Implementacja zmian akcyzowych związanych z wdrożeniem dyrektywy nabiera tempa

Ministerstwo Finansów 13 lipca br. opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych. Planowane zmiany są wynikiem wejścia w życie postanowień dyrektywy UE ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego.

Przepisy unijne częściowo zostały już zaimplementowane do polskiej ustawy o podatku akcyzowym ustawą z 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (inne wejdą w życie od 13 lutego 2023 r.). Powyższe spowodowało konieczność dostosowania dotychczasowego brzmienia rozporządzenia w sprawie zabezpieczeń akcyzowych do zmian wprowadzonych ww. ustawą.

Wśród wprowadzonych zmian znajdują się m.in.

  • doprecyzowanie katalogu podmiotów zobowiązanych do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w kontekście tzw. uprawnionego odbiorcę (inaczej podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 ustawy o podatku akcyzowym, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy),
  • wskazanie w katalogu podmiotów zobowiązanych do złożenia zabezpieczenia akcyzowego o podatnika, który nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej (generalne zabezpieczenie akcyzowe, do złożenia którego zobowiązany będzie ten podatnik, ustalane będzie jako równowartość kwoty wskazanej przez niego we wniosku o złożenie zabezpieczenia generalnego i szacowane na poziomie umożliwiającym pokrycie w każdym czasie zobowiązań podatkowych i opłat paliwowych),
  • ułatwienie w postaci możliwości objęcia zobowiązania podatkowego lub opłaty paliwowej określonych podmiotów zabezpieczeniem generalnym przewoźnika lub spedytora po uprzednim złożeniu przez przewoźnika/spedytora do urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na objęcie ich zabezpieczeniem generalnym,
  • wprowadzenie nowego wzoru potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego oraz wzoru pokwitowania złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Rozporządzenie nowelizujące przepisy dotyczące zabezpieczeń akcyzowych jest obecnie na etapie konsultacji, a planowana data wejścia w życie ww. zmian to 16 stycznia 2023 r. Autorzy uzasadnienia do projektu wskazują, że przyjęcie takiego terminu wejścia w życie rozporządzenia umożliwi podmiotom planującym po dniu 13 lutego 2023 r. nabywanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy przy użyciu systemu EMCS PL2 i dokumentu eSAD, na przygotowanie się do takich przemieszczeń dzięki możliwości wcześniejszego złożenia zabezpieczenia akcyzowego i uzyskania potwierdzenia lub pokwitowania złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Niewątpliwie jednak, aby przygotować się do licznych zmian przewidzianych nowymi regulacjami, należy z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem przeanalizować realizowane łańcuchy dostaw pod kątem nowych obowiązków i możliwości akcyzowych.

 

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn