Kolejne zmiany w VAT e-commerce – co wynika z projektu SLIM VAT 3

Dopiero kilka miesięcy minęło od wejścia w życie pakietu zmian w podatku VAT określanych jako Slim VAT 2, a Ministerstwo Finansów szykuje już kolejną nowelizację. Na razie zakończyły się prekonsultacje dotyczące proponowanych zmian. Przyglądamy się, co dla podatników działających w branży e-commerce może oznaczać wejście w życie nowych regulacji.

Doprecyzowanie zastosowania przepisów o dostawach łańcuchowych

Przypomnijmy, że do dostaw objętych reżimem uznanego dostawcy (a więc sytuacji, gdy w transakcji bierze udział platforma handlowa), zastosowanie znajduje regulacja z art. 22 ust. 3a ustawy o VAT dotycząca transakcji łańcuchowych. Zgodnie z powyższą regulacją wysyłka lub transport towarów są zawsze przyporządkowane dostawie towarów dokonanej przez podatnika, który ułatwia dostawę towarów, czyli dostawą ruchomą w rozumieniu VAT zawsze będzie dostawa dokonana przez platformę handlową (pełniąca rolę uznanego dostawcy) do konsumenta.

Proponowane w art. 22 ust. 3b ustawy o VAT zmiany polegają na doprecyzowaniu, że również do towarów, o których mowa w art. 22 ust. 2e ustawy o VAT (czyli towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju na terytorium państwa trzeciego albo z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego), zastosowanie znajdzie powyższa reguła.

Takie wnioski można było wysnuć już na podstawie przepisów obowiązujących od 1 lipca 2021 r., natomiast doprecyzowanie pozwoli na rozwianie ewentualnych wątpliwości podatników. Zmiana ma więc jedynie charakter dookreślający dotychczasowe brzmienie przepisów.

Korygowanie transakcji rozliczanych przy pomocy procedury One Stop Shop oraz Import One Stop Shop

Znacznie korzystniejszą dla podatników zmianą jest ta dotycząca korygowania transakcji rozliczanych w procedurach szczególnych One Stop Shop (OSS) oraz Import One Stop Shop (IOSS).

Co do zasady korygowanie deklaracji w ramach procedur OSS oraz IOSS odbywa się w deklaracji VAT składanej za bieżący okres rozliczeniowy do państwa członkowskiego identyfikacji.

Propozycje przedstawione w Slim VAT 3 dotykają kwestii związanej z korygowaniem transakcji zadeklarowanych przy pomocy procedur OSS oraz IOSS, w momencie gdy nie jest już możliwe dokonanie tych korekt w ramach deklaracji składanych dla celów przedmiotowych procedur. Przykładowo taka sytuacja może mieć miejsce, gdy podatnik chce dokonać korekty po upływie 3 lat od upływu terminu do złożenia deklaracji VAT bądź gdy podatnik nie korzysta już ze specjalnej procedury (np. po wyrejestrowaniu).

Zaproponowane w art. 130ca, art. 133a oraz art. 138ga ustawy o VAT zmiany mają umożliwić złożenie korekty transakcji rozliczonych przy pomocy procedury unijnego OSS, nieunijnego OSS oraz IOSS bezpośrednio do Polski jako państwa członkowskiego konsumpcji. Skorygowane deklaracje mają być składane poza systemem OSS za pomocą środków komunikacji elektronicznej bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego. Jest to zmiana jak najbardziej potrzebna oraz uzasadniona. Co do zasady bowiem przepisy podatkowe wskazują na możliwość korygowania rozliczeń podatkowych w okresie 5 lat. Nieuzasadnione byłoby więc odbieranie podatnikom korzystającym z procedur szczególnych OSS / IOSS takiej możliwości już po upływie 3 lat, bądź w momencie rezygnacji ze stosowania tych procedur.

Należy się spodziewać, że powyżej opisane zmiany nie będą jedynymi, które planowane są w zakresie opodatkowania VAT transakcji dokonywanych na rynku e-commerce. Planowane są również zmiany z poziomu regulacji unijnych. Komisja Europejska formalnie rozpoczęła konsultacje w sprawie nowelizacji Dyrektywy w zakresie VAT. Zmiany mają objąć trzy obszary:

(i) raportowanie (e-invoicing)

(ii) opodatkowanie platform/sharing economy

(iii) pojedynczą rejestrację na VAT w UE.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn