Stosowanie certyfikatów rezydencji już niedługo bez specjalnych zasad COVIDowych

2 maja na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Informowaliśmy Państwa o tym fakcie w kontekście planowanego powrotu do obowiązkowego raportowania schematów podatkowych.

Zgodnie z opublikowanym projektem Rozporządzenia stan zagrożenia epidemicznego ma zostać odwołany 1 lipca 2023 r. Oznacza to, że zasady dotyczące preferencyjnego stosowania certyfikatów rezydencji w kontekście ich terminu ważności przestaną obowiązywać.

Te szczególne zasady przewidywał art. 31ya ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021.2095):

  1. w przypadku certyfikatu rezydencji niezawierającego okresu jego ważności, w odniesieniu do którego okres kolejnych dwunastu miesięcy określony upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres obowiązywania tych stanów oraz przez okres 2 miesięcy po ich odwołaniu;
  2. w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, miejsce zamieszkania i siedziby podatnika dla celów podatkowych może być potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym;
  3. w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, warunek uzyskania przez płatnika certyfikatu rezydencji od podatnika uważa się za spełniony także w przypadku, gdy płatnik posiada certyfikat rezydencji tego podatnika obejmujący 2019 r. lub 2020 r. oraz oświadczenie podatnika co do aktualności danych w nim zawartych.

W sytuacji gdy Rozporządzenie wejdzie w życie w proponowanej treści i terminie to regulacje wskazane w pkt 1 i 3 przestaną obowiązywać (warto tu zaznaczyć, że stan epidemii został odwołany już wcześniej, tj. 16 maja 2022 r.). Oznacza to, że od 1 września 2023 r. konieczne będzie stosowanie przepisów ogólnych dotyczących terminów ważności certyfikatów rezydencji, zgodnie z którymi jeżeli miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania.

Natomiast, możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji wskazana w pkt 2 powyżej została na stałe wprowadzona przez ustawodawcę bezpośrednio do ustawy o PIT oraz CIT, zatem zakończenie stanu zagrożenia epidemicznego nie wpłynie na to uprawnienie płatników.

Mając na uwadze powyższe, już dziś rekomendujemy przegląd posiadanych i stosowanych certyfikatów rezydencji uzyskanych od podmiotów, do których wypłacane są należności podlegające opodatkowaniu podatkiem u źródła – pod kątem terminu ich ważności. W przypadku wątpliwości co do możliwości stosowania tych certyfikatów względem konkretnych transakcji zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn