Posiłki dla pracowników – wzrośnie kwota miesięcznego dofinansowania zwolnionego ze składek ZUS

3 lipca 2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe[1]. Proponowane zmiany zwiększają kwotę, jaką pracodawca może przeznaczyć na posiłki dla pracowników, bez konieczności odprowadzania składek do ZUS.

Do końca lutego 2022 r. podstawy wymiaru składek nie stanowiły przychody pracownika z tytułu finansowanych przez pracodawcę posiłków – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 zł. Limit ten został podwyższony 1 marca
2022 r. i obecnie wynosi 300 zł[2].

Od 1 września 2023 r. limit ten ponownie wzrośnie, do kwoty 450 zł. Jak wskazuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, projektowana zmiana ma na celu „urealnienie kwoty wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe”
, konieczne chociażby z uwagi na wzrost cen towarów, w tym żywności.

Rozszerzenie sposobów finansowania wyżywienia dla pracowników

Projekt rozporządzenia precyzuje również zasady dokonywania dopłat, które obecnie nie są wprost określone i w praktyce mogą budzić wątpliwości.

Od 1 września 2023 r., oprócz finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia, zwolnione z opłacania składek ZUS (do wskazanego limitu) będą również wartości:

  • kuponów, talonów, bonów żywieniowych i kart przedpłaconych, które uprawniają do nabycia wyłącznie posiłków lub przetworzonych produktów żywnościowych nadających się do bezpośredniego spożycia w placówkach gastronomicznych.

Możliwe będzie zatem korzystanie z różnych form finansowania wyżywienia, co pozwoli rozszerzyć pakiet benefitów dla pracowników, a tym samym wyróżnić się pracodawcy na rynku pracy.

Pracodawcy muszą mieć również na względzie przepisy ustawy o PIT, które mogą traktować nieodpłatne przekazanie posiłków dla pracowników jako ich przychód. Przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu takiego benefitu warto zatem indywidualnie przeanalizować każdy przypadek.

_____

[1] Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (numer
z wykazu prac legislacyjnych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: 144).

[2] Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 728 ze zm.).

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn