Projekt zmian w CIT – uproszczenia dla transakcji rajowych

Wczoraj na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt zmian w ustawie o CIT mający na celu uproszczenie i dostosowanie do aktualnej sytuacji gospodarczej przepisów wprowadzonych m.in. w ramach Polskiego Ładu. Projekt zawiera regulacje zapowiadane wcześniej przez Ministerstwo Finansów (o czym wspominaliśmy w naszym wpisie z 23 czerwca). Najważniejsze zmiany dotyczące cen transferowych zaproponowane w projekcie obejmują:

  • podniesienie progu dokumentacyjnego dla bezpośrednich transakcji rajowych ze 100 tys. zł do 200 tys. zł;
  • zmianę progów dokumentacyjnych dla pośrednich transakcji rajowych w zależności od rodzaju transakcji – dodany został próg 2,5 mln zł dla transakcji finansowych i towarowych, z kolei podstawowy próg 500 tys. zł pozostaje dla innych rodzajów transakcji;
  • doprecyzowanie, że w przypadku pośrednich transakcji rajowych, przepisy dotyczą rzeczywistego właściciela należności z tytułu danej transakcji, a zatem obowiązek badania pod kątem rzeczywistego właściciela w raju podatkowym lub rozliczeń związanych z otrzymaną należnością z podmiotem rajowym ma odnosić się tylko do podmiotu otrzymującego należność;
  • doprecyzowanie, że w przypadku transakcji krajowych obowiązek dokumentacyjny w zakresie pośrednich transakcji rajowych ma dotyczyć jedynie podmiotu otrzymującego należność, z uwagi na fakt, że podmiot ten dysponuje wiedzą, czy jest rzeczywistym właścicielem lub jeśli przekazuje należności dalej, jaki podmiot jest rzeczywistym właścicielem;
  • odejście od koncepcji domniemania –zaproponowano wyłączenie stosowania przepisów w zakresie pośrednich transakcji rajowych, jeśli podmiot otrzymujący należność z transakcji kontrolowanej lub transakcji innej niż transakcja kontrolowana nie dokonuje w roku podatkowym lub roku obrotowym rozliczeń związanych z otrzymaną należnością lub nie jest powiązany z podmiotem rajowym. Aby spełnić przesłanki konieczne będzie wykazanie tego w oświadczeniu podmiotu otrzymującego należność;
  • ułatwienie identyfikacji rzeczywistego właściciela, polegające na tym, że dla weryfikacji obowiązku dokumentacyjnego, wystarczające będzie oświadczenie podmiotu otrzymującego należność stwierdzające, czy podmiot ten jest rzeczywistym właścicielem należności oraz jeśli nie, czy rzeczywisty właściciel jest podmiotem z raju;
  • przepisy przejściowe umożliwiające retroaktywne zastosowanie zaproponowanych rozwiązań do transakcji rozpoczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2021 roku oraz zawartych po 31 grudnia 2020 roku;
  • uchylenie art. 11k 2a dotyczącego bezpośrednich transakcji rajowych i przeniesienie regulacji do 11o ust 1 ustawy o CIT.

Zgodnie z projektem, co do zasady, przepisy zmieniające mają wejść w życie od 1 stycznia 2023 roku, z zastrzeżeniem, że wskazane powyżej zmiany dotyczące cen transferowych mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia wejście w życie przepisów, czyli prawdopodobnie jeszcze w tym roku. Zwracamy jednak uwagę, że aktualnie projekt został przekazany do konsultacji, więc proponowane przepisy mogą jeszcze ulec zmianie.

Projektowane zmiany zawierają część postulowanych wcześniej przez podatników i doradców uproszczeń oraz doprecyzowanie kwestii, które dotychczas budziły wątpliwości i pod tym względem należy ocenić je pozytywnie. Jednocześnie podatnicy przez ostatnie miesiące intensywnie pracowali już nad tym, aby wypełnić obowiązki w dotychczasowym brzmieniu przepisów, w szczególności w zakresie transakcji rajowych. Pozostaje mieć nadzieję, że wprowadzane zmiany, uwzględniające opinie podatników, przedsiębiorców i doradców, to dobry prognostyk na przyszłość i przy kolejnych zmianach przepisów Ministerstwo Finansów będzie brało pod uwagę opinie zebrane podczas konsultacji projektowanych zmian.

Link do projektu zmian przepisów: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361255

Zapraszamy do lektury naszego bloga oraz do obserwowania naszych mediów społecznościowych!

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn