaniem holdingu znajdującego się za granicą, jest funkcjonujący od 2022 r. model tzw. polskiej spółki holdingowej (PSH).

Model PSH dedykowany jest dla platform z polskim podmiotem jako spółką holdingową oraz spółkami zależnymi, które mogą znajdować się zarówno w Polsce, jak i za granicą – w tym poza UE/ EOG/ Szwajcarią (pod warunkiem, że nie jest to tzw. raj podatkowy).

Korzyści wynikające z modelu PSH oraz ważne zmiany w przepisach od 2023 r.

Kluczową korzyścią modelu PSH jest zwolnienie z opodatkowania 100% przychodów:

 • z dywidend od spółek zależnych

lub/oraz

 • przychodów ze zbycia udziałów (akcji) spółki zależnej (zbycie na rzecz podmiotu niepowiązanego)

– z zastrzeżeniem, że w aktywach spółki zależnej (pośrednio/bezpośrednio) nieruchomości stanowią nie więcej niż 50%.

Co ważne, od 1 stycznia 2023 r. przepisy zostały istotnie znowelizowane, co spowodowało przede wszystkim, że:

 • zwolniono z opodatkowania 100% przychodów z dywidend otrzymanych od spółki zależnej (w 2022 r. zwolnieniu podlegało 95%);
 • zniesiono ograniczenia do jednoszczeblowych struktur – tj. usunięto warunek, zgodnie z którym spółka zależna nie może posiadać więcej niż 5% udziałów (akcji) w kapitale innej spółki;
 • brak jest obowiązku poboru podatku u źródła w stosunku do dywidend wypłacanych przez polskie spółki zależne.

Dlaczego warto rozważyć PSH?

Skorzystanie z modelu PSH powoduje wymierne korzyści w porównaniu do struktury kapitałowej zakładającej występowanie zagranicznej spółki holdingowej, tj. w szczególności:

 • ogranicza ryzyko zakwestionowania preferencji podatkowych w świetle przepisów o unikaniu opodatkowania;
 • obniża koszty bieżącego funkcjonowania w porównaniu do zagranicznej spółki holdingowej;
 • eliminuje ryzyko zastosowania przepisów o tzw. zagranicznej jednostce kontrolowanej (CFC) -efekt ten osiąga się dzięki możliwości działania poprzez podmiot krajowy.

Możliwość skorzystania z modelu PSH

Ustawa o CIT zawiera szereg przesłanek które łącznie muszą spełnić podmioty o statusie spółki holdingowej, jak i spółki zależne, w tym m.in.:

 • forma sp. z o.o., spółki akcyjnej oraz prostej spółki akcyjnej, posiadanie co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej przez okres co najmniej 2 lat – w odniesieniu do spółki holdingowej,
 • prowadzenie rzeczywistej działalność gospodarczej – w odniesieniu do spółki holdingowej (jest to wymóg analogiczny jak w przepisach dot. podatku u źródła w odniesieniu do odbiorcy należności),
 • brak wspólników (bezpośrednio/pośrednio) zarejestrowanych w rajach podatkowych – w odniesieniu do spółki holdingowej,
 • niespełnianie warunków do kwalifikacji jako tzw. zagraniczna jednostka kontrolowana (CFC) – w odniesieniu do spółki zależnej,
 • nie bycie częścią podatkowej grupy kapitałowej – w odniesieniu do obu rodzajów spółek.

Jak możemy pomóc?

W ramach naszego wsparcia, oferujemy:

 • ocenę możliwości wdrożenia modelu PSH w grupie kapitałowej,
 • dostosowanie struktury grupy i implementację modelu PSH (w tym zabezpieczenie odpowiednich aspektów poprzez uzyskanie interpretacji indywidualnych),
 • kompleksową pomoc w bieżącym funkcjonowaniu modelu PSH.
Facebook
Twitter
LinkedIn