Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy towaru w zamian za usługę reklamową

24 sierpnia 2023 r. WSA w Rzeszowie wydał wyrok[1] w sprawie, która dotyczy opodatkowania VAT dostawy towaru w zamian za usługę reklamową.

Czego dotyczyła sprawa?

Spółka, która sprzedaje obuwie, wystąpiła o wydanie interpretacji indywidualnej z uwagi na podjętą współpracą z influancerami w celach reklamowych. W ramach tej współpracy spółka przekazała swoje produkty influancerom, którzy w zamian zobowiązywali się do świadczenia usługi reklamowej otrzymanego towaru.

Współpraca stron odbywała się w oparciu o regulamin, którego zapisy obejmowały wskazane założenia. Spółka posiadała także potwierdzenia wydania oraz odbioru obuwia.

Część osób, z którymi spółka podejmowała współpracę, nie prowadzi działalności gospodarczej. W związku z tym nie jest zobowiązana do wystawiania faktur VAT[2].

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej  

Ze względu na wątpliwości, spółka we wniosku postawiła następujące pytania:

  1. Czy w zakresie przekazanego obuwia spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT?
  2. Czy z tytułu przekazania obuwia spółka powinna naliczyć podatek VAT?

Organ wydający interpretację (dalej: organ) przychylił się do stanowiska spółki w zakresie pierwszego pytania potwierdzając, że z tytułu nabywanego obuwia będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT.

Odnośnie do kolejnego pytania spółka powołała się na art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Przepis ten stanowi, że przez dostawę towarów należy rozumieć również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności wszelkie inne darowizny – jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. Z takim stanowiskiem nie zgodził się organ, który podkreślił, że w tej sprawie spółka nie dokonuje nieodpłatnego przekazania obuwia. Występuje tu bowiem pełna ekwiwalentność polegająca na świadczeniu usługi reklamowej w zamian za otrzymane produkty.

Spółka wniosła do WSA skargę na tę interpretację[3]

Rozstrzygnięcie WSA

Rozpoznając sprawę WSA przychylił się do stanowiska organu i oddalił skargę. W uzasadnieniu ustnym sąd wskazał, że zarzuty podniesione w skardze są bezpodstawne, a dokonana przez organ interpretacja jest prawidłowa. Świadczenia na rzecz spółki w zamian za przekazanie obuwia wypełniają definicję odpłatnej dostawy. Jest to bowiem świadczenie usługi wzajemnej (w postaci usługi reklamowej) i stanowi swego rodzaju zapłatą za przekazane obuwie. Wobec tego spółka ma obowiązek naliczyć podatek VAT z tytułu czynności przekazania obuwia influencerom. W zakresie podatku naliczonego organ uznał prawidłowo, że czynność nabycia obuwia przez spółkę upoważnia ją do jego odliczenia.

Znaczenie w VAT

Wyrok potwierdza dotychczasową linię orzeczniczą. Zgodnie z tą linią współpraca na zasadzie umowy barterowej, w ramach której następuje przekazanie przez firmę influancerowi towaru w zamian za reklamę w mediach społecznościowych, podlega opodatkowaniu VAT.

*******

[1] Sygn. akt I SA/Rz 237/23.

[2] Takie sytuacje obejmował wniosek o wydanie interpretacji.

[3] Pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 marca 2023 r., sygn. akt 0111-KDIB3-2.4012.11.2023.2.MGO.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn