Cost segregation w branży OZE – zasada 1:1

Każda kompleksowa inwestycja powinna być profesjonalnie rozliczona dla celów podatkowych. Dotyczy to również projektów realizowanych w branży OZE, zwłaszcza farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych. Celem rozliczenia cost segregation jest wyodrębnienie wszystkich środków trwałych składających się na daną inwestycję, ustalenie ich wartości podatkowej i księgowej oraz określenie zakresu komponentów podlegających podatkowi od nieruchomości (PON). Cel związany z określeniem podstawy opodatkowania PON budowli jest szczególnie…

Graniczny podatek węglowy – nowe obowiązki importerów towarów

Zgodnie z planami, od 1 stycznia 2023 r. mają obowiązywać nowe regulacje w zakresie podatku z tytułu importu określonej kategorii towarów spoza UE – tzw. granicznego podatku węglowego. Przepisy wynikają z projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM). Po wejściu w życie, rozporządzenie będzie wywierać bezpośrednie skutki w każdym państwie członkowskim UE – nie będzie…

Projekt Dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw

23 lutego Komisja Europejska zaprezentowała projekt Dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Komisja, biorąc pod uwagę rozmiar europejskiej gospodarki, oraz unijne cele w zakresie zielonej transformacji energetycznej i poszanowania praw człowieka zaproponowała ustanowienie ram prawnych, które zobligują przedsiębiorstwa do dołożenia należytej staranności w zakresie ochrony praw człowieka i ochrony środowiska w ramach swojego łańcucha dostaw. Projekt zakłada, że przedsiębiorcy będą zobowiązani do identyfikowania niekorzystnych…

„Podatek od deszczu” – co nowego?

Opłata za zmniejszenie retencji terenowej, potocznie zwana „podatkiem od deszczu”, funkcjonuje w Polsce od kilku lat. Jej głównym celem jest zachęcanie właścicieli nieruchomości do uwzględnienia przy realizacji inwestycji problemu retencji terenowej. W ostatnim czasie pojawiły się zapowiedzi zaostrzenia regulacji w tym zakresie. Ostatecznie rząd zaproponował kosmetyczne zmiany, które mają na celu wzrost efektywności poboru tej opłaty. Aktualne zasady Podatek od deszczu dotyczy nieruchomości powyżej 3.500 m2…

Unijny handel uprawnieniami do emisji CO2 – planowane reformy i pytanie o przyszłość systemu

Unijny handel uprawnieniami do emisji CO2 (EU ETS) to obecnie jeden z kluczowych instrumentów służących trwałej redukcji emisji gazów cieplarnianych, a co za tym idzie przeciwdziałaniu zmianom klimatu w EU. Przedstawiona przez Komisję Europejską reforma „Fit for 55”  wprowadza szereg rozwiązań dekarbonizacyjnych, obejmujących również zmiany w funkcjonowaniu systemu. Mają one prowadzić do osiągnięcia neutralności klimatycznej UE do 2050 r., co jest głównym założeniem Europejskiego Zielonego Ładu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze…

Działalność społecznie odpowiedzialna – czy może być korzystna podatkowo?

Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej corporate social responsibility [dalej: CSR] oznacza „koncepcję, zgodnie z którą przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają problematykę społeczną i środowiskową w swojej działalności gospodarczej i stosunkach z zainteresowanymi stronami”. Ze względu na rosnącą świadomość społeczną zagadnienia z zakresu projektów dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu coraz częściej są przedmiotem wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji. CSR to koszt podatkowy – utrwalona linia interpretacyjna W wydawanych przez Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej…

System kaucyjny, czyli poważne zmiany dla producentów napojów, sieci handlowych, właścicieli sklepów i nas, konsumentów

31 stycznia 2022 roku został przekazany do konsultacji publicznych długo wyczekiwany projekt ustawy wprowadzający ramy dla działania systemu kaucyjnego w Polsce. To kolejna propozycja, po projektach przepisów implementujących w jakimś zakresie tzw. dyrektywę plastikową (SUP) oraz dyrektywę odpadową w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), zmierzająca w kierunku systemowego dostosowania gospodarki odpadami opakowaniowymi do przepisów UE.…

Elektryczny samochód służbowy 2022

Wysokość dodatkowego przychodu dla pracownika z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w oparciu o pojemność silnika. Jako wartość graniczną ustawodawca przyjął 1600 cm3. Pojazdy z równą albo niższą pojemnością silnika generują dla pracownika dodatkowy zryczałtowany przychód w 2021 roku w wysokości 250 zł miesięcznie. Powyżej tej wartości miesięczny przychód wynosi w 2021 roku już 400 zł. Uzależnienie wysokości przychodu od pojemności silnika powoduje, że przepisy ustawy nie odnoszą się…

Zielona rewolucja w podatkach

Aby do 2050 roku osiągnąć wyznaczony przez specjalistów cel neutralności klimatycznej, niezbędne są konkretne zmiany podatkowe. Zielone podatki, czyli regulacje związane z ekologią, oznaczają jednak nowe wyzwania dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać dodatkowe rozwiązania  podatkowe, kto będzie musiał  wypełniać nowe obowiązki, a kto będzie mógł skorzystać z ulg lub zwolnień podatkowych? Co wynika z zielonych strategii Unii Europejskiej? Kierunki zmian Uchwalone przez Unię Europejską programy…

Limit kosztów finansowania dłużnego nie dotyczy wybranych inwestycji

Co do zasady podatnicy są zobowiązani do wyłączania z kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego przekraczających 30% EBITDA. Od reguły tej ustawa przewiduje kilka odstępstw. Po pierwsze ograniczenie nie ma zastosowania do kosztów finansowania dłużnego nieprzekraczających 3 mln zł. Po drugie, ograniczenia nie mają zastosowania do przedsiębiorstw finansowych, tj. np. banków, funduszy inwestycyjnych, instytucji kredytowych. Po trzecie, ograniczenia nie mają zastosowania do kosztów finansowania dłużnego wynikających z kredytów (pożyczek) wykorzystywanych do sfinansowania długoterminowego projektu z zakresu infrastruktury publicznej.…