Planując ESG pamiętajmy o cenach transferowych

W ostatnim czasie zauważalny jest znaczący wzrost zainteresowania tematyką ESG. Wynika to z dwóch powodów: wzrostu zainteresowania interesariuszy działaniami pozabilansowymi oraz rozszerzeniem obowiązku raportowania ESG (dotychczas zagadnienie ESG w Polsce dotyczyło ok. 150 podmiotów, ale w związku ze zmianą zasad od roku 2024 obowiązkiem tym docelowo objęte zostanie ponad 3 500 spółek). Chociaż oczywiste jest, że działania ESG wpływają na działalność przedsiębiorstw, nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak mocno mogą wpłynąć na ceny transferowe w grupach.

Czym jest ESG?

ESG (akronim od angielskich słów Environment, Social, Governance) stanowi podejście do zarządzania biznesem skupiające się na aspektach związanych ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym. Tak więc uwzględnia trzy niefinansowe elementy, które mają istotny wpływ na wartość spółki oraz jej pozycję krótko- i długoterminową.

ESG wpływa na biznes…

Inicjatywy podejmowane w ramach strategii ESG mają wpływ na działalność podmiotów, a wpływ ten jest on widoczny zarówno w aspektach finansowych, jak i niefinansowych. Wynika to z faktu, iż implementacja ESG związana jest m.in. z:

  • koniecznością wprowadzenia zmian w istniejących modelach biznesowych, które pociągają za sobą duże wydatki,
  • opracowaniem nowych produktów lub procesów w celu poprawy funkcjonalności posiadanych zasobów,
  • koniecznością wprowadzenia zmian w łańcuchu dostaw i strategii,
  • tworzeniem własności intelektualnej.

…a tym samym wpływa również na ceny transferowe

W przypadku podmiotów powiązanych należy pamiętać, że muszą one działać zgodne z zasadą arm’s length, tj. zasadą ceny rynkowej. Zasada ta gwarantuje równe traktowanie podmiotów, które należą do grup kapitałowych i tych które do takich grup nie należą. Zatem kluczowe jest, aby każdorazowo odpowiedzieć sobie na pytanie – jak postępować zgodnie z tą zasadą, gdy jako grupa podejmujemy działania związane z ESG?

Wątpliwości mogą mnożyć się na każdym kroku, przykładowo:

  • Jak zmiana dostawców wpłynie na dotychczasowy model biznesowy oraz łańcuch dostaw?
  • Jak ustalić warunki między podmiotami powiązanymi z uwzględnieniem tych zmian? Czy konieczna jest zmiana dotychczasowego modelu rozliczeń w grupie?
  • Jak alokować koszty poniesione na działania związane z wdrożeniem ESG i kto tak naprawdę powinien ponosić ich ekonomiczny ciężar? Jak w krótkim okresie wykazać związek kosztów z przychodami?
  • Czy działania i zmiany w modelu działania podjęte w celu wprowadzenia ESG mogą stanowić restrukturyzację na gruncie przepisów o cenach transferowych? Jak to sprawdzić?
  • Czy chcąc zachować transparentność podatkową moja spółka powinna mieć wdrożoną politykę cen transferowych?

Lista wątpliwości i pytań może być długa. Warto więc od początku planując działania ESG zastanowić się, jak planowane zmiany wpłyną na ceny transferowe, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości skonsultować to ze swoim doradcą podatkowym. Jednak sam plan to nie wszystko i ważne jest późniejsze monitorowanie nowego modelu działania w praktyce. 

W dzisiejszym świecie, transparentność podatkowa i podejmowanie działań zgodnie z zasadą fair play to ważny element budowania wizerunku firmy.

Podsumowując

Działania podejmowane w celu wprowadzenia ESG do modelu organizacyjnego grupy powinny być przeprowadzane z uwzględnieniem cen transferowych. Takie działania niejednokrotnie przyczyniają się bowiem do tworzenia nowych wartości, pełnienia nowych funkcji, angażowania nowych aktywów oraz generują dodatkowe ryzyko. Dlatego tak ważne jest, aby w miarę podejmowania inicjatyw ESG, podmioty powiązane rozważały potencjalny wpływ tych działań na przyjęte dotychczas warunki w zakresie cen transferowych (aktualne modele rozliczeń, przyjętą politykę cen transferowych), ale też na przyszłe rozliczenia.

Facebook
Twitter
LinkedIn