Rozliczenie sprzedaży w ramach procedury unijnej OSS

Mija już ponad rok od implementacji tzw. Pakietu e-commerce, który zasadniczo zmienił regulacje dotyczące sprzedaży wysyłkowej do osób fizycznych.

Przede wszystkim zmieniono próg, po przekroczeniu którego należy zarejestrować się dla potrzeb VAT w państwie dostawy towarów i jednocześnie wprowadzono możliwość rozliczania takiej sprzedaży w postaci procedury szczególnej tzn. One Stop Shop (OSS). Regulacje związane z procedurą szczególną OSS z jednej strony wydają się być uproszczeniem dla przedsiębiorców, ale jak to w przypadku nowych przepisów bywa, niejednokrotnie nasuwają szereg pytań dotyczących możliwości zastosowania procedury szczególnej oraz sposobu fakturowania i dokumentowania transakcji w ramach tej procedury.

Na wątpliwości podatnika odnośnie sposobu rozliczenia transakcji w ramach procedury unijnej OSS odpowiedział Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej wydanej dnia 8 czerwca 2022 r. o sygnaturze 0111-KDIB3-3.4012.195.2022.1.PK.

W przedstawionym stanie faktycznym spółka z siedzibą w Polsce planuje wprowadzić nowy model sprzedaży. W modelu tym klienci, będący osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, będą nabywali od spółki towar – specjalistyczny asortyment z zakresu sportu i rekreacji. Następnie spółka będzie dokonywała nabyć tego towaru od hurtowni znajdujących się w innych krajach Unii Europejskiej, przed wszystkim we Francji i w Niemczech. Nabyty towar będzie transportowany bezpośrednio z hurtowni do klientów spółki we wszystkich krajach Unii Europejskiej, poza krajem będącym siedzibą danej hurtowni oraz Polską. Co istotne, tym samym towar nigdy nie będzie znajdować się na terytorium Polski.

Rozpoznanie łańcucha dostaw – kluczowe warunki dostawy

Należy podkreślić, że w powyżej opisanym łańcuchu dostaw podmiotem odpowiedzialnym za organizację transportu towaru z hurtowni do klienta finalnego będzie polska spółka. To właśnie ona będzie ustalała warunki poszczególnych dostaw i koordynowała transport z firmą przewozową. Zgodnie z umową, która ma zostać zawarta pomiędzy hurtowniami a spółką, dostawy towarów dokonywane przez hurtownie na rzecz Spółki będą odbywać się na warunkach Incoterms FCA. Oznacza to, że dostawy hurtowni należy uznać za zakończone po przekazaniu towaru przewoźnikom. Kolejne dostawy, pomiędzy spółką a jej klientami, będą dokonywane zgodnie z regułą Incoterms DDP, czyli zostaną zakończone w momencie odbioru towaru przez finalnych klientów. Zatem w planowanym modelu sprzedaży, począwszy od momentu dokonania załadunku, to spółka będzie dysponowała towarem jak właściciel i na niej  będzie ciążyło ryzyko związane z towarem, aż do momentu przyjęcia towaru przez klienta finalnego.

W opisanym modelu sprzedaży spółka, będąca podmiotem pośredniczącym, będzie przekazywała hurtowniom swój numer VAT-UE nadany przez państwo członkowskie, z którego towary są wysyłane, czyli odpowiednio przez Francję lub Niemcy. Oznacza to, że dostawy dokonane przez hurtownie na rzecz spółki należy traktować jako „dostawy nieruchome” – opodatkowane w państwach rozpoczęcia wysyłki tj. we Francji lub w Niemczech, zgodnie z art. 22 ust. 2c ustawy o VAT. Natomiast kolejne dostawy dokonane przez Spółkę na rzecz jej klientów finalnych należy traktować jako „dostawy ruchome”.

Jako, że powyższe „ruchome dostawy” pomiędzy dwoma państwami członkowskimi będą dokonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, to należy uznać, że będą one stanowić wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość. Natomiast miejscem opodatkowania tych dostaw, stosownie do art. 22 ust. 1 pkt 1a ustawy o VAT, będą odpowiednio państwa członkowskie, w których zakończy się wysyłka towarów.

Oznaczałoby to, że spółka po przekroczeniu łącznego progu dostaw do wszystkich krajów UE w wysokości 10 000 EUR powinna zarejestrować się dla potrzeb VAT i rozliczać podatek należny w każdym z tych państw, z uwzględnieniem ich lokalnych regulacji.

Niemniej jednak na podstawie wprowadzonej od 1 lipca 2021 r. procedury OSS spółka może uniknąć obowiązku dokonania takich rejestracji. Spółka ma możliwość wyboru rozliczenia podatku VAT w tej procedurze szczególnej, deklarując i płacąc podatek tylko w jednym państwie członkowskim, określanym jako państwo członkowskie identyfikacji. Mając na uwadze to, że siedziba spółki znajduje się w Polsce, państwem identyfikacji będzie Polska. Co ważne, wybierając rozliczenie VAT w procedurze OSS, spółka będzie zobowiązana rozliczać w jej ramach WSTO dokonane do wszystkich państw członkowskich, bez wyjątku.

Jakie dowody transportu towarów spółka powinna posiadać?

Z uwagi na to, iż wysyłka towaru nie rozpoczyna się na terytorium kraju, z punktu widzenia polskich regulacji nie ma ona obowiązku posiadania dokumentacji potwierdzającej transport towarów pomiędzy dwoma państwami członkowskimi, wskazanej w art. 22a ust. 7-11 ustawy o VAT. Obowiązki spółki w tym zakresie powinny być rozpatrywane w świetle regulacji krajów wysyłki towarów czyli Francji bądź Niemiec.

Jaką ewidencję dostaw należy prowadzić?

Dyrektor KIS potwierdził stanowisko spółki, że  na mocy art. 130d Spółka jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji transakcji już objętych procedurą OSS, zgodnie z wymogami określonymi w unijnym rozporządzeniu 282/2011.

Jednocześnie z uwagi na fakt, ze w opisanym modelu sprzedaży towary nie są wysyłane z terytorium kraju, z punktu widzenia polskich przepisów spółka nie ma obowiązku prowadzenia innej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 11a ustawy o VAT – czyli takiej na podstawie, której można określić łączną wartość dostaw spółki na rzecz klientów finalnych oraz wskazać konkretną dostawę, dla której nastąpiło przekroczenie progu 10 000 EUR.

Czy należy fakturować sprzedaż?

Dyrektor KIS zgodził się również ze stanowiskiem spółki, że w przypadku gdy wybierze ona opcję rozliczania sprzedaży na rzecz klientów finalnych w procedurze OSS, nie będzie zobowiązana do wystawiania faktur dokumentujących niniejsze dostawy. W przeciwnym wypadku, jeśli spółka rozliczałaby WSTO poza procedurą szczególną OSS, to wówczas ciążyłby na niej obowiązek fakturowania tych transakcji, z uwzględnieniem przepisów kraju dokonania dostawy.

Zaprezentowany schemat sprzedaży wskazuje jeden z możliwych wariantów procedury unijnej OSS, która jest niejednorodna, z różnorodnymi obowiązkami w zakresie sposobu fakturowania, dokumentowania transportu i prowadzenia ewidencji, które należy indywidualnie przeanalizować.

W przypadku wątpliwości w sprawach dotyczących e-commerce, zapraszamy do kontaktu.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn