KSeF – nowa wersja projektu ustawy już dostępna

Z lekkim opóźnieniem w stosunku do deklarowanego przez Ministerstwo Finansów terminu publikacji wczoraj na stronach RCL[1] ukazał się projekt ustawy wprowadzającej obowiązkowy KSeF. Projekt uwzględnia już uwagi zgłaszane w konsultacjach publicznych.

Opublikowany projekt jest zbieżny z deklaracjami przedstawicieli Ministerstwa Finansów w zakresie kierunków zmian w stosunku do pierwotnej wersji projektu przedstawionej na początku grudnia ubiegłego roku.

Co najważniejsze – termin wejścia w życie obowiązkowego KSeF zgodnie z zapowiedziami MF został ustalony na 1 lipca 2024 r.

Projekt ustawy przewiduje przy tym okres przejściowy (do 31 grudnia 2024 r.), w którym podatnicy będą mogli wystawiać w dotychczasowej formie. Dotyczy to podatników dokonujących sprzedaży zwolnionej z VAT lub wykonujących wyłącznie czynności zwolnione z VAT. Ponadto do końca 2024 r. będzie możliwe wystawianie faktur uproszczonych w dotychczasowej formie (w tym paragonów z NIP uznanych za faktury) a także wystawianie faktur za pomocą kas rejestrujących.

Kolejną ważną zmianą w stosunku do pierwotnego projektu jest całkowite wyłączenie z KSeF tzw. faktur konsumenckich. Tym samym faktury dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będą wystawiane wyłącznie w dotychczasowy sposób. To bardzo istotna zmiana, szczególnie dla sektora retail czy też dostawców mediów, których znaczna część działalności to sprzedaż B2C. W tym zakresie pojawiały się postulaty wprowadzenia możliwości dobrowolnego korzystania z KSeF, jednak – jak widać – nie zostały one uwzględnione przez ustawodawcę.

Istotnym elementem postulowanym przez podatników jest uregulowanie kwestii kursu wymiany stosowanego do przeliczania kwot w fakturach wystawionych w walutach obcych. Zgodnie z zaprezentowanym projektem w przypadkach, gdy kurs wymiany jest zależny od daty wystawienia faktury, do obliczenia kursu będzie przyjmowana data wystawienia faktury podana przez podatnika na fakturze przesłanej do KSeF, pod warunkiem, że faktura zostanie przesłana najpóźniej kolejnego dnia po dniu wskazanym na fakturze.

W opublikowanym projekcie pojawiła się również zapowiadana przez Ministerstwo regulacja na wypadek awarii po stronie podatnika. Zgodnie z projektowanymi przepisami jeśli podatnik nie będzie mógł wystawić faktury w KSeF z innego powodu niż awaria określona w komunikatach, będzie on zobowiązany do wystawiania poza KSeF faktur elektronicznych zgodnych z wzorem faktury ustrukturyzowanej a w kolejnym dniu roboczym powinien je przesłać do KSeF w celu przydzielenia im numeru KSeF.

Projektodawca zrezygnował z pomysłu wprowadzenia nowego rozwiązania, jakim miały być propozycje faktur korygujących. Rozwiązanie to było szeroko krytykowane ze względu na trudności w jego wdrożeniu, czemu zresztą trudno się dziwić. Jednocześnie projekt zakłada również całkowitą likwidację not korygujących a zatem jedyną formą poprawienia faktury zostaną faktury korygujące.

Poza opisanymi zmianami w projekcie doprecyzowano kwestie terminów dostarczenia faktur w przypadku faktur ustrukturyzowanych wykorzystywanych poza KSeF czy też wystawianych w okresie awarii systemu. Zmieniono również regulacje wprowadzające kary, które w stosunku do pierwotnej wersji projektu zostały zliberalizowane (m.in. zniesiono minimalną kwotę kary).

W projekcie odstąpiono również od zmian w zakresie wystawiania faktur przed terminem. Tym samym zostanie zachowane dotychczasowe brzmienie art. 106i ustawy o VAT.

Warto również podkreślić, że mimo głosów protestu ze strony podatników ustawodawca pozostał przy nałożeniu obowiązku podawania numeru KSeF w przelewach pomiędzy podatnikami (nie tylko w ramach MPP).

Podsumowanie

Projekt nie zaskakuje niespodziewanymi rozwiązaniami czy regulacjami, gdyż większość zmian była już omawiana w trakcie konsultacji czy też pojawiała się w komunikatach przedstawicieli Ministerstwa.

[1] Link do projektu na RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366859/katalog/12933946#12933946

 

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn