Import monet kolekcjonerskich a możliwość zastosowania procedury VAT-marża

10 stycznia 2024 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny [dalej: WSA] wydał wyrok w sprawie szczególnej procedury opodatkowania tzw. procedury VAT-marża[1].

Czego dotyczyła sprawa?

Spółka [dalej również: Wnioskodawca] prowadzi działalność w zakresie sprzedaży monet bulionowych w kraju i za granicą. Monety są importowane z kraju trzeciego, sporadycznie nabywane w kraju lub z innych państw Unii Europejskiej od podmiotów dokumentujących taką sprzedaż w procedurze VAT-marża dla przedmiotów kolekcjonerskich. Zaimportowane monety mogą zostać przewiezione do Polski i sprzedane w Polsce, mogą też zostać sprzedane do odbiorców w krajach UE bezpośrednio z miejsca dokonania importu (z pominięciem terytorium Polski). Monety te spełniają ustawową definicję przedmiotów kolekcjonerskich.

Spółka wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej [dalej: DKIS] z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, zadając pytanie:

Czy Spółka jest uprawniona do zastosowania szczególnej procedury opodatkowania tzw. procedury VAT-marża, przy dostawie monet kolekcjonerskich uprzednio importowanych na terytorium innego państwa członkowskiego niż Polska[2]?

Zdaniem Wnioskodawcy, takie prawo mu przysługuje. DKIS nie podzielił jednak tego twierdzenia i uznał je za nieprawidłowe[3].

Spółka wniosła skargę na powyższą interpretację do WSA w Warszawie, który uchylił zaskarżoną interpretację, tym samym przyznając rację Spółce. Zdaniem WSA organ zastosował błędną argumentację powołując się na orzecznictwo dotyczące przedmiotów używanych, a nie przedmiotów kolekcjonerskich, gdzie wcześniej nie było możliwości do odliczenia. Należało zastosować literalną wykładnię art. 120 ust. 4 u.p.t.u. Przepis ten stanowi, że w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio[4] przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania będzie marża stanowiąca, co do zasady, różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia. Przy obliczaniu marży kwota nabycia powiększona będzie o należny podatek VAT z tytułu importu.

Znaczenie w VAT

Procedura VAT-marża w świetle ustawy o VAT jest szczególna i nieco różni się od standardowego sposobu ustalania podstawy opodatkowania. Ustawodawca  enumeratywnie wymienił towary używane, dzieła sztuki, przedmiotów kolekcjonerskie lub antyki nabyte uprzednio w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu jej odsprzedaży.

Podstawą opodatkowania jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży, a kwotą nabycia. Poza tym nabywca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, ponieważ podatek VAT jest już uwzględniony w marży, a nie w cenie samego zakupionego przedmiotu.

Profesjonalny obrót przedmiotami kolekcjonerskimi uprzednio importowanych na terytorium innego państwa członkowskiego niż Polska, w celu odsprzedaży,  uprawnia do zastosowania procedury VAT-marża, a co za tym idzie, jest też bardzo korzystnym rozwiązaniem dla sprzedawców. Zapłacą oni bowiem podatek VAT należny od zysku, a nie od całkowitej kwoty sprzedaży.

Pamiętajcie Państwo, że jeżeli otrzymaliście negatywną interpretacje indywidulaną od DKIS, to nie oznacza to, że sprawa jest rozstrzygnięta. Każdorazowo bowiem taką interpretację można zaskarżyć do WSA.

***

[1] Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 10 stycznia 2024 r., sygn. akt III SA/Wa 1849/23.

[2] Art. 120 ust.4 ustawy o VAT.

[3] Interpretacja indywidualna DKIS z 21 czerwca 2023 r., sygn. Akt 0114-KDIP1-3.4012.186.2023.2.PRM.

[4] Ust. 11 dotyczy nabytych w ramach uprzedniego zaimportowania.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn