Projekty OZE i usuwanie azbestu w JST

Interpretacja ogólna MF: Projekty OZE i usuwanie azbestu w JST poza VAT, ale też bez wstecznej korekty rozliczeń W ślad za wydanymi w ubiegłym roku wyrokami Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącymi gminnych projektów polegających na montażu systemu OZE oraz usuwaniu azbestu z nieruchomości (wyroki sprawach C-612/21 Gmina O oraz C-616/21 Gmina L), 8 maja br. Minister Finansów wydał w tym zakresie interpretację ogólną (sygn. PT1.8101.1.2023). Co istotne, podejście zaprezentowane w interpretacji ogólnej…

Widmo kart paliwowych nie powinno straszyć ładujących pojazdy elektryczne

Widmo kart paliwowych nie powinno straszyć ładujących pojazdy elektryczne

Ładowanie pojazdu elektrycznego w sieci punktów ładowania, do których użytkownik ma dostęp na podstawie abonamentu zawartego ze spółką inną niż operator punktu ładowania, oznacza, że zużyta energia elektryczna jest dostarczana użytkownikom przez tego operatora, a spółka oferująca dostęp do tych punktów ładowania dokonuje dostawy towarów (energii elektrycznej). Tak dla potrzeb VAT proces ładowania samochodów elektrycznych rozumie rzecznik generalny w sprawie C-60/23 Digital Charging Solutions. Czy jeśli potwierdzi to Trybunał,…

Rozwój elektromobilności a podatki

Rozwój elektromobilności a podatki

Od 13 kwietnia br. obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE (AFIR) nr 2023/1804 dotyczące infrastruktury paliw alternatywnych, zastępujące dyrektywę 2014/94/UE. Celem AFIR jest rozwój infrastruktury dla paliw alternatywnych w celu wspierania ekologicznych form transportu. Wyzwania dla elektromobilności AFIR przewiduje m.in. budowę sieci stacji do szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych wzdłuż transeuropejskiej sieci transportowej TEN obejmującej wszystkie państwa członkowskie UE, w tym Polskę.…

Dlaczego warto rozważyć wykorzystanie przepisów o PSH w ramach grup kapitałowych funkcjonujących w branży OZE?

Branża Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) od lat prężnie się rozwija i – mimo ogólnej dekononiunktury na rynkach – jest bardzo atrakcyjnym kierunkiem inwestycyjnym. Ten trend będzie w przyszłości jedynie silniejszy, np. z uwagi na ramy wyznaczane przez Unię Europejską m.in. w ramach  Europejskiego Zielonego Ładu czy też Fit for 55. Polska Spółka Holdingowa jako atrakcyjne narzędzie inwestycyjne w branży OZE W ramach inwestowania i funkcjonowania w branży OZE, oprócz kwestii…

Podatkowa społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) to koncepcja, według której przedsiębiorstwa dobrowolnie podejmują się działań na rzecz społeczeństwa i środowiska. Obecnie, w dobie wysokiej świadomości z zakresu etyki i odpowiedzialności biznesu, CSR jest nieodłącznym elementem strategii i codziennego działania wielu firm. Na zagadnienia związane z opodatkowaniem w kontekście społecznej odpowiedzialności można patrzeć co najmniej dwojako. Po pierwsze w kontekście płacenia podatków, jako wywiązywania się z podstawowego publicznoprawnego obowiązku i obowiązku o charakterze społecznym i etycznym.…

Planując ESG pamiętajmy o cenach transferowych

W ostatnim czasie zauważalny jest znaczący wzrost zainteresowania tematyką ESG. Wynika to z dwóch powodów: wzrostu zainteresowania interesariuszy działaniami pozabilansowymi oraz rozszerzeniem obowiązku raportowania ESG (dotychczas zagadnienie ESG w Polsce dotyczyło ok. 150 podmiotów, ale w związku ze zmianą zasad od roku 2024 obowiązkiem tym docelowo objęte zostanie ponad 3 500 spółek). Chociaż oczywiste jest, że działania ESG wpływają na działalność przedsiębiorstw, nie wszyscy zdają sobie sprawę,…

Jak ulga badawczo-rozwojowa pomaga firmom działać ekologicznie?

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) stanowi obecnie konieczną koncepcję zarządzania przedsiębiorstwem, która kładzie nacisk na uwzględnianie przez firmy interesów społecznych, kwestii ochrony środowiska oraz interesariuszy innych niż właściciele, np. pracowników lub kontrahentów, w procesie podejmowania decyzji biznesowych. Jednym z obszarów istotnych z perspektywy CSR są kwestie związane z ochroną środowiska, które dotyczą m.in. wdrażania programów zapobiegania zanieczyszczeniom, łagodzenia skutków zmian klimatycznych oraz zrównoważonego wykorzystywania zasobów. Choć działania podejmowane…

W 2024 roku wejdą w życie nowe zielone obowiązki dla importerów i eksporterów

Unia Europejska zamierza podjąć kolejny istotny krok w kierunku ograniczenia wpływu na globalne wylesianie i degradację lasów.   Cel oczywiście jest słuszny, niemniej jego konsekwencje odczują importerzy i eksporterzy produktów, takich jak olej palmowy, soja, drewno, kakao, kawa, bydło i kauczuk.   Co będą obejmować kluczowe obowiązki dla importerów i eksporterów? Kluczowe obowiązki dla importerów i eksporterów obejmować będą: sprawdzanie i udowadnianie pochodzenia towarów:…

Jakie są kluczowe elementy obliczania wyników taksonomii ESG?

Taksonomia ESG to kluczowy element raportowania ESG, który skupia się na konkretnych wymogach (kryteriach technicznych), które musza być spełnione, aby działalność danego podmiotu mogła być uznana za zrównoważoną środowiskowo. Ujawnienia taksonomiczne opierają się na trzech kluczowych wskaźnikach (KPI’s), tj. CapEx, OpEx i obrót. Wyniki dla każdego z tych wskaźników muszą być prezentowane oddzielnie, pokazując procentowy udział działalności, która spełnia kryteria techniczne, w całejdziałalności podlegającej taksonomii.…

Cost segregation a taksonomia ESG

Regulacje unijne dotyczące ESG nadal ewoluują, jednakże nie można traktować ich już jedynie jako wizji przyszłości. Wiele z tych regulacji jest już w mocy, nakładając obowiązki ujawniania informacji na przedsiębiorstwa. Dotyczy to również taksonomii, czyli systemu określającego kryteria zrównoważonej działalności, które umożliwiają ocenę czy działalność danego podmiotu jest „zielona” z perspektywy unijnej. Cost segregation jako zaawansowany sposób rozliczania inwestycji Wyniki oceny taksonomicznej…