Kursy walut dla faktur korygujących w projekcie SLIM VAT 3 – dużo uproszczeń i trochę komplikacji

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie regulują kwestii zastosowania właściwych kursów walut przy wystawianiu faktur korygujących w walucie obcej – a stosowane zasady w dużym stopniu opierają się na utrwalonej praktyce interpretacyjnej. Ministerstwo Finansów przyznaje, że taka sytuacja mogła powodować poczucie niepewności prawa u podatników.  Z tego względu, resort w ramach pakietu SLIM VAT 3 przedstawił propozycje uregulowań w tym zakresie.

W wyjaśnieniach propozycji i kierunków zmian pakietu SLIM VAT 3 ministerstwo przekonuje, że projektowane rozwiązania uproszczą zasady przeliczania kursów walut – i utrwalą  dotychczasową praktykę organów podatkowych i podatników w zakresie właściwego zastosowania kursów walut w przypadku wystawienia faktur korygujących.

Jak to wygląda dokładnie?

Faktury korygujące in minus

Dla faktur korygujących in minus projektowany art. 31b ust. 1 ustawy o VAT ma ustanowić zasadę, że kurs stosowany do przeliczenia kwoty korekty podstawy opodatkowania powinien być taki sam jak kurs przyjęty dla faktury pierwotnej.

Faktury korygujące in plus

Dla faktur korygujących in plus proponowane regulacje są jednak bardziej skomplikowane. Zasada określona w projektowanym art. 31b ust. 2 ustawy o VAT będzie oznaczała bowiem, że podatnik powinien stosować kurs przeliczeniowy z dnia poprzedzającego dzień, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania. Jeśli przyczyna korekty istniała już w momencie wystawienia faktury pierwotnej, należy zastosować kurs przyjęty dla faktury pierwotnej. Natomiast jeśli przyczyna korekty zaistniała później, podatnik powinien zastosować kurs z dnia poprzedzającego powstanie przyczyny.

Ustalenie konkretnej daty zaistnienia przyczyny korekty w praktyce może często okazać się problematyczne dla podatników. Z tego względu taka konstrukcja przepisów bezsprzecznie może być dość uciążliwa dla podatników.

Faktury korygujące in plus do faktur wystawionych przed powstaniem obowiązku podatkowego

Dodatkowo Ministerstwo Finansów proponuje odrębne rozwiązanie dla faktur korygujących  in plus, wystawionych przed powstaniem obowiązku podatkowego, gdy na fakturze pierwotnej przeliczenia dokonano według kursu średniego z dnia poprzedzającego dzień jej wystawienia. W przypadku takich korekt, niezależnie od dnia zaistnienia przyczyny korekty należy zastosować kurs, który został przyjęty dla faktury pierwotnej.

Zbiorcze faktury korygujące z tytułu upustu lub obniżki ceny

Znacznym uproszczeniem dla podatników są projektowane przepisy dotyczące kursów walutowych dla zbiorczych faktur korygujących, wystawionych celem udokumentowania udzielonego opustu lub obniżki ceny do dostaw dokonanych w danym okresie na rzecz określonego kontrahenta. W przypadku takiej zbiorczej faktury korygującej podatnik dokona przeliczenia na złote według kursu średniego danej waluty obcej, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej (alternatywnie podatnik będzie mógł zastosować kurs średni, publikowany przez Europejski Bank Centralny). Stosowany zatem będzie jeden kurs średni danej waluty obcej do wszystkich korygowanych transakcji, a nie różne historyczne kursy zastosowane w pierwotnie wystawionych fakturach.

Co istotne, Ministerstwo Finansów przewiduje, że powyższa zasada będzie miała zastosowanie do zbiorczych faktur korygujących w odniesieniu zarówno do sprzedaży krajowej, jak i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku udzielenia opustu lub obniżki ceny do wszystkich dostaw towarów w danym okresie.

Stosowanie kursów według przepisów o podatku dochodowym

Projektowane przepisy wskazują również, że te szczególne  reguły przeliczania podstawy opodatkowania na polskie złote, określone dla  faktur korygujących in minus i in plus oraz zbiorczych faktur korygujących z tytułu opustu i obniżki ceny, nie będą miały zastosowania dla podatników, którzy stosują zasady przeliczania wynikające z przepisów o podatku dochodowym.

23 lutego 2022 r. zakończyły się prekonsultacje projektu SLIM VAT 3. Obecnie Ministerstwo Finansów analizuje zgłoszone uwagi i propozycje. Zgodnie z planami resortu zmiany mają wejść w życie w ostatnim kwartale tego roku.

 

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn