Korekta porównywalności- jak zwiększyć rzetelność benchmarku

Jednym z kluczowych zagadnień związanych z przygotowaniem analizy cen transferowych jest porównywalność wykorzystanych danych.

Co jednak w przypadku, gdy przyjęte dane nie są idealnie porównywalne?

W takiej sytuacji niezbędne może okazać się zastosowanie korekt porównywalności.

Kiedy korekta porównywalności to dobre rozwiązanie?

Celem korekty porównywalności jest zwiększenie wiarygodności analizy cen transferowych poprzez osiągnięcie większego stopnia porównywalności między badaną transakcją a transakcjami realizowanymi przez podmioty niepowiązane.

Zgodnie z objaśnieniami MF zastosowanie korekty porównywalności jest możliwe, gdy:

  • spowoduje to uzyskanie wyższego stopnia porównywalności danych transakcji kontrolowanej przy wykorzystaniu odpowiedniej metody weryfikacji ceny transferowej
  • różnice porównywalności będą możliwe do skwantyfikowania.

Gdy dokonanie korekty jest niemożliwe, zapala się czerwona lampka

W praktyce może dochodzić do sytuacji, w której zastosowanie korekty okazuje się nieuzasadnione, co trafnie ilustruje poniższy przykład:

Spółka X sprzedaje na rzecz podmiotu powiązanego Spółki Y tusz do drukarek w ilościach hurtowych. W celu porównania cen ustalonych w analizowanej transakcji z cenami ustalanymi przez podmioty niepowiązane, Spółka X korzysta z cennika publikowanego przez producenta tuszu do drukarek. Co istotne, cennik zawiera wyłącznie ceny detaliczne stosowane w transakcjach z klientami indywidualnymi.

W opisanym przykładzie zastosowanie korekty porównywalności nie będzie właściwe. Wynika to z cen ustalonych na różnych poziomach rynku w ramach łańcucha wartości dodanej (porównanie cen detalicznych i hurtowych). Różnice pomiędzy poziomem rynku w ujęciu funkcjonalnym, w tym przypadku nie mogą zostać skorygowane.

Aby lepiej zrozumieć, co wziąć pod uwagę w celu oceny zasadności przeprowadzenia korekty porównywalności, warto przyjrzeć się Rekomendacjom FCT. Zgodnie z nimi kluczowe czynniki, które należy przeanalizować obejmują:

  • istotność (poziom) różnic, z powodu których rozważana jest korekta;
  • jakość danych podlegających korekcie;
  • możliwość zapewnienia wiarygodnego sposobu przeprowadzania korekty.

W sytuacji, gdy dokonanie racjonalnych korekt eliminujących różnice w porównywalności nie jest możliwe (np. inny poziom rynku itd.) lub gdy korekta nie zwiększa wiarygodności wyników, należy rozważyć albo dokonanie ponownego doboru próby albo zastosowanie innej metody weryfikacji ceny transferowej.

Podatnicy powinni mieć na uwadze, że konieczność dokonania licznych lub istotnych korekt może świadczyć o tym, że podmioty niepowiązane realizują transakcje lub prowadzą działalność, która w rzeczywistości nie jest wystarczająco porównywalna do działalności / transakcji kontrolowanej. Tym samym nie powinna być uwzględniana w analizie porównawczej.

Więcej szczegółów o korekcie porównywalności w nowym TPR

Chociaż nowy formularz TPR za rok podatkowy 2022 nie został jeszcze opublikowany to z brzmienia nowego Rozporządzenia wyłaniają się istotne zmiany również w zakresie korekty porównywalności.

W ubiegłym roku podatnicy byli zobowiązani jedynie do wskazania, czy w ramach przeprowadzanej analizy cen transferowych miała miejsce korekta porównywalności.

W TPR za 2022 rok, będą musieli dodatkowo określić czy wskutek korekty:

  • wynik analizy uległ zmianie o mniej niż 30%,
  • wynik analizy uległ zmianie o 30% lub więcej, lub
  • brak jest możliwości ustalenia takiego wpływu.

Wybór przez podatnika drugiej opcji może wzbudzić zainteresowanie organów.

Warto więc już teraz przyjrzeć się posiadanym analizom porównawczym, aby wyeliminować ewentualne ryzyko związane z korektami, które w istotny sposób zmieniają wyniki.

Facebook
Twitter
LinkedIn