SLIM VAT 3 – związanie WIS adresata tej decyzji

Kolejna nowelizacja przepisów ustawy o VAT pod nazwą SLIM VAT 3 proponuje, że WIS stanie się wiążący dla podmiotu, na wniosek którego został wydany. Nie tylko jak ma to miejsce dotychczas dla organu.

Obecnie czytając literalnie przepisy faktycznie należy uznać, że WIS wiąże jedynie organy skarbowe wobec podmiotów, które złożyły wniosek o jej wydanie w zakresie towarów/usług będących przedmiotem transakcji, którą dokonano po dniu, w którym WIS została doręczona.

Konsekwentnie należy uznać, że WIS wiąże jedynie organy podatkowe wobec podmiotów, dla których WIS została wydana. Taka konstrukcja oznacza, że WIS nie jest wiążąca dla podmiotu, na wniosek którego została wydana.

Podkreślenia wymaga zatem, że obecna konstrukcja przepisów ustawy o VAT wskazuje, że WIS nie nakłada na jakikolwiek podmiot obowiązku stosowania określonej w nim stawki VAT, gdyż generalnie WIS to instrument, który ma zapewnić podatnikowi zabezpieczenie w razie ewentualnego sporu z organem o zasadność stosowanej stawki VAT w stosunku do określonych w WIS towarów/usług.

Oczywiście niezastosowanie WIS w odniesieniu do towarów lub usług, w stosunku do których podmiot taki wnioskował o wydanie WIS, wiązać się będzie z wysokim prawdopodobieństwem sporu z organami, które tym WIS są związane.

Tym samym doprecyzowanie związania WIS zarówno organu i jej adresata wymusi już obowiązek jego stosowania przez adresatów. A co najważniejsze podatnik występując o WIS będzie musiał w zasadzie przygotować się dla celów stasowania stawki VAT, która zostanie w nim określona w kontekście ewentualnych korekt VAT.

W efekcie wystąpienie o WIS po wejściu w życie nowelizacji w proponowanym zakresie powinno być już przemyślaną decyzją biznesową poprzedzoną określeniem konsekwencji na gruncie VAT nie zaś spontaniczną decyzją, która np. ma na celu jedynie zweryfikowanie przez podatnika występującego o WIS jego podejścia w kontekście stosowanej stawki VAT.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn