Pakiet unijnych zmian VAT in the Digital Age cz 2

Jedną ze zmian, którą państwa członkowskie będą musiały wprowadzić do prawa krajowego w ramach zaprezentowanego przez Komisję Europejską projektu przepisów pakietu „VAT in the Digital Age” (ViDA), jest obowiązkowa sprawozdawczość cyfrowa w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Koniec informacji podsumowujących

Prezentując założenia pakietu ViDA przedstawiciele Komisji wielokrotnie podkreślali, że obowiązujące obecnie informacje podsumowujące (w Polsce znane jako formularze VAT-UE) są przestarzałe i niewystarczające dla celów zwalczania oszustw VAT w handlu międzynarodowym.

W związku z powyższym propozycja ViDA obejmuje zastąpienie ich raportowaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych (zarówno towarowych jak i usługowych) w formie cyfrowej w czasie niemal rzeczywistym. Zmiany w tym zakresie państwa członkowskie miałaby wprowadzić od 1 stycznia 2028 r.

Obowiązek cyfrowego raportowania ma przede wszystkim obejmować transakcje, o których informacje dotychczas były przekazywane w wyżej wspomnianych formularzach VAT-UE, z wyjątkiem transakcji w ramach mechanizmu call-off stock, który zostanie zlikwidowany. Dodatkowo zakres sprawozdawczości zostanie rozszerzony o dostawy towarów i świadczenie usług, co do których zastosowanie ma mechanizm odwrotnego obciążenia.

Nowe wymogi związane z cyfrową sprawozdawczością transakcji unijnych dotyczyć będą każdego podatnika zidentyfikowanego na potrzeby VAT na terenie Unii, bez ograniczeń związanych np. z wysokością obrotów, czy miejscem siedziby. Podkreślić należy, że raportowaniu nadal nie będą podlegać transakcje z konsumentami.

Jakie dane będą raportowane według nowych zasad?

Proponowany system cyfrowej sprawozdawczości wymagać będzie od podatnika raportowania pojedynczo dla każdej transakcji większości danych, które wymagane są do umieszczenia na fakturze. Jest to istotna zmiana, gdyż jak obecnie podatnicy raportują zagregowane wartości dostaw lub usług danego rodzaju dotyczące konkretnego kontrahenta zagranicznego.

Jednocześnie w celu zapewnienia jednolitego zestawu informacji wymaganych we wszystkich krajach UE, pakiet ViDA usuwa regulację, która daje możliwość żądania dodatkowych danych przez państwa członkowskie.

W jaki sposób przekazywane będą informacje?

To państwa członkowskie będą zobowiązane do zapewnienia odpowiedniego kanału transmisji danych. Założeniem jest, aby dane były transmitowane zgodnie z europejskim standardem fakturowania, jednakże Komisja Europejska pozostawia państwom członkowskim swobodę w tym zakresie, o ile inny format danych będzie gwarantował interoperacyjność z normą europejską.

Podatnicy będą musieli wykazać transakcje w ciągu 2 dni roboczych od daty wystawienia faktury lub daty, w której faktura powinna zostać wystawiona (w przypadku, gdy podatnik uchybił obowiązku jej wystawienia). Przy czym faktury będą obowiązkowo wystawiane w ustrukturyzowanej formie elektronicznej w ciągu 2 dni od transakcji. Dane dotyczące danej transakcji będą najpierw przekazywane krajowym administracjom, które następnie mają dokonywać ich przesłania do wspólnej unijnej bazy danych.

Centralna baza danych VIES

Nowa centralna baza danych VIES będzie nadzorowana i utrzymywana przez Komisję Europejską. Każde państwo członkowskie ma jednak utworzyć i utrzymywać krajowy system, który będzie pozwalał na automatyczny transfer informacji do bazy.

Dane zawarte w bazie mają obejmować informacje zebrane w ramach cyfrowej sprawozdawczości oraz dane identyfikacyjne podatników. Wśród funkcjonalności bazy należy wyróżnić magazynowanie, agregowanie i procesowanie otrzymanych danych oraz weryfikację krzyżową między informacjami zgłoszonymi przez obie strony transakcji.

Baza ma również zapewniać wymianę danych z Centralnym Elektronicznym Systemem Informacji o Płatnościach CESOP oraz systemami elektronicznymi wykorzystywanymi w walce z oszustwami transgranicznymi przez Eurofisc.

Sprawozdawczość cyfrowa transakcji krajowych

Wśród proponowanych regulacji znajdują się także takie, które dążą do harmonizacji istniejących i przyszłych krajowych systemów raportowania cyfrowego w zakresie w jakim dotyczą one transakcji krajowych. Założeniem jest aby te systemy były zbieżne z projektowanym systemem raportowania transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Omawiane propozycje zmian unijnych oznaczają, że polscy podatnicy będą musieli dostosować swoje systemy do zupełnie nowych wymogów elektronicznego raportowania VAT oraz elektronicznego fakturowania, tym razem w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych. To kolejne poważne zmiany, które czekają polskich przedsiębiorców, po niedawnych doświadczeniach związanych z wdrożeniem JPK oraz aktualnymi przymiarkami do krajowych faktur ustrukturyzowanych (KSeF).

***

W kolejnym wpisie przybliżymy proponowane w pakiecie ViDA zmiany w obszarze obowiązkowych faktur ustrukturyzowanych w transakcjach wewnątrzwspólnotowych.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn